Tu jesteś: Strona główna > Poczta > Działalność pocztowa > Stanowiska i komunikaty > Doręczanie pism urzędowych
 
dodaj do:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

Doręczanie pism urzędowych

   

W związku z nadsyłanymi do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zapytaniami dotyczącymi interpretacji prawa w zakresie możliwości skutecznego doręczania przez operatora pocztowego innego niż Poczta Polska pism nadanych przez organ administracji publicznej, sąd lub organ podatkowy Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawia następujące stanowisko.

   

Przepisy prawa regulujące kwestie doręczeń pism w ramach postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej, organy podatkowe lub sądy stanowią o dokonywaniu doręczeń przez pocztę (*). Dodatkowym wymogiem przy tym sposobie doręczenia jest obowiązek doręczenia pisma za pokwitowaniem odbioru.

Użyty termin „poczta” nie został zdefiniowany na gruncie żadnej ustawy. Wobec tego, z uwagi na wyróżnienie w ustawie Prawo pocztowe w kategorii operatorów pocztowych – operatora publicznego – rodzą się wątpliwości, czy doręczenie pism przez pocztę obejmuje również doręczenie przez operatora pocztowego nie będącego operatorem publicznym.

   

Zadania operatora publicznego, na mocy art. 46 ust. 2 ustawy Prawo pocztowe realizuje Poczta Polska. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 4 powołanej ustawy, operatorowi publicznemu przysługuje wyłączność świadczenia usług pocztowych będących usługami zastrzeżonymi w odniesieniu do których granica wagowa wynosi 50 g., polegających na:

1) przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym:

a. przesyłek z korespondencją,
b. przesyłek reklamowych,
c. przesyłek innych niż wymienione powyżej, nadanych w sposób uniemożliwiający sprawdzenie zawartości o masie nieprzekraczającej 50 g.

2) przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie zagranicznym przesyłek o masie nieprzekraczającej 50 g;

3) przyjmowaniu i doręczaniu w obrocie krajowymi zagranicznym przesyłek z korespondencją, o ile w procesie przyjmowania lub doręczania stają się one przesyłkami o masie nieprzekraczającej 50 g.

Doręczanie pism, których nadawcami są organy administracji publicznej, organy podatkowe lub sądy stanowi doręczanie przesyłek z korespondencją. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 22 ustawy Prawo pocztowe przesyłka z korespondencją oznacza informację utrwaloną na dowolnym nośniku fizycznym w tym utrwaloną pismem wypukłym, opatrzoną przez nadawcę adresem, z wyłączeniem książek, katalogów, dzienników i czasopism.

Na mocy powołanego powyżej art. 47 ust. 1 doręczanie przesyłek z korespondencją o masie nieprzekraczającej 50 g. przysługuje wyłącznie Poczcie Polskiej. Jednakże, stosowanie do przepisu art. 47 ust. 2 ustawy Prawo pocztowe, nie narusza wyłączności świadczenia usług zastrzeżonych  przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek wymienionych w ust. 1  tego artykułu, w obrocie krajowym lub zagranicznym, o masie nieprzekraczającej 50 g., za pobraną przez operatora opłatą, nie niższą niż dwu i półkrotność opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki listowej stanowiącej przesyłkę najniższego przedziału wagowego najszybszej kategorii określonej w cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego, obowiązującego w danym czasie odpowiednio w obrocie krajowym i zagranicznym.

Wobec tego, w świetle ustawy Prawo pocztowe, operator pocztowy niebędący operatorem publicznym może przyjmować, przemieszczać i doręczać w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłki z korespondencją, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku przesyłek z korespondencją o masie nieprzekraczającej 50 g. operator ten ma obowiązek pobierania opłat nie niższych niż dwu i półkrotność opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki listowej odpowiednio w obrocie krajowym i zagranicznym, stanowiącej przesyłkę najniższego przedziału wagowego najszybszej kategorii określonej w cenniku powszechnych usług pocztowych Poczty Polskiej.

   

Odnosząc się zatem do wątpliwości, czy „doręczanie przez pocztę” pism w ramach postępowań prowadzonych przez organy administracji publicznej, organy podatkowe lub sądy obejmuje swym zakresem doręczenie przez operatora pocztowego, który nie jest operatorem publicznym, uznać należy, że uprawnienie w zakresie „doręczania przez pocztę” przysługuje zarówno Poczcie Polskiej jak i innym operatorom pocztowym. Różnice w zakresie doręczeń dokonywanych przez te dwie kategorie podmiotów będą polegały na stosowaniu innych stawek za doręczenie, jeżeli waga przesyłki zawierającej pismo nie przekroczy 50g. Z uwagi  na art. 47 ust. 2 ustawy Prawo pocztowe, opłaty za doręczenie takiego pisma przez operatora niemającego statusu operatora publicznego będą wyższe niż opłaty pobierane przez Pocztę Polską.

   

Zwrócić również należy uwagę, że przepisy prawa przyznają szczególne znaczenie usługom świadczonym przez Pocztę Polską. I tak, na mocy art. 57 § 5 pkt 2 kpa, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Stosowanie do tego wyróżnienia, jeżeli chodzi o zachowanie terminu przez organ administracji publicznej, to dla zachowania terminu niezbędne jest nadanie pisma w polskim urzędzie pocztowym. Nadanie pisma w placówce pocztowej zagranicznego operatora lub w placówce pocztowej polskiego operatora, ale niemającego statusu operatora publicznego, przed upływem terminu określonego przepisami kpa, nie prowadzi do zachowania tego terminu, jeżeli adresat otrzymał pismo po tym terminie.

Dodatkowo, stosownie do art. 45 ustawy Prawo pocztowe, moc dokumentu urzędowego ma wyłącznie potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowej lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę Poczty Polskiej.

   

Anna Streżyńska
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

  

 

(*) Zgodnie z art. 39 kpa organ administracji publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

Zgodnie z art. 144 Ordynacji podatkowej organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 131 § 1 kpc sąd dokonywa doręczeń przez pocztę, komornika, woźnych, a także przez sądową służbę doręczeniową.

Zgodnie z art. 131 § 1 kpk wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, od których daty doręczenia biegną terminy, doręcza się przez pocztę lub inny uprawniony podmiot zajmujący się doręczaniem korespondencji albo pracownika organu wysyłającego, a w razie niezbędnej konieczności – przez Policję.

Autor informacji: (Jacek Strzalkowski) / (2006-10-04)
Udostępnienie informacji: (Jacek Strzałkowski) / (2013-02-13 14:49)
Ostatnia zmiana: (Anna Stankowska) / (2010-02-11 12:08)
 
Do góry
Drukuj do PDF
2015 © UKE
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij