Przypominamy o sprawozdaniach w zakresie retencji danych za 2013 rok - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Przypominamy o sprawozdaniach w zakresie retencji danych za 2013 rok
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Przypominamy o sprawozdaniach w zakresie retencji danych za 2013 rok


2014-01-07
Grafika retencja
Na mocy art. 180g ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) przedsiębiorca telekomunikacyjny, w terminie do 31 stycznia 2014 r. jest zobowiązany do złożenia Prezesowi UKE informacji dotyczącej ilości przypadków udostępniania uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej oraz sądom i prokuratorom danych retencyjnych w 2013 roku.

 


Informację powyższą przedsiębiorcy składają za pomocą nowego formularza, którego wzór został określony w Rozporządzeniu  Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2013 r., w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji dotyczących udostępnienia danych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1201).

Przekazanie informacji, o której mowa powyżej jest obligatoryjne, nawet wówczas gdy przedsiębiorca nie był adresatem wniosków lub żądań udostępnienia danych retencyjnych. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 28 ustawy przedsiębiorca telekomunikacyjny, który nie wypełni powyższego obowiązku poprzez niezłożenie formularza lub złożenie go po 31 stycznia 2014 r. podlega karze pieniężnej w wysokości określonej w art. 210 ust. 1 ustawy.

Z dniem 21 stycznia 2013 roku, nastąpiła istotna zmiana przepisów ustawy – Prawo telekomunikacyjne w zakresie retencji danych telekomunikacyjnych. Zmiana dotyczyła skróconego okresu obowiązkowego przechowywania danych retencyjnych. Obecnie okres ten wynosi 12 miesięcy.

Na skutek powyższego zmieniony został wzór formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych Prezesowi UKE informacji o udostępnianiu danych retencyjnych w roku poprzednim. Formularz został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2013 r., w sprawie wzoru formularza służącego do przekazywania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji dotyczących udostępnienia danych, opublikowanym w Dzienniku Ustaw w dniu 11 października 2013 r. pod pozycją 1201. Rozporządzenie to zastępuje nie obowiązujące już Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 3 poz. 15). Tym samym wzór formularza obowiązujący w latach 2010-2012 jest już nieaktualny.

Za pomocą formularza przedsiębiorcy telekomunikacyjni zobowiązani są co roku, do 31 stycznia, składać do Prezesa UKE, za rok poprzedni informację o:
 1. łącznej liczbie przypadków, w których uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej, sądowi i prokuratorowi były udostępnione dane, o których mowa w art. 180c ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 2. czasie, jaki upłynął między datą zatrzymania danych a datą złożenia przez podmioty, o których mowa w pkt 1, wniosku lub ustnego żądania o ich udostępnienie;
 3. łącznej liczbie przypadków, w których wniosek lub ustne żądanie, o których mowa w pkt 2, nie mogły być zrealizowane.
Uzyskane w ten sposób informacje Prezes UKE przekazuje Komisji Europejskiej (zgodnie z art. 180g ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego).

Co nowego w formularzu sprawozdawczym w zakresie retencji i jak go wypełniać?

Nowy wzór formularza został dostosowany do skróconego okresu retencji i na skutek powyższego uległ gruntownej zmianie pod względem graficznym. Ponadto, formularz wzbogacony został o obszerne objaśnienia, których celem jest ujednolicenie sposobu jego wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Jednolity sposób wypełniania formularzy pozwoli także na przygotowanie precyzyjnych statystyk dla Komisji Europejskiej w zakresie retencji.

Należy podkreślić, że w formularzu ujmuje się wyłącznie przypadki, w których wniosek lub ustne żądanie dotyczyły i powodowały udostępnienie wszystkich lub niektórych danych wymienionych w art. 180c ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne, związanych ściśle z zaistniałymi w przeszłości połączeniami lub nieudanymi próbami połączeń, szczegółowo określonych w Rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych oraz rodzajów operatorów publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych obowiązanych do ich zatrzymywania i przechowywania (Dz.U. nr 226 poz. 1828).

Zgodnie z ww. przepisami jako przypadek udostępnienia danych należy kwalifikować np.:
 1. udostępnienie danych o połączeniach lub sesjach internetowych dla konkretnego numeru lub przydzielonego przez przedsiębiorcę identyfikatora, wskazanego we wniosku lub żądaniu;
 2. udostępnienie danych o abonencie, gdy we wniosku lub ustnym żądaniu wskazano pozostałe parametry pozwalające na określenie zaistniałego w przeszłości konkretnego połączenia lub sesji internetowej i gdy sposób świadczenia usługi powoduje, że abonentowi przydzielany jest numer lub inny identyfikator odrębnie dla każdego połączenia lub sesji; 
 3. udostępnienie informacji, że abonent przedsiębiorcy, do którego kierowany jest wniosek lub żądanie, nie wykonywał w określonym czasie połączeń.

Za jeden przypadek udostępnienia danych retencyjnych, o których mowa w art. 180c ust. 1 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, należy uważać udostępnienie danych na wniosek lub ustne żądanie, gdy wskazano w nim jeden identyfikator, adres lub numer określający użytkownika końcowego, telekomunikacyjne urządzenie końcowe lub zakończenie sieci, z których inicjowano lub do których kierowane były połączenia, albo wskazano jedno urządzenie telekomunikacyjne, które uczestniczyło w realizacji połączeń, niezależnie od:

 1. rodzaju i ilości usług telekomunikacyjnych oraz ilości danych udostępnianych w wyniku realizacji wniosku lub ustnego żądania,
 2. długości nieprzerwanego, określonego we wniosku lub ustnym żądaniu, okresu, z którego następuje udostępnienie danych.

W przypadku wniosków lub żądań, w których określono kilka niezwiązanych ze sobą identyfikatorów, adresów, numerów lub wskazano kilka rodzajów urządzeń telekomunikacyjnych, które uczestniczyły w realizacji połączeń lub nieudanych prób połączeń, za liczbę przypadków udostępnienia danych należy uważać liczbę tych identyfikatorów, adresów, numerów lub urządzeń telekomunikacyjnych, np.:

 1. udostępnienie wykazu połączeń dla trzech numerów abonenckich, wskazanych we wniosku lub żądaniu, wraz z danymi abonentów w nich uczestniczących i miejsca instalacji urządzeń końcowych w sieci stacjonarnej, należy zakwalifikować jako trzy przypadki udostępnienia danych;
 2. udostępnienie danych abonenta dla dwóch numerów IP, w czasie określonej sesji internetowej, wskazanych we wniosku lub żądaniu, należy zakwalifikować jako dwa przypadki udostępnienia danych retencyjnych.

Zwraca się uwagę, że jako przypadek udostępnienia danych retencyjnych nie powinno być kwalifikowane np.:

 1. udostępnienie danych wyłącznie o abonencie, gdy sposób świadczenia usługi powoduje, że abonentowi przydzielony jest stały numer lub inny identyfikator, a więc można go wskazać nawet wówczas gdy nie realizował żadnych połączeń;
 2. udostępnienie danych wyłącznie o miejscu zainstalowania urządzenia abonenckiego;
 3. udostępnienie danych wyłącznie o tym czy wskazany numer lub identyfikator jest lub był obsługiwany przez danego przedsiębiorcę.

Za datę zatrzymania danych należy każdorazowo przyjąć datę początkową okresu, z którego udostępniono dane.


W polu „Łączna liczba przypadków, w roku poprzednim, w których wniosek lub ustne żądanie nie mogły zostać zrealizowane” wpisuje się wyłącznie przypadki, w których wniosek lub ustne żądanie nie mogły być zrealizowane i dotyczyły danych, które przedsiębiorca telekomunikacyjny ma obowiązek zatrzymywać i udostępniać. W polu tym należy wskazywać liczbę przypadków, w których udostępnienie danych nie było możliwe na skutek wystąpienia awarii lub uszkodzeń technicznych systemów przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub przypadków żądania danych niestandardowych, np. dane o połączeniach wyłącznie pomiędzy dwoma wskazanymi numerami abonenckimi, których uzyskanie na podstawie zestawu zgromadzonych danych telekomunikacyjnych nie jest możliwe - przy zastosowaniu przygotowanych przez przedsiębiorcę standardowych mechanizmów służących udostępnianiu danych.

Pola formularza należy wypełnić wartościami liczbowymi lub właściwym tekstem. Wypełnienie pól dotyczących roku, nazwy przedsiębiorcy składającego sprawozdanie, numeru RPT i wszystkich pól na drugiej stronie formularza jest obligatoryjne.

Wypełnienie pól na pierwszej stronie, dotyczących wskazania numerów RPT i nazw przedsiębiorców w imieniu których składany jest formularz jest wymagane tylko wówczas, gdy przedsiębiorca telekomunikacyjny składa formularz zawierając w nim informacje także w imieniu innych przedsiębiorców, na podstawie art. 180g ust. 4 ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

W sytuacji braku przypadków udostępnienia danych lub przypadków odmowy udostępnienia danych – w polu oznaczonym „Łączna liczba przypadków, w roku poprzednim, w których dane zostały udostępnione” lub w polu „Łączna liczba przypadków, w roku poprzednim, w których wniosek lub ustne żądanie nie mogły zostać zrealizowane” należy odpowiednio wpisać cyfrę „0”. Formularz powinien zostać także uzupełniony w polach dotyczących wskazania miejscowości i daty wypełnienia oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy. 

Uwaga dodatkowa do formularza wypełnianego za rok 2013 - w polach wierszy „Łączna liczba przypadków, w roku poprzednim, w których dane zostały udostępnione” oraz „Łączna liczba przypadków, w roku poprzednim, w których wniosek lub ustne żądanie nie mogły zostać zrealizowane” przedsiębiorca telekomunikacyjny uwzględnia dodatkowo także przypadki, które mogły wystąpić wyłącznie w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 20 stycznia 2013 r. (obowiązkowy okres retencji wynosił wówczas 24 miesiące), w których czas między datą zatrzymania danych a datą złożenia przez uprawnione podmioty, Służbę Celną, sąd lub prokuratora wniosku lub ustnego żądania o ich udostępnienie był dłuższy niż 12 miesięcy.

W załączeniu publikujemy wzór formularza, który można wypełnić ręcznie oraz wzór formularza przeznaczony do wypełnienia przy pomocy komputera. Obydwa wzory formularza umożliwiają złożenie przedsiębiorcy informacji, o której mowa w art. 180g ust. 1 – ustawy Prawo telekomunikacyjne.

W przypadku szczegółowych pytań ze strony przedsiębiorców telekomunikacyjnych konsultacji udzielają pracownicy  Departamentu Spraw Obronnych UKE:

Jurkiewicz Marek, tel. 22 534 92 37, m.jurkiewicz@uke.gov.pl

Figurski Jerzy, tel. 22 534 93 78, j.figurski@uke.gov.pl

Kuczerski Tomasz, tel. 22 534 91 83, t.kuczerski@uke.gov.pl

Autor informacji: (Jacek Matyszczak) / (2014-01-07)
Udostępnienie informacji: (Piotr Jaszczuk) / (2014-01-07 14:48)
Ostatnia zmiana: (Piotr Jaszczuk) / (2014-06-30 11:25)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie