Aukcja na rezerwację częstotliwości 800MHz i 2,6 GHz - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Aukcja na rezerwację częstotliwości 800MHz i 2,6 GHz
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Aukcja na rezerwację częstotliwości 800MHz i 2,6 GHz


2014-10-10
Logo UKE
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłasza aukcję na 19 rezerwacji częstotliwości z zakresów:

 

791-796 MHz oraz 832-837 MHz, 796-801 MHz oraz 837-842 MHz, 801-806 MHz oraz 842-847 MHz, 806-811 MHz oraz 847-852 MHz, 811-816 MHz oraz 852-857 MHz, 2500-2505 MHz oraz 2620-2625 MHz, 2505-2510 MHz oraz 2625-2630 MHz, 2510-2515 MHz oraz 2630-2635 MHz, 2515-2520 MHz oraz 2635-2640 MHz, 2520-2525 MHz oraz 2640-2645 MHz, 2525-2530 MHz oraz 2645-2650 MHz, 2530-2535 MHz oraz 2650-2655 MHz, 2535-2540 MHz oraz 2655-2660 MHz, 2540-2545 MHz oraz 2660-2665 MHz, 2545-2550 MHz oraz 2665-2670 MHz, 2550-2555 MHz oraz 2670-2675 MHz, 2555-2560 MHz oraz 2675-2680 MHz, 2560-2565 MHz oraz 2680-2685 MHz, 2565-2570 MHz oraz 2685-2690 MHz, każda na obszarze całego kraju, przeznaczona do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej.

Na podstawie art. 116 ust. 6, art. 118 ust. 1, 2 i 2a oraz art. 118a ust. 2a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 243.) oraz § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 835, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:

1. Ogłaszam aukcję na rezerwacje częstotliwości, której przedmiotem jest dziewiętnaście rezerwacji częstotliwości, określonych poniżej w tabeli:


Lp.

Rezerwacja częstotliwości

Pasmo

Zakres częstotliwości

Łączny zasób
widma

1

Rezerwacja częstotliwości A

800 MHz[i]

791-796 MHz oraz 832-837 MHz

10 MHz

2

Rezerwacja częstotliwości B

800 MHz

796-801 MHz oraz 837-842 MHz

10 MHz

3

Rezerwacja częstotliwości C

800 MHz

801-806 MHz oraz 842-847 MHz

10 MHz

4

Rezerwacja częstotliwości D

800 MHz

806-811 MHz oraz 847-852 MHz

10 MHz

5

Rezerwacja częstotliwości E

800 MHz

811-816 MHz oraz 852-857 MHz

10 MHz

6

Rezerwacja częstotliwości F

2,6 GHz[ii]

2500-2505 MHz oraz 2620-2625 MHz

10 MHz

7

Rezerwacja częstotliwości G

2,6 GHz

2505-2510 MHz oraz 2625-2630 MHz

10 MHz

8

Rezerwacja częstotliwości H

2,6 GHz

2510-2515 MHz oraz 2630-2635 MHz

10 MHz

9

Rezerwacja częstotliwości I

2,6 GHz

2515-2520 MHz oraz 2635-2640 MHz

10 MHz

10

Rezerwacja częstotliwości J

2,6 GHz

2520-2525 MHz oraz 2640-2645 MHz

10 MHz

11

Rezerwacja częstotliwości K

2,6 GHz

2525-2530 MHz oraz 2645-2650 MHz

10 MHz

12

Rezerwacja częstotliwości L

2,6 GHz

2530-2535 MHz oraz 2650-2655 MHz

10 MHz

13

Rezerwacja częstotliwości M

2,6 GHz

2535-2540 MHz oraz 2655-2660 MHz

10 MHz

14

Rezerwacja częstotliwości N

2,6 GHz

2540-2545 MHz oraz 2660-2665 MHz

10 MHz

15

Rezerwacja częstotliwości O

2,6 GHz

2545-2550 MHz oraz 2665-2670 MHz

10 MHz

16

Rezerwacja częstotliwości P

2,6 GHz

2550-2555 MHz oraz 2670-2675 MHz

10 MHz

17

Rezerwacja częstotliwości R

2,6 GHz

2555-2560 MHz oraz 2675-2680 MHz

10 MHz

18

Rezerwacja częstotliwości S

2,6 GHz

2560-2565 MHz oraz 2680-2685 MHz

10 MHz

19

Rezerwacja częstotliwości T

2,6 GHz

2565-2570 MHz oraz 2685-2690 MHz

10 MHz
[i] Przez częstotliwości z pasma 800 MHz rozumie się częstotliwości z zakresu 791-816 MHz oraz 832-857 MHz na obszarze całego kraju.

[ii] Przez częstotliwości z pasma 2,6 GHz rozumie się częstotliwości zakresu 2500-2570 MHz oraz
2620-2690 MHz na obszarze całego kraju.Każda rezerwacja częstotliwości przeznaczona jest do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej na obszarze całego kraju. Każda rezerwacja będzie uprawniała do wykorzystywania częstotliwości przez okres 15 lat od dnia doręczenia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości.


2. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest:

 1. złożenie oferty wstępnej w miejscu, formie oraz terminie określonych w ust. 3 oraz zachowanie zgodności oferty wstępnej z wymaganiami jakim powinna odpowiadać oferta wstępna;
 2. wniesienie opłaty za dokumentację na rachunek bankowy UKE w wysokości, terminie i w sposób określony w ust. 4;
 3. wniesienie wadium na rachunek bankowy UKE w wysokości, terminie i w sposób określony w ust. 5, dla wszystkich rezerwacji częstotliwości, zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie wstępnej;
 4. podanie w ofercie wstępnej numeru rachunku bankowego, na który następuje zwrot wadium;
 5. podanie w ofercie wstępnej numeru rachunku bankowego, na który następuje zwrot depozytu;
 6. podanie w ofercie wstępnej adresu właściwego do doręczeń;
 7. podanie w ofercie wstępnej danych pięciu Osób reprezentujących wyznaczonych do reprezentowania uczestnika aukcji w II etapie aukcji;
 8. złożenie oferty wstępnej odpowiadającej wymaganiom co do liczby rezerwacji częstotliwości, o które może ubiegać się uczestnik aukcji, określonym w ust. 7 i ust. 8.;
 9. złożenie oferty wstępnej na co najmniej jedną rezerwację częstotliwości z pasma 800 MHz lub pasma 2,6 GHz.

3. Ofertę wstępną składa się w aukcji na 19 rezerwacji częstotliwości z zakresów 791-796 MHz oraz 832-837 MHz, 796-801 MHz oraz 837-842 MHz, 801-806 MHz oraz 842-847 MHz, 806-811 MHz oraz 847-852 MHz, 811-816 MHz oraz 852-857 MHz, 2500-2505 MHz oraz 2620-2625 MHz, 2505-2510 MHz oraz 2625-2630 MHz, 2510-2515 MHz oraz 2630-2635 MHz, 2515-2520 MHz oraz 2635-2640 MHz, 2520-2525 MHz oraz 2640-2645 MHz, 2525-2530 MHz oraz 2645-2650 MHz, 2530-2535 MHz oraz 2650-2655 MHz, 2535-2540 MHz oraz 2655-2660 MHz, 2540-2545 MHz oraz 2660-2665 MHz, 2545-2550 MHz oraz 2665-2670 MHz, 2550-2555 MHz oraz 2670-2675 MHz, 2555-2560 MHz oraz 2675-2680 MHz, 2560-2565 MHz oraz 2680-2685 MHz, 2565-2570 MHz oraz 2685-2690 MHz, każda na obszarze całego kraju, przeznaczona do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej na wskazaną w niej liczbę rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz oraz z pasma 2,6 GHz.


Każdy uczestnik aukcji może złożyć tylko jedną ofertę wstępną.

Oferty wstępne składa się w formie określonej w dokumentacji aukcyjnej w terminie do dnia 24 listopada 2014 r., w dni robocze, w godzinach 9:00-15:00, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej.


4. Opłatę za dokumentację aukcyjną w wysokości 10000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wnosi się, najpóźniej w dniu złożenia oferty wstępnej, w pieniądzu polskim, na rachunek bankowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej:


NBP O/O Warszawa
Nr konta 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000
tytuł wpłaty: „Opłata za dokumentację aukcyjną 2014”.


5. Uczestnik aukcji zobowiązany jest do wniesienia wadium, dla każdej rezerwacji zgodnie z oświadczeniem podjętym w ofercie wstępnej. Wysokość wadium uzależniona jest od liczby rezerwacji z poszczególnych pasm częstotliwości, którą planuje uzyskać uczestnik aukcji i została określona w kolumnie „Wysokość wadium dla jednej rezerwacji częstotliwości”  w poniższej tabeli:


Lp.

Rezerwacja z pasma

Wysokość wadium dla jednej rezerwacji częstotliwości

1

Rezerwacja częstotliwości z pasma 800 MHz

6 000 000 zł
(słownie: sześć milionów  złotych)

2

Rezerwacja częstotliwości z pasma 2,6 GHz

2 000 000 zł
(słownie: dwa miliony złotych)Uczestnik aukcji zobowiązany jest do wniesienia wadium, odrębnie dla każdej rezerwacji częstotliwości, najpóźniej w dniu złożenia oferty wstępnej. Wadium wnosi się w pieniądzu polskim na rachunek bankowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej:NBP O/O Warszawa
Nr konta 64 1010 1010 0060 4413 9120 0000
tytuł wpłaty: „Aukcja – wadium nr …… pasmo ……"6. Po ogłoszeniu konieczności wniesienia depozytu, w przypadkach określonych w dokumentacji aukcyjnej, uczestnicy aukcji wnoszą depozyt na poniższy numer rachunku UKE:


NBP O/O Warszawa
Nr konta  64 1010 1010 0060 4413 9120 0000
tytuł wpłaty: „Aukcja – depozyt”.


7. Z zastrzeżeniem, o którym mowa w kolejnym zdaniu, każdy uczestnik aukcji będzie mógł w wyniku jej przeprowadzenia uzyskać maksymalnie dwie rezerwacje częstotliwości z pasma 800 MHz, co stanowi łącznie 20 MHz widma z pasma 800 MHz.

Uczestnik aukcji może ubiegać się jedynie o taką liczbę rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz, której uzyskanie nie doprowadzi do przekroczenia 20 MHz łącznie widma częstotliwości z pasma 800 MHz, o które ubiega się uczestnik aukcji lub podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy uczestnik aukcji.

8. Z zastrzeżeniem, o którym mowa w kolejnym zdaniu, każdy uczestnik aukcji będzie mógł, w wyniku jej przeprowadzenia, uzyskać maksymalnie cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 2,6 GHz co stanowi łącznie 40 MHz widma z pasma 2,6 GHz.

Uczestnik aukcji może ubiegać się jedynie o taką liczbę rezerwacji częstotliwości z pasma 2,6 GHz, której uzyskanie nie doprowadzi do przekroczenia 40 MHz łącznie widma częstotliwości z pasma 2,6 GHz, o które ubiega się uczestnik aukcji lub podmioty z grupy kapitałowej, do której przynależy uczestnik aukcji.

9. Kryterium oceny ofert aukcyjnych w ramach aukcji jest wysokość kwoty zadeklarowanej przez uczestnika aukcji.

10. Zastrzega się możliwość odwołania aukcji w terminie do dnia 24 listopada 2014 r.

11. Wersja elektroniczna dokumentacji aukcyjnej jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod adresem http://www.uke.gov.pl.


Autor informacji: (Magdalena Gaj) / (2014-10-10)
Udostępnienie informacji: (Monika Lewińska) / (2014-10-10 15:00)
Ostatnia zmiana: (Monika Lewińska) / (2014-10-10 15:26)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie