Przetarg 2570 - 2620 MHz na obszarze całego kraju - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Bieżące informacje > Komunikaty > Przetarg 2570 - 2620 MHz na obszarze całego kraju
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Przetarg 2570 - 2620 MHz na obszarze całego kraju


2009-05-21

Ogłoszenie przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 2570 - 2620 MHz dla bezprzewodowej sieci szerokopasmowej w służbie ruchomej na obszarze całego kraju.

 

  

  

Ogłoszenie
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia  19  maja 2009 r.
o przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 2570 - 2620 MHz, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych, w sieciach szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego, w służbie ruchomej.

  

Na podstawie art. 116 ust. 5, art. 118 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.1)) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz. U. Nr 30, poz. 179) ogłasza się, co następuje:

1. Ogłaszam przetarg na rezerwację częstotliwości z zakresu 2570 - 2620 MHz,  na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych, w sieciach szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego, w służbie ruchomej, na okres do dnia 31 grudnia 2024 roku.

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1) nabycie i opłacenie dokumentacji przetargowej w sposób, o którym mowa w ust. 5,

2) wniesienie wadium w wysokości, terminie i w sposób określony w ust. 6,

3) złożenie oferty zgodnie z ust. 7,

4) podanie w ofercie numeru rachunku bankowego, na który następuje zwrot wadium oraz adresu właściwego do doręczeń.

3. Dokumentację przetargową w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20 w Sekretariacie Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości, w pokoju nr 807, od dnia 21 maja 2009 r. do dnia 28 sierpnia 2009 r., w dni robocze, w godzinach od 10.00 do 14.00, po okazaniu dowodu wniesienia opłaty za nabycie dokumentacji przetargowej.

4. Wersja elektroniczna dokumentacji przetargowej będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod adresem http://www.uke.gov.pl.

5. Opłatę za dokumentację przetargową w wysokości 35 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) wnosi się w pieniądzu polskim na rachunek bankowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

NBP o/o Warszawa
49 1010 1010 0060 4413 9150 0000

z dopiskiem: „Opłata za dokumentację przetargową, zakres 2570 - 2620 MHz".

6. Wadium wynosi 300 000 zł (słownie : trzysta tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed złożeniem oferty, w pieniądzu polskim na rachunek bankowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

BANK PEKAO S.A O/Warszawa ul. Nowogrodzka 50
Nr konta 57 1240 6003 1111 0000 4944 9952

z dopiskiem: „Wadium w przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 2570 - 2620 MHz".

7. Ofertę składa się na rezerwację częstotliwości z zakresu 2570 - 2620 MHz,  na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieciach szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego, w służbie ruchomej, na okres do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Każdy Uczestnik może złożyć jedną ofertę.

Oferty składa się w formie określonej w dokumentacji przetargowej w terminie do dnia 28 sierpnia 2009 r., w dni robocze, w godzinach 9.00-15.00, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w Kancelarii Głównej.

8. Kryteriami oceny ofert są:

1) wysokość kwoty zadeklarowanej przez Uczestnika przetargu,

2) zachowanie warunków konkurencji przez Uczestnika przetargu,

3) wiarygodność finansowa Uczestnika przetargu,

4) zobowiązania podjęte przez Uczestnika przetargu w ramach przetargu.

Najistotniejszym kryterium oceny ofert w niniejszym przetargu będzie kryterium wysokości kwoty zadeklarowanej przez Uczestnika przetargu.

Przes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Anna Streżyńska

    

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66,  Nr 104, poz. 708 i poz. 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97.

Wnioski o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej

Wniosek 1 z dnia 6.08.2009 r. o wyjaśnienie treści dokumentacji na rezerwację częstotliwości z zakresu 2570-2620 MHz

Wniosek 2 z dnia 6.08.2009 r. o wyjaśnienie treści dokumentacji na rezerwację częstotliwości z zakresu 2570-2620 MHz

Wyjaśnienie dokumentacji przetargowej

Komunikat Prezesa UKE z dnia 18.08.2009 r.

Komunikat Prezesa UKE z dnia 20.08.2009 r.

Lista oferentów

W ramach ogłoszonego przez Prezesa UKE przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresu 2570-2620 MHz, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych, w sieciach szerokopasmowego dostępu bezprzewodowego, w służbie ruchomej, do Urzędu wpłynęły oferty od następujących podmiotow:

 • Aero 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 • Milmex Systemy Komputerowe sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.

Komunikat o wynikach przetargu

Komunikat o rezerwacji częstotliwości

Autor informacji: (Anna Streżyńska) / (2009-05-21)
Udostępnienie informacji: (Jacek Strzałkowski) / (2012-09-26 16:45)
Ostatnia zmiana: (Jacek Strzałkowski) / (2012-09-26 16:45)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie