Pozwolenia amatorskie - UKE

Menu główne

 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Pozwolenia amatorskie

I. Informacje ogólne

Pozwolenie radiowe dla osób fizycznych wydawane jest  po uzyskaniu świadectwa operatora urządzeń radiowych.
Informacje o świadectwach znajdują się na stronie: http://www.uke.gov.pl/swiadectwa-amatorskie-4390.

Wszystkie pozwolenia amatorskie wystawiane są w Warszawie.

Wniosek
(z oryginalnym podpisem wnioskodawcy) powinien być złożony do siedziby UKE w Warszawie (lub do jednej z delegatur), przesyłką pocztową lub bezpośrednio.

Dane głównej siedziby UKE znajdują się na stronie:
http://www.uke.gov.pl/kontakt-z-urzedem-1098.
Dane teleadresowe delegatur UKE znajdują się na stronie: http://www.uke.gov.pl/delegatury-uke-1064.
Może być również przesłany wniosek podpisany profilem zaufanym na platformie ePUAP -  skrzynka podawcza.

Nie są akceptowane kopie wniosków, przesłane zwykłą pocztą elektroniczną.

II. Znaki wywoławcze w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Znaki wywoławcze dla stacji amatorskich przydzielane są w pozwoleniach radiowych.

Znak wywoławczy to unikalny ciąg liter i cyfr, który zawiera: prefiks (HF, SN, SO, SP, SQ, SR, 3Z), cyfrę i kombinację maksymalnie czterech liter i cyfr, z których ostatnia jest literą.

Jedynie w pozwoleniach dodatkowych kombinacja może się składać z maksymalnie siedmiu liter i cyfr, z których ostatnia jest literą.

Prefiks SR ma zastosowanie jedynie dla stacji bezobsługowych.

Znaki wywoławcze nie służą do identyfikacji posiadacza pozwolenia radiowego, lecz do identyfikacji stacji amatorskiej i transmisji radiowej, prowadzonej za jej pomocą.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. z 2015 r., poz. 10),
Regulamin Radiokomunikacyjny ITU (art. 19 § 12 pkt 1, § 21 pkt 1, § 30, Apendyks 42).

UWAGA: We wniosku o pozwolenie radiowe, wnioskodawca może wpisać 1-3 znaki wywoławcze, którymi jest zainteresowany. W pozwoleniu zostanie przydzielony wolny znak wywoławczy, w kolejności wpisanej przez wnioskodawcę. Dostępność znaków można sprawdzić na podstawie wykazu pozwoleń radiowych, który jest publikowany na stronie: https://amator.uke.gov.pl/.

Wykaz jest uaktualniany raz w miesiącu.


III. Pozwolenia dla osób fizycznych (indywidualne)

Pozwolenie kategorii 1 (CEPT Licence) - uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, w oparciu o wymagania określone w zaleceniu CEPT T/R 61-02 (HAREC).

 • zalecany formularz RA-i znajduje się u dołu strony
 • zalecany formularz RA-i_f znajduje się u dołu strony - dla cudzoziemców

Pozwolenie wydaje się na okres nieprzekraczający 10 lat.

Wnioskodawca, który nie ukończył 18 lat, dołącza do wniosku oświadczenie rodziców (opiekunów) o zgodzie na uzyskanie pozwolenia radiowego.

Osoby posiadające wcześniej wydane pozwolenie kat. 2 na podstawie świadectwa klasy B, które zamierzają ubiegać się o pozwolenie kat. 1 mogą złożyć wniosek w sprawie wydania pozwolenia kategorii 1 wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 82 zł (od wydania pozwolenia radiowego kat 1), z jednoczesnym wnioskiem o uchylenie wydanego wcześniej pozwolenia kategorii 2.
Po uchyleniu pozwolenia kat. 2, wydane będzie pozwolenie kategorii 1 na okres ważności 10 lat, ze znakiem wywoławczym wcześniej używanym (lub innym, określonym we wniosku).

Pozwolenie kategorii 3 (CEPT Novice Licence) - uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 100 W, w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7200 kHz, 14000-14350 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz, 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy C lub D operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny.

 • zalecany formularz RA-i znajduje się u dołu strony
 • zalecany formularz RA-i_m znajduje się u dołu strony - dla osób poniżej 13 roku życia

Pozwolenie wydaje się na okres nieprzekraczający 10 lat.

Wnioskodawca, który ukończył 13 lat i nie ukończył 18 lat, dołącza do wniosku oświadczenie rodziców (opiekunów) o zgodzie na uzyskanie pozwolenia radiowego.

W imieniu radioamatora, który nie ukończył 13 lat, wniosek (RA-i_m) wypełnia rodzic (opiekun).

Pozwolenie kategorii 5 - uprawnia do używania stacji amatorskiej bezobsługowej dla określonej w pozwoleniu częstotliwości:

nie większej niż 30 MHz z maks. mocą wyjściową nadajnika 50 W,

większej niż 30 MHz z maks. mocą wyjściową nadajnika 15 W.

Wydaje się osobie fizycznej, która ukończyła 18 lat oraz posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny.

 • zalecany formularz RA-b znajduje się u dołu strony

Pozwolenie wydaje się na okres nieprzekraczający 5 lat.

Pozwolenie dodatkowe - uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 1500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Wydaje się osobie fizycznej, która posiada pozwolenie kategorii 1.

 • zalecany formularz RA-d znajduje się u dołu strony

Pozwolenie wydaje się na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

Wnioskodawca, który nie ukończył 18 lat, dołącza do wniosku oświadczenie rodziców (opiekunów) o zgodzie na uzyskanie pozwolenia radiowego.


IV. Pozwolenia dla osób prawnych (organizacje, instytucje, stowarzyszenia itp.)

Pozwolenie kategorii 1 - uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody od 1 do 3 pełnoletnich osób, posiadających świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, odpowiedzialnych za pracę stacji.

 • zalecany formularz RA-k znajduje się u dołu strony

Pozwolenie wydaje się na okres nieprzekraczający 10 lat.

Pozwolenie kategorii 5 - uprawnia do używania stacji amatorskiej bezobsługowej dla określonej w pozwoleniu częstotliwości:

nie większej niż 30 MHz z maks. mocą wyjściową nadajnika 50 W,

większej niż 30 MHz z maks. mocą wyjściową nadajnika 15 W.

Wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody osoby posiadającej świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, która ukończyła 18 lat, odpowiedzialnej za pracę stacji.

 • zalecany formularz RA-b znajduje się u dołu strony

Pozwolenie wydaje się na okres nieprzekraczający 5 lat.  

Pozwolenie dodatkowe - uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 1500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, która posiada pozwolenie kategorii 1.

 • zalecany formularz RA-d znajduje się u dołu strony

Pozwolenie wydaje się na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.


V. Opłaty skarbowe

Za wydanie pozwolenia radiowego obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 82 zł.

Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca lub pełnomocnik:

bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

lub gotówką w kasie:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i Delegatury UKE.

Dokument potwierdzający uiszczenie przez wnioskodawcę lub pełnomocnika opłaty skarbowej (oryginał lub potwierdzona kopia, bądź elektronicznie wygenerowane potwierdzenie dokonania przelewu) należy dołączyć do wniosku o pozwolenie radiowe.


VI. Radiostacje amatorskie bez pozwolenia

Nie wymaga pozwolenia (stosownie do zapisu w Prawie telekomunikacyjnym Art 144 ust 2 pkt 2) używanie stacji w służbie amatorskiej, zgodnie z przepisami międzynarodowymi, przez cudzoziemca oraz obywatela polskiego stale rezydującego za granicą, podczas krótkotrwałego pobytu na terytorium Polski (do 90 dni).


VII. Dodatkowe informacje

Termin ważności pozwolenia radiowego nie podlega przedłużeniu.

W celu kontynuacji uprawnień po terminie ważności pozwolenia radiowego, konieczne jest złożenie wniosku o kolejne pozwolenie, na zasadach opisanych powyżej.

Zgodnie z przepisami, wydanie pozwolenia radiowego następuje w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Należy brać to pod uwagę i składać wnioski z odpowiednim wyprzedzeniem. Jest to szczególnie istotne w przypadku pozwoleń dodatkowych, gdy wnioskodawcy zależy na wykorzystaniu stacji w określonym terminie.

Pozwolenia wysyłane są przesyłkami pocztowymi, poleconymi, za potwierdzeniem odbioru, pod adres wskazany we wniosku. POZWOLENIA NIE SĄ WYDAWANE W SIEDZIBIE URZĘDU.

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszych stronach, prosimy je kierować (preferowana forma mailowa) do Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej:

Autor informacji: (Marek Otręba) / (2013-11-18)
Udostępnienie informacji: (Anna Lewandowska) / (2009-06-10 15:05)
Ostatnia zmiana: (Marek Otręba) / (2017-02-24 15:16)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie