Porozumienie pomiędzy TP SA a Prezesem UKE - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Porozumienie pomiędzy TP SA a Prezesem UKE
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Porozumienie pomiędzy TP SA a Prezesem UKE


2009-10-22

Telekomunikacja Polska zobowiązała się do podjęcia działań zmierzających do poprawy współpracy z operatorami alternatywnymi oraz realizacji nowych zasad funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego.

 

Anna Streżyńska, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Maciej Witucki, Prezes Telekomunikacji Polskiej SA podpisali porozumienie. Kończy to trwający od listopada 2008 roku proces opracowywania nowych zasad funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Zasad, które mają rozwiązać najistotniejsze problemy zgłaszane przez uczestników rynku oraz stworzyć fundamenty dla rozwoju równoprawnej i skutecznej konkurencji.

Podpisane dzisiaj porozumienie stanowi zobowiązanie Telekomunikacji Polskiej SA do podjęcia szeregu działań mających na celu poprawę współpracy pomiędzy TP a operatorami alternatywnymi, zapewnienie stabilnych i przewidywalnych warunków funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w Polsce, a także rozwój tego rynku poprzez inwestycje w nowoczesną infrastrukturę telekomunikacyjną. Spółka wybuduje co najmniej 1,2 miliona łączy szerokopasmowych.

Postanowienia dotyczące prawidłowego wykonywania obowiązków regulacyjnych

Na mocy porozumienia, TP zobowiązuje się do prawidłowego wykonywania wszystkich nałożonych na nią obowiązków regulacyjnych. Ponadto, w celu jak najpełniejszego realizowania zasady niedyskryminacji operatorów alternatywnych względem własnego przedsiębiorstwa oraz spółek zależnych, zobowiązuje się do podjęcia szeregu działań, mających zapewnić równe traktowanie wszystkich uczestników rynku. TP przede wszystkim wyodrębni w ramach własnej struktury cześć zajmującą się świadczeniem usług hurtowych i na warunkach niedyskryminacji będzie świadczyć te usługi zarówno części TP odpowiedzialnej za usługi detaliczne, innym spółkom z Grupy TP (w tym PTK Centertel), jak i operatorom alternatywnym. Ponadto operator zasiedziały będzie regularnie przekazywał Prezesowi UKE informacje na temat przestrzegania we własnej organizacji zasady niedyskryminacji, przy pomocy specjalnie opracowanych dla tego celu wskaźników (tzw. wskaźniki KPI) oraz poprzez kwartalne raporty niezależnych audytorów.

Kolejne działania mające zapewnić równe traktowanie wszystkich uczestników rynku przez TP to zróżnicowanie sytemu motywacyjnego dla pracowników zaangażowanych w dostarczanie usług hurtowych oraz dla pracowników zajmujących się usługami detalicznymi. Wynagrodzenia pracowników części hurtowej TP zostaną uzależnione jedynie od osiąganych przez tę cześć TP wyników (niezależnie od wyników części detalicznej oraz wyników całego przedsiębiorstwa), przy zachowaniu odpowiedniego poziomu wskazanych wcześniej wskaźników KPI. Na mocy przedmiotowego porozumienia TP zobowiązała się również do wprowadzenia nowej kultury organizacyjnej dla pracowników zajmujących się dostarczaniem usług hurtowych, przeprowadzenia odpowiednich szkoleń dotyczących stosowania zasady niedyskryminacji, a także wprowadzenia i stosowania zbioru zasad i zachowań (kodeks praktyk) określającego sposób postępowania pracowników TP, w szczególności w aspekcie stosowania zasady niedyskryminacji.

TP zobowiązuje się również do ograniczenia przepływu niedozwolonych informacji zarówno wewnątrz samej spółki, jaki i pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy TP. W wyniku przepływu takich informacji - dotyczących na przykład usług świadczonych przez operatorów alternatywnych na bazie infrastruktury TP - część detaliczna TP, a także podmioty zależne (np. PTK Centertel) uzyskiwały do tej pory istotną przewagę informacyjną, umożliwiającą stworzenie atrakcyjniejszych ofert dla użytkowników końcowych. Ograniczenie przepływu informacji z jednej strony ma nastąpić poprzez oddzielenie pracowników zajmujących się dostarczaniem usług hurtowych od pracowników części detalicznej oraz poprzez wprowadzenie i stosowanie zasad postępowania (kodeks praktyk), z drugiej zaś poprzez rozdzielenie systemów informatycznych wewnątrz TP.

W wyniku podjętych przez TP działań systemy informatyczne operatora zasiedziałego mają funkcjonować w taki sposób, aby zapewnić przejrzystość wewnętrznej organizacji TP oraz spółek z Grupy TP, a także równy dostęp do informacji dla wszystkich podmiotów. Mają także uniemożliwić dyskryminujący przepływ niedozwolonych informacji w Grupie TP. Usługi hurtowe będą świadczone przez część hurtową TP przy wykorzystaniu odseparowanych systemów informatycznych, do których inne działy TP oraz spółki z Grupy TP nie będą mieć dostępu.

Postanowienia regulujące zasady i warunki współpracy międzyoperatorskiej

TP ma zawierać z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi umowy zgodnie z trybem oraz wzorami określonymi w ofertach ramowych. Jednocześnie z dniem podpisania porozumienia operator zasiedziały zaprzestaje stosowania wzorów umów sprzecznych z wzorami określonymi w ofertach ramowych, a w szczególności zaprzestaje umieszczania w umowach klauzul i postanowień końcowych niezgodnych z wzorami umów określonymi w tych ofertach. Stosowanie przez TP klauzul sprzecznych z ofertami ramowymi jest jednym z głównych problemów zgłaszanych do tej pory przez operatorów alternatywnych.

Porozumienie zawiera również wiele innych zobowiązań TP, które mają zapewnić przejrzyste warunki dla podpisywania umów na zasadzie niedyskryminacji pomiędzy operatorem zasiedziałym a operatorami alternatywnymi. Podobnie jak w przypadku stosowania zasady niedyskryminacji, również dla procesu podpisywania umów będą mierzone wskaźniki KPI, które umożliwią ocenę skuteczności oraz jakości tego procesu. Niezależnie od powyższego, w porozumieniu zostały także opracowane zasady regulujące określone aspekty współpracy pomiędzy TP a operatorami alternatywnymi, które mają ułatwić i usprawnić proces świadczenia usług przez operatora zasiedziałego. Są to:

 • system prognozowania zapotrzebowania, mający umożliwić prawidłowe zwymiarowanie przez TP sieci dla ruchu związanego ze świadczeniem usług operatorom alternatywnym;
 • Model Współpracy Międzyoperatorskiej, określający podstawowe zasady i warunki świadczenia przez TP usług operatorom alternatywnym;
 • Interfejs Systemu Informatycznego, będący narzędziem informatycznym służącym wymianie informacji i danych w zakresie usług regulowanych pomiędzy TP i operatorami alternatywnymi;
 • proces Time-to-Market, służący przygotowaniu i wdrożeniu oferty usług hurtowych przez TP, z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań uczestników rynku.

Na mocy niniejszego porozumienia TP zobowiązała się także do zawierania, na wniosek operatorów alternatywnych, odrębnych porozumień, które mają ustalić warunki współpracy pomiędzy Telekomunikacją Polską SA a pozostałymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz przyczynić się do ograniczenia powstałych na tym tle sporów.

Pozostałe zobowiązania TP

Na mocy porozumienia TP zobowiązuje się do wybudowania lub zmodernizowania w ciągu 3 lat  infrastruktury zapewniającej przyłączenie co najmniej 1,2 miliona nowych łączy szerokopasmowych (w tym 1 milion łączy o przepływności co najmniej 6 Mbit/s). Ze względu na niski poziom dostępności i jakości usług telekomunikacyjnych w Polsce, ta kwestia ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, a także stworzenia konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki.

Przedmiotowe porozumienie reguluje także wiele innych kwestii związanych, między innymi, z zakończeniem sporów sądowych pomiędzy TP a Prezesem UKE oraz TP a operatorami alternatywnymi, czy też monitorowaniem realizacji zobowiązań podjętych przez Telekomunikację Polską SA.

Dotychczasowa sytuacja na rynku telekomunikacyjnym

Prezes UKE od kilku lat podejmuje działania umożliwiające powstanie, a następnie rozwój realnej i skutecznej konkurencji na polskim rynku telekomunikacyjnym. W ten sposób stworzono warunki dla działalności nowych operatorów telekomunikacyjnych, konkurencyjnych wobec Telekomunikacji Polskiej SA, a tym samym do zwiększenia różnorodności i atrakcyjności ofert. Mimo to, rynek telekomunikacyjny w Polsce nie rozwija się w sposób odpowiadający jego potencjałowi i zgodnie z oczekiwaniami konsumentów.

Jedną z kluczowych kwestii dla alternatywnych podmiotów oraz dla ich klientów jest realizacja przez TP obowiązku niedyskryminacji, zwłaszcza w zakresie dostępu do infrastruktury operatora o znaczącej pozycji rynkowej. Taki obowiązek został nałożony na Telekomunikację Polską SA, ale do Prezesa UKE nieustannie wpływają skargi dotyczące kolejnych zachowań dyskryminujących operatorów alternatywnych. Świadczy to o tym, że TP nie stosuje się do decyzji Prezesa UKE. Alternatywni przedsiębiorcy telekomunikacyjni nadal są traktowani w sposób dyskryminujący, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie stopnia konkurencyjności rynku detalicznego. W związku z tym Polska zajmuje końcowe miejsca w rankingach dostępności i jakości usług telekomunikacyjnych.

Mając to na względzie Prezes UKE w 2008 r. rozpoczął prace związane z nałożeniem na Telekomunikację Polską SA nowego środka regulacyjnego w postaci rozdziału funkcjonalnego, mającego rozwiązać najistotniejsze problemy rynkowe. Chcąc uniknąć tak daleko idącego środka regulacyjnego TP rozpoczęła negocjacje z uczestnikami rynku telekomunikacyjnego, mające poprawić warunki współpracy międzyoperatorskiej. Jednocześnie operator zasiedziały przedstawił Prezesowi UKE propozycje działań służących ograniczeniu wskazywanych przez regulatora problemów rynkowych.

Prezes UKE wyraża nadzieję, że podpisane dzisiaj porozumienie przyczyni się do poprawy relacji międzyoperatorskich, a także zapewni przestrzeganie przez Telekomunikację Polską SA obowiązków regulacyjnych. W ten sposób doprowadzi do istotnej poprawy konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego w Polsce.

 

 

Autor informacji: (Anna Streżyńska) / (2009-10-22)
Udostępnienie informacji: (Jacek Strzałkowski) / (2013-03-04 13:29)
Ostatnia zmiana: (Anna Stankowska) / (2011-01-11 09:09)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie