Stanowisko wobec nadużyć telekomunikacyjnych - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Stanowisko wobec nadużyć telekomunikacyjnych
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Stanowisko wobec nadużyć telekomunikacyjnych


2013-11-13
foto UKE
Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie nadużyć telekomunikacyjnych w tym zjawiska generowania sztucznego ruchu telekomunikacyjnego.

 

W związku z pojawiającymi się od dłuższego czasu sygnałami na rynku telekomunikacyjnym związanymi z występowaniem nadużyć telekomunikacyjnych, w tym zjawiska generowania sztucznego ruchu, Prezes UKE uznał konieczność podjęcia zdecydowanych kroków celem eliminowania takich negatywnych zjawisk.

W tym celu 12 sierpnia 2013 r. został opublikowany projekt Stanowiska Prezesa UKE w zakresie nadużyć telekomunikacyjnych, w tym zjawiska generowania sztucznego ruchu, wraz z dokumentem zawierającym propozycje referencyjnych zapisów regulujących kwestie dotyczące przeciwdziałaniu nadużyciom telekomunikacyjnym. W opinii Prezesa UKE zapisy takie powinny zostać wprowadzane na drodze cywilnoprawnych aneksów, zawieranych do umów o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci (projekt Aneksu dotyczącego przeciwdziałaniu nadużyciom).

W dniach od 12 sierpnia do 12 września 2013 r. Prezes UKE, kierując się potrzebą poznania aktualnego stanowiska szeroko pojętego rynku telekomunikacyjnego, przeprowadził konsultacje środowiskowe projektów wskazanych dokumentów.

W dniu 13 listopada 2013 r. Prezes UKE opublikował uwagi zaprezentowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz Izby gospodarcze jakie wpłynęły w toku konsultacji do Urzędu wraz ze szczegółowym i merytorycznym odniesieniem się do kwestii podnoszonych w złożonych dokumentach. Uwagi rynku zostały zebrane w formie Tabeli zawierającej dodatkowo komentarz Prezesa UKE dotyczący każdego z podniesionych postulatów.

Po wszechstronnej analizie uwag zgłoszonych do Urzędu, poniżej Prezes UKE publikuje oficjalne Stanowisko Prezesa UKE w zakresie nadużyć telekomunikacyjnych, w tym zjawiska generowania sztucznego ruchu oraz propozycję referencyjnych zapisów umożliwiających przeciwdziałaniu nadużyciom w telekomunikacji jakie implementowane powinny być do międzyoperatorskich umów o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci przedstawionych w formie Aneksu przeciwdziałającego nadużyciom.

Niezależnie od działań podjętych przez Prezesa UKE, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji prowadzi rozmowy z izbami telekomunikacyjnymi  dotyczące działań w zakresie zwalczania nadużyć telekomunikacyjnych, celem wprowadzenia rozwiązań systemowych lub innych działań zmierzających do ograniczenia lub wyeliminowania zjawiska nielegalnego ruchu z wykorzystaniem np. simboxów oraz zwalczania nadużyć telekomunikacyjnych.
Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie nadużyć telekomunikacyjnych w tym zjawiska generowania sztucznego ruchu telekomunikacyjnego


W związku z pojawiającymi się zagrożeniami na rynku telekomunikacyjnym związanymi z występowaniem nadużyć telekomunikacyjnych, w tym zjawiska generowania sztucznego ruchu, Prezes UKE widzi konieczność podjęcia zdecydowanych kroków celem eliminowania takich negatywnych zjawisk. Prezes UKE uznaje nadużycia telekomunikacyjne, związane głównie z uzyskiwaniem nieuprawnionych korzyści finansowych, jako zjawiska zagrażające rozwojowi rynku i równoprawnej oraz skutecznej konkurencji.

Jednocześnie z dużym zaniepokojeniem Prezes UKE obserwuje brak konkretnych rozwiązań po stronie uczestników rynku telekomunikacyjnego w tym zakresie. Dlatego też, w celu eliminacji tych negatywnych dla całego rynku zjawisk, Prezes UKE proponuje referencyjny aneks do umowy o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci wdrażający zapisy umożliwiające przeciwdziałanie tym negatywnym zjawiskom w telekomunikacji. Prezes UKE proponuje następujące definicje:

Nadużycie telekomunikacyjne rozumiane jako wykorzystywanie usług telekomunikacyjnych niezgodnie z ich przeznaczeniem, zawartymi umowami, obowiązującymi przepisami prawa bądź normami technicznymi świadczonych w sieciach stron lub innych sieciach telekomunikacyjnych. Nadużycie telekomunikacyjne może również polegać na generowaniu sztucznego Ruchu.

Sztuczny ruch rozumiany jako ruch telekomunikacyjny inicjowany w sieci telekomunikacyjnej, bądź do niej wprowadzany z wykorzystaniem urządzeń i programów mogących generować połączenia, o założonym przez podmiot generujący czasie trwania połączeń (od jednego lub wielu numerów abonenckich do jednego lub grupy numerów), mający na celu jedynie jego zarejestrowanie na punkcie styku sieci stron bądź w platformie bilingowej w celu uzyskania nieuzasadnionych korzyści finansowych bądź wyrządzenia szkody.

Intencją Prezesa UKE jest doprowadzenie do sytuacji, w której gracze rynkowi będą wprowadzali regulacje dotyczące przeciwdziałaniu nadużyciom telekomunikacyjnym na drodze cywilnoprawnych aneksów, zawieranych do umów o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci. Aneks taki byłby podpisywany na zasadzie swobody zawierania umów. Aneks w swojej intencji zobowiązuje sygnatariuszy do wspólnego działania przeciwko nadużyciom telekomunikacyjnym, w tym do podejmowania prewencyjnych działań w celu eliminowania ze wzajemnej współpracy zjawiska generowania sztucznego Ruchu.

W opinii Prezesa UKE zaproponowane zapisy aneksu związane są w szczególności z zapewnieniem interoperacyjności świadczonych usług oraz integralności sieci telekomunikacyjnych operatorów w zakresie przeciwdziałania nadużyciom telekomunikacyjnym oraz jest działaniem w interesie publicznym.

Prezes UKE podkreśla, że ewentualne wdrożenie zapisów dotyczących przeciwdziałaniu nadużyciom w telekomunikacji do międzyoperatorskich umów o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci nie może być podstawą do wyłączenia odpowiedzialności przedsiębiorców telekomunikacyjnych wobec użytkowników sieci telekomunikacyjnych, wynikających z zawartych z nimi indywidualnych umów, regulaminów bądź przepisów prawa. W szczególności nie mogą one prowadzić do ograniczania świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Aneks opiera się na kilku założeniach:
 • skonkretyzowanych definicjach zjawisk nadużycia telekomunikacyjnego i sztucznego ruchu,
 • możliwości zablokowania połączeń telefonicznych związanych z nadużyciem telekomunikacyjnym dopiero po uzyskaniu zgody drugiej strony umowy,
 • określeniu terminów umożliwiających wyjaśnianie sytuacji dotyczących nadużyć telekomunikacyjnym umożliwiających,
 • podejrzenie nadużycia telekomunikacyjnego nie wstrzymuje płatności,
 • zobowiązaniu stron do naprawienia szkód wynikłych z powodu nadużycia telekomunikacyjnego,
 • ustaleniu trybu w jakim będzie pracował zespół roboczy badający sporne przypadki w zakresie nadużyć telekomunikacyjnych.

Zawieranie aneksu o przeciwdziałaniu nadużyciom w telekomunikacji nie jest obligatoryjne i nie musi dotyczyć wszystkich umów o połączeniu sieci. W opinii Prezesa UKE zasadność jego zawarcia następuje w odpowiedzi na konkretne przypadki występowania nadużyć telekomunikacyjnych i generowania sztucznego ruchu w relacjach pomiędzy poszczególnymi operatorami, co nie oznacza, że nie może być on elementem negocjowanej umowy o połączeniu sieci. Z pewnością potrzeba odpowiednich regulacji pojawia się w szczególności w sytuacji, gdy przedsiębiorca telekomunikacyjny zaobserwuje w swojej sieci telekomunikacyjnej:
 • znaczny wzrost wolumenu ruchu nie dający się uzasadnić wzrostem ruchu wynikającym z normalnej aktywności użytkowników końcowych lub zmian w kierowaniu ruchem,
 • wystąpienie wyraźnej różnicy w profilu ruchu odbiegającej od statystycznych zachowań klientów korzystających z podobnych usług bądź znaczny wzrost wolumenu ruchu w stosunku do średniego profilu ruchu dla podobnych usług,
 • istnienie powiązania pomiędzy numerami lub osobami inicjującymi i terminującymi połączenia: wymiana ruchu o znaczącym wolumenie inicjowanego i jednocześnie terminowanego przez przedsiębiorców lub osoby ze sobą powiązane.

W załączeniu Prezes UKE prezentuje propozycje zdefiniowania opisywanych zjawisk oraz warunki na jakich strony będą współpracowały w zakresie zwalczania nadużyć telekomunikacyjnych.

Podczas przygotowywania proponowanych w aneksie zapisów Prezes UKE wziął pod uwagę dostępne mu porozumienia i umowy jakie zawierają między sobą przedsiębiorcy telekomunikacyjni, dokumenty stworzone w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej podczas analizy zagadnienia związanego z nadużyciami telekomunikacyjnymi, a także stanowiska zgłoszone w ramach  konsultacji projektu aneksu z rynkiem telekomunikacyjnym.


Autor informacji: (Lidia Kozłowska) / (2013-11-13)
Udostępnienie informacji: (Jacek Strzałkowski) / (2013-11-13 14:23)
Ostatnia zmiana: (Jacek Strzałkowski) / (2013-11-13 14:21)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie