Konsultacje aneksu antyfraudowego - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Konsultacje aneksu antyfraudowego
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Konsultacje aneksu antyfraudowego


2013-08-12
foto archiwum UKE
Projekt Stanowiska Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie nadużyć telekomunikacyjnych, w tym zjawiska generowania sztucznego ruchu telekomunikacyjnego.

 

W związku z pojawiającymi się zagrożeniami na rynku telekomunikacyjnym związanymi z występowaniem nadużyć telekomunikacyjnych, w tym zjawiska generowania sztucznego ruchu, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej widzi konieczność podjęcia zdecydowanych kroków celem eliminowania takich negatywnych zjawisk. Prezes UKE uznaje nadużycia telekomunikacyjne, związane głównie z uzyskiwaniem nieuprawnionych korzyści finansowych, jako zjawiska zagrażające rozwojowi rynku i równoprawnej oraz skutecznej konkurencji.

Jednocześnie z dużym zaniepokojeniem Prezes UKE obserwuje brak konkretnych rozwiązań po stronie uczestników rynku telekomunikacyjnego w tym zakresie. Dlatego też, w celu eliminacji tych negatywnych dla całego rynku zjawisk, Prezes UKE proponuje powrócić do prac nad projektem aneksu do umowy o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci wdrażającego zapisy umożliwiające przeciwdziałanie tym negatywnym zjawiskom w telekomunikacji.

Prezes UKE proponuje następujące definicje:

Nadużycie telekomunikacyjne rozumiane jako wykorzystywanie usług telekomunikacyjnych niezgodnie z ich przeznaczeniem, zawartymi umowami, obowiązującymi przepisami prawa bądź normami technicznymi świadczonych w sieciach stron lub innych sieciach telekomunikacyjnych. Nadużycie telekomunikacyjne może również polegać na generowaniu sztucznego ruchu.

Sztuczny ruch rozumiany jako ruch telekomunikacyjny inicjowany w sieci telekomunikacyjnej, bądź do niej wprowadzany z wykorzystaniem urządzeń i programów mogących generować połączenia, o założonym przez podmiot generujący czasie trwania połączeń (od jednego lub wielu numerów abonenckich do jednego lub grupy numerów), mający na celu jedynie jego zarejestrowanie na punkcie styku sieci stron bądź w platformie bilingowej w celu uzyskania nieuzasadnionych korzyści finansowych bądź wyrządzenia szkody.

Intencją Prezesa UKE jest doprowadzenie do sytuacji, w której gracze rynkowi będą wprowadzali regulacje dotyczące przeciwdziałaniu nadużyciom telekomunikacyjnym na drodze cywilnoprawnych aneksów, zawieranych do umów o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci. Aneks taki byłby podpisywany na zasadzie swobody zawierania umów. Aneks w swojej intencji zobowiązywałby sygnatariuszy do wspólnego działania przeciwko nadużyciom telekomunikacyjnym, w tym do podejmowania prewencyjnych działań w celu eliminowania ze wzajemnej współpracy zjawiska generowania sztucznego ruchu.

W opinii Prezesa UKE zaproponowane zapisy projektu aneksu związane są w szczególności z zapewnieniem interoperacyjności świadczonych usług oraz integralności sieci telekomunikacyjnych operatorów w zakresie przeciwdziałania nadużyciom telekomunikacyjnym oraz jest działaniem w interesie publicznym.

Prezes UKE podkreśla, że ewentualne wdrożenie zapisów dotyczących przeciwdziałaniu nadużyciom w telekomunikacji do międzyoperatorskich umów o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci nie może być podstawą do wyłączenia odpowiedzialności przedsiębiorców telekomunikacyjnych wobec użytkowników sieci telekomunikacyjnych, wynikających z zawartych z nimi indywidualnych umów, regulaminów bądź przepisów prawa. W szczególności nie mogą one prowadzić do ograniczania świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt aneksu przedstawionego do konsultacji opiera się na kilku założeniach:
 • skonkretyzowanych definicjach zjawisk nadużycia telekomunikacyjnego i sztucznego ruchu,
 • możliwości zablokowania połączeń telefonicznych związanych z nadużyciem telekomunikacyjnym dopiero po uzyskaniu zgody drugiej strony umowy,
 • określeniu terminów umożliwiających wyjaśnienie sytuacji dotyczących nadużyć telekomunikacyjnych,
 • podejrzenie nadużycia telekomunikacyjnego nie wstrzymuje płatności,
 • zobowiązaniu stron do naprawienia szkód wynikłych z powodu nadużycia telekomunikacyjnego,
 • ustaleniu trybu w jakim będzie pracował zespół roboczy badające sporne przypadki w zakresie nadużyć telekomunikacyjnych.
Zawieranie aneksu o przeciwdziałaniu nadużyciom w telekomunikacji nie jest obligatoryjne i nie musi dotyczyć wszystkich umów o połączeniu sieci. W opinii Prezesa UKE zasadność jego zawarcia następuje w odpowiedzi na konkretne przypadki występowania nadużyć telekomunikacyjnych i generowania sztucznego ruchu w relacjach pomiędzy poszczególnymi operatorami, co nie oznacza, że nie może być on elementem negocjowanej umowy o połączeniu sieci. Z pewnością potrzeba odpowiednich regulacji pojawia się w szczególności w sytuacji, gdy przedsiębiorca telekomunikacyjny zaobserwuje w swojej sieci telekomunikacyjnej:
 • znaczny wzrost wolumenu ruchu nie dający się uzasadnić wzrostem ruchu wynikającym z normalnej aktywności użytkowników końcowych lub zmian w kierowaniu ruchem,
 • wystąpienie wyraźnej różnicy w profilu ruchu odbiegającej od statystycznych zachowań klientów korzystających z podobnych usług bądź znaczny wzrost wolumenu ruchu w stosunku do średniego profilu ruchu dla podobnych usług,
 • istnienie powiązania pomiędzy numerami lub osobami inicjującymi i terminującymi połączenia: wymiana ruchu o znaczącym wolumenie inicjowanego i jednocześnie terminowanego przez przedsiębiorców lub osoby ze sobą powiązane.

W załączeniu Prezes UKE prezentuje propozycje zdefiniowania opisywanych zjawisk oraz warunki na jakich strony będą współpracowały w zakresie zwalczania nadużyć telekomunikacyjnych. 1)


Prosimy o przesyłanie stanowisk i uwag w przedmiocie przedstawionego projektu aneksu w terminie 30 dni od daty publikacji projektu na stronie internetowej UKE.


Stanowiska prosimy przesyłać na adres korespondencyjny Urzędu Komunikacji Elektronicznej pocztą bądź drogą elektroniczną na adresy e-mail:
t.bukowski@uke.gov.pl
l.warsicki@uke.gov.pl


1) Podczas przygotowywania projektu proponowanych w aneksie zapisów Prezes UKE wziął pod uwagę dostępne mu porozumienia i umowy jakie zawierają między sobą przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz dokumenty stworzone w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej podczas analizy zagadnienia związanego z nadużyciami telekomunikacyjnymi.
Załączniki do artykułu:
Autor informacji: (Magdalena Gaj) / (2013-08-12)
Udostępnienie informacji: (Jacek Strzałkowski) / (2013-08-12 10:33)
Ostatnia zmiana: (Jacek Strzałkowski) / (2013-08-12 12:37)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie