Rozpoczęcie konsultacji projektu „Wytycznych w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC” - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Rozpoczęcie konsultacji projektu „Wytycznych w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC”
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Rozpoczęcie konsultacji projektu „Wytycznych w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC”


2015-06-01
Konsultacje
„Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC – projekt do konsultacji” określają warunki zapewnienia dostępu hurtowego do sieci dostępu nowej generacji wybudowanych, rozbudowanych lub przebudowanych z wykorzystaniem środków publicznych przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Sieć POPC).

 

Warunki te obejmują:

 • Część I - Specyfikację techniczną (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać Sieci POPC w celu zapewnienia otwartego i efektywnego dostępu hurtowego w tym parametry jakościowe oraz nadmiarowość elementów infrastruktury pasywnej);
 • Cześć II - Zasady dostępu hurtowego (warunki współpracy międzyoperatorskiej w zakresie świadczenia usług hurtowego dostępu do Sieci POPC, w tym warunki udostępniania elementów infrastruktury pasywnej oraz dostępu do transmisji strumienia bitów);
 • Cześć III - Rekomendacje dla Sieci POPC (zalecenia w zakresie możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych umożliwiających budowę sieci POPC w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych parametrów Sieci POPC przy jednoczesnym  zachowaniu efektywności kosztowej projektu).
  *  *  *

Wytyczne stanowią integralną część warunków konkursowych POPC. Przedsiębiorca telekomunikacyjny przystępując do konkursu zobowiązuje się do przestrzegania Wytycznych
w zakresie realizacji projektu zgłoszonego w tym konkursie. Wytyczne stanowią integralną część umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a beneficjentem wyłonionym w konkursie. Na mocy tej umowy, Wytycznych oraz oświadczenia beneficjenta złożonego wraz z wnioskiem o dofinansowanie, w zakresie sposobu wypełnienia zobowiązania, beneficjent zobowiązuje się do realizacji Sieci POPC spełniającej co najmniej warunki techniczne określone w Części I Wytycznych - Specyfikacja techniczna. Ponadto, beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia dostępu hurtowego na warunkach nie gorszych niż określone w Części II Wytycznych - Zasady dostępu hurtowego, z zachowaniem zasady niedyskryminacji.

Przyznanie pomocy publicznej w ramach POPC wiąże się z obowiązkiem zapewnienia otwartego i efektywnego dostępu hurtowego do Sieci POPC. Źródłem tego obowiązku jest zobowiązanie się przedsiębiorcy telekomunikacyjnego - beneficjenta programu POPC do przestrzegania postanowień Wytycznych. Obowiązek zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej, rozbudowanej lub przebudowanej z wykorzystaniem pomocy publicznej jest zgodny z zasadą, o której mowa w art. 27 ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z późn. zm., Ustawa). Założenia co do parametrów technicznych Sieci POPC przyjęto w oparciu o postanowienia art. 2 pkt 138 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER), motyw 58 Wytycznych UE w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych (2013/C 25/01) oraz podstawowe założenia POPC. Zakres obowiązku (w tym zakres usług hurtowych) wynika wprost z art. 52 ust. 5 w zw. z art. 2 pkt. 139 GBER. Ponadto katalog usług będzie poszerzony o usługi komplementarne (m.in. kolokacja, nadzór) niezbędne do świadczenia usług wymienionych wprost w art. 2 pkt. 139 GBER.

Skuteczny dostęp hurtowy powinien być przyznawany na co najmniej siedem lat, zaś prawo dostępu do kanałów i słupów nie jest ograniczone czasowo. Nie narusza to jakichkolwiek możliwych podobnych zobowiązań regulacyjnych, jakie mogą zostać nałożone przez krajowy organ regulacyjny na danym rynku w celu wspierania skutecznej konkurencji lub środków przyjętych w tym okresie lub po jego upływie. Oznacza to, że beneficjent powinien wypełniać jednocześnie wszystkie nałożone na niego obowiązki.

Warunki zapewnienia dostępu hurtowego do Sieci POPC będą określone w ofertach hurtowych opracowanych samodzielnie przez operatora sieci dostępowej Sieci POPC stosownie do postanowień Wytycznych.

Prezes UKE ponadto planuje - w czasie trwania konsultacji Wytycznych, organizację warsztatów dedykowanych dla potencjalnych beneficjentów pomocy oraz operatorów zainteresowanych dostępem do Sieci POPC, poświęconych zasadom określonym w Wytycznych.

  *  *  *

Prezes UKE zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem oraz do zgłaszania stanowisk i uwag do zaproponowanego podejścia w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji na adres:


Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: l.drozd@uke.gov.pl

Załączniki do artykułu:
Autor informacji: (Luiza Czyż-Trzcianowska) / (2015-06-01)
Udostępnienie informacji: (Monika Lewińska) / (2015-06-01 11:53)
Ostatnia zmiana: (Monika Lewińska) / (2015-06-01 11:51)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie