Numeracja 116 dla usług o walorze społecznym - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Telekomunikacja > Numeracja > Numeracja 116 > Numeracja 116 dla usług o walorze społecznym
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Numeracja 116 dla usług o walorze społecznym

W ramach Komitetu ds. Łączności działającego przy Komisji Europejskiej (COCOM) zakończyły się prace nad projektem decyzji w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się od 116 na potrzeby świadczenia zharmonizowanych usług o walorze społecznym.

 

Decyzja zostanie przyjęta prawdopodobnie na początku lutego 2007 r. Przewiduje ona 6 miesięczny okres wdrożenia dla państw członkowskich, co oznacza, że wejdzie w życie na przełomie lipca i sierpnia 2007 r.

Decyzja, podobnie jak rozporządzenie, obowiązuje bezpośrednio w państwach członkowskich i może przydzielać obowiązki bez pośrednictwa krajowych parlamentów i rządów, a krajowe organy muszą ich przestrzegać.

  

Podstawowe założenia projektowanego aktu:

- Połączenie jednego numeru 116XYZ z jedną usługą (np. blokowanie skradzionych kart bankowych, telefon zaufania dla maltretowanych dzieci etc.) w całej UE spowoduje, że obywatele UE będą łatwo mogli skorzystać z usługi poza swoim krajem (funkcja podobna jak przy numerze 112). Numery te będą mogły być przez obywateli UE łatwo identyfikowane (będzie trzeba zapamiętać tylko trzy cyfry po 116, podobnie jak w przypadku usług informacji telefonicznej zaczynających się od 118).

- Celem jest świadczenie w wymiarze europejskim usług, które już są świadczone w części lub we wszystkich państwach członkowskich i które mają walor społeczny, social value (np. blokowanie skradzionych kart bankowych,  telefon zaufania dla maltretowanych dzieci etc.).

- W celu odzwierciedlenia społecznego waloru omawianych usług, będą one świadczone poprzez tzw. numery typu freephone – usługi połączenia bezpłatnego. Celem Komisji jest, aby numery te były bezpłatne dla osoby dzwoniącej niezależnie od miejsca i rodzaju sieci, z której są rozpoczynane. W niektórych państwach jednak połączenia z numerami typu freephone nie są bezpłatne dla osoby dzwoniącej, w szczególności jeśli są wykonywane z telefonów komórkowych lub aparatów publicznych. Decyzja nie reguluje tej kwestii.

- W odróżnieniu od numeru 112, kosztami połączeń z numerami 116XYZ nie będą obciążeni operatorzy tylko organizacje świadczące te usługi (organizacja świadcząca powyższą usługę może zawrzeć porozumienie z operatorem, aby ten świadczył usługę bezpłatnie).

- Celem Komisji jest , aby usługi takie były świadczone we wszystkich krajach UE. Jednak tymczasem Komisja chce stworzyć ramy prawne umożliwiające dążenie do tej idealnej sytuacji. O tym czy dana usługa będzie świadczona zdecyduje zapotrzebowanie na tę usługę w konkretnym państwie. Decyzja nie ma na celu nałożenia na państwa członkowskie obowiązku zapewnienia świadczenia określonej usługi.

- Usługa nie ma charakteru komercyjnego. Usługa nie może zawierać zatem elementów marketingowych, np. reklam etc.

  

Kryteria kwalifikacyjne i warunki, które usługa musi spełniać, aby mogła być świadczona poprzez numer 116

Aby, usługa mogła kwalifikować się do uzyskania konkretnego numeru z zakresu 116, musi spełnić wszystkie poniższe kryteria:

(1) rozmówca realizujący połączenie z numerem z zakresu 116 jest obywatelem.

 • Komentarz: Usługa nie jest skierowana do podmiotów gospodarczych, jednak podmioty gospodarcze lub ich pracownicy mogą dzwonić na numer danej usługi.

(2) Usługa jest społecznie pożądana lub pomaga obywatelom rozwiązywać problemy (social value).

 • Komentarz: Usługa powinna przyczyniać się do osiągania przez obywateli dobrobytu/zapewnienia im bezpieczeństwa (np. telefon zaufania w sprawie zatruć) lub powinna odpowiadać na zapotrzebowanie ogółu społeczeństwa (np. numer telefonu służb ochrony ludności) lub konkretnej grupy społecznej (np. dzieci), bądź powinna oferować obywatelom pomoc (np. usługa zastrzegania karty płatniczej/kredytowej, pomoc drogowa).

(3) Usługa zapewnia informacje lub pomoc lub stanowi narzędzie sprawozdawcze dla obywateli, a charakter usługi jest taki, że potencjalnie stanowi ona usługę wartościową dla osób odwiedzających z innych Państw Członkowskich.

 • Komentarz: W przypadku pewnych linii specjalnych rozmówcy dostarczają usługodawcy informacje (np. linia specjalna zgłaszania przestępstw). W innych przypadkach, rozmówca potrzebuje od usługodawcy pomocy lub informacji.

(4) Usługa nie jest podobna do innej usługi, dla której konkretny numer z zakresu 116 został już zarezerwowany.

 • Komentarz: jeden numer zostanie zarezerwowany dla jednego rodzaju usługi. Podmioty realizujące tę samą usługę będą musiały współpracować ze sobą korzystając z jednego numeru.

  

Proponowane główne warunki związane z korzystaniem z numerów z zakresu 116, po ich przydzieleniu poszczególnym organizacjom

Zgodnie z art. 6 dyrektywy o zezwoleniach (2002/20/WE), z korzystaniem z numerów mogą się wiązać pewne warunki oraz kary w przypadku nieprzestrzegania tych warunków.

W tym zakresie świadczenie usług spełniających powyższe kryteria powinno podlegać następującym warunkom:

(1) Usługa jest dostępna dla ogółu społeczeństwa - nie ma wymogu wcześniejszego rejestrowania się w celu skorzystania z usługi.

 • Komentarz: usługi „tylko dla członków” są wykluczone.

(2) Konieczne może być połączenie prawa do posługiwania się danym numerem zharmonizowanym ze spełnieniem określonych warunków, np. z dostępnością danej usługi 24 godziny na dobę.

(3) Poza płatnościami, które mogą być konieczne za realizację połączeń z numerem z zakresu 116 (jeśli nie są one darmowe dla rozmówcy), nie ma żadnych opłat lub zobowiązań płatniczych, które stanowiłyby warunek wstępny uzyskania dostępu do usługi.

 • Komentarz: nie oznacza to, że rozmówca nie będzie musiał płacić pewnych opłat wynikających, ale nie związanych z samym połączeniem, np. ceny napraw samochodu po zadzwonieniu do pomocy drogowej lub opłat bankowych za zastrzeżenie karty lub czeku zgłoszonych do zastrzeżenia za pośrednictwem danego numeru.

(4) W czasie połączenia zabrania się dokonywania następujących czynności: reklamowanie, oferowania produktów lub usług, marketing lub sprzedaż, wykorzystywanie połączenia w celu sprzedaży usług komercyjnych w przyszłości.

 • Komentarz: reklamowanie lub marketing usługi w zasadzie nie jest zabronione, jednak nie powinno to przyjmować formy reklamy w czasie trwania połączenia, np. komunikatu głosowego. Podawanie numeru informacyjnego, pod którym rozmówcy są po prostu przekierowywani do pewnych usługodawców jest dozwolone, ale usługa polegająca na dokonywaniu rezerwacji (np. rezerwacje hotelowe) lub, w ramach których przyjmowane są zamówienia bądź informacje lub pomoc są udzielane po zobowiązaniu się rozmówcy do dokonania rezerwacji lub zakupu, jest zakazana.

  

Nadzór państw członkowskich

Państwa członkowskie zostaną zobligowane do monitorowania czy usługa, dla której został zarezerwowany numer jest faktycznie świadczona i regularnie przekazywać do KE informacje na ten temat. Jeśli zatem UKE stwierdzi, że podmiot, który uzyskał decyzję o przydziale numeru z zakresu 116, nie uruchomił usługi określonej takim numerem w terminie 12 miesięcy od otrzymania decyzji o przydziale numeracji lub podmiot ten wykorzystuje przydzieloną numerację w sposób niezgodny z warunkami przydziału numeracji lub jej przeznaczeniem wówczas Prezes UKE może cofnąć przydział numeracji (art. 126 ust. 10 punkt 2) i 3) ustawy Prawo telekomunikacyjne).

  

Procedura rezerwacji i przydzielania numeru z zakresu 116

Rezerwacja numeru 116XYZ dla konkretnej usługi:

Zaraz po publikacji decyzji, Komisja Europejska wezwie zainteresowane podmioty do składania wniosków o zastrzeżenie numerów z zakresu 1160XY i 1161XY. Zainteresowany podmiot będzie przesyłał wniosek bezpośrednio służbom KE za pośrednictwem Sekretariatu COCOM lub za pośrednictwem krajowego organu regulacyjnego. Jeśli służby Komisji uznają wniosek za spełniający kryteria, zostanie sporządzona poprawka w załączniku do decyzji w sprawie numerów 116 w celu zastrzeżenia numeru dla wnioskowanej usługi. Służby Komisji prześlą całość dokumentacji do COCOM-u w celu jej zaopiniowania w trybie komitetowym (regulacyjnym). Po pozytywnej opinii COCOM-u i rozpatrzeniu przez Parlament Europejski, zostanie ona przyjęta i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

Przypisanie danej usłudze określonego numeru jest poprzedzone konsultacjami. Zastrzeżenie numeru następuje na zasadzie 'kto pierwszy ten lepszy'. Na początku w załączniku decyzji zostanie umieszczony tylko jeden numer 116000 (telefon zaufania w sprawie zaginionych dzieci). Numer 116112 nie będzie stosowany, aby nie mylić go z numerem ratunkowym 112. Komisja proponuje, aby na początku udostępnić dwa zakresy numerów sześciocyfrowych, a mianowicie podzakresy 1160yz i 1161yz

Przydzielanie konkretnym organizacjom zastrzeżonych numerów 116 przez krajowy organ regulacyjny:

Szczegółowe procedury przydzielania numerów zostaną opracowane przez poszczególne kraje na podstawie uzgodnionego wspólnego podejścia.

Przydział numerów z zakresu 116 konkretnym usługodawcom leży w gestii Państw Członkowskich. Zgodnie z art. 10 dyrektywy ramowej, tryb przydzielania numerów musi być obiektywny, jawny i niedyskryminujący.

  

Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosków o zastrzeżenie numeru z zakresu 116 oraz na temat wymagań dotyczących przydziału przez UKE konkretnego numeru 116 w celu świadczenia usług o walorze społecznym zostaną umieszczone na stronie UKE w momencie publikacji decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  

Autor informacji: (Jacek Strzalkowski)
Udostępnienie informacji: (Anna Lewandowska) / (2007-06-05 13:49)
Ostatnia zmiana: (Anna Lewandowska) / (2008-07-16 11:48)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie