Pozwolenia amatorskie - UKE

Menu główne

 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Pozwolenia amatorskie

I. Informacje ogólne

Pozwolenie radiowe dla osób fizycznych wydawane jest  po uzyskaniu świadectwa operatora urządzeń radiowych.
Informacje o świadectwach znajdują się na stronie: http://www.uke.gov.pl/swiadectwa-amatorskie-4390.

Pozwolenie wystawiane jest przez delegaturę Urzędu Komunikacji Elektronicznej, odpowiednią dla województwa, w którym zlokalizowana jest stacja.
Wniosek
(z oryginalnym podpisem wnioskodawcy) powinien więc być złożony do delegatury UKE, przesyłką pocztową lub bezpośrednio do siedziby delegatury. Dane teleadresowe delegatur UKE znajdują się na stronie: http://www.uke.gov.pl/delegatury-uke-1064.

Dla stacji zlokalizowanych w woj. mazowieckim, wnioski należy dostarczać do głównej siedziby UKE. Dane głównej siedziby UKE znajdują się na stronie:
http://www.uke.gov.pl/kontakt-z-urzedem-1098.

Może być również przesłany wniosek podpisany profilem zaufanym 
na platformie ePUAP -  skrzynka podawcza.

Nie są akceptowane kopie wniosków, przesłane zwykłą pocztą elektroniczną.

Na stronie: https://amator.uke.gov.pl/ umieszczone zostały wykazy pozwoleń radiowych oraz wykazy decyzji zmieniających pozwolenia radiowe.
Wykazy są uaktualniane raz w miesiącu.


II. Znaki wywoławcze w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Znaki wywoławcze dla stacji amatorskich przydzielane są w pozwoleniach radiowych.

Znak wywoławczy to unikalny ciąg liter i cyfr, który zawiera: prefiks (HF, SN, SO, SP, SQ, SR, 3Z), cyfrę i kombinację maksymalnie czterech liter i cyfr, z których ostatnia jest literą.

Jedynie w pozwoleniach dodatkowych kombinacja może się składać z maksymalnie siedmiu liter i cyfr, z których ostatnia jest literą.

Prefiks SR ma zastosowanie jedynie dla stacji bezobsługowych.

Znaki wywoławcze nie służą do identyfikacji posiadacza pozwolenia radiowego, lecz do identyfikacji stacji amatorskiej i transmisji radiowej, prowadzonej za jej pomocą.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. z 2015 r., poz. 10),
Regulamin Radiokomunikacyjny ITU (art. 19 § 12 pkt 1, § 21 pkt 1, § 30, Apendyks 42).

UWAGA: We wniosku o pozwolenie radiowe, wnioskodawca może wpisać 1-3 znaki wywoławcze, którymi jest zainteresowany. W pozwoleniu zostanie przydzielony wolny znak wywoławczy, w kolejności wpisanej przez wnioskodawcę. Dostępność znaków można sprawdzić na podstawie wykazu pozwoleń radiowych, który jest publikowany na stronie: https://amator.uke.gov.pl/.


III. Pozwolenia dla osób fizycznych (indywidualne)

Pozwolenie kategorii 1 (CEPT Licence) - uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, w oparciu o wymagania określone w zaleceniu CEPT T/R 61-02 (HAREC).

 • zalecany formularz RA-i znajduje się u dołu strony
 • zalecany formularz RA-i_f znajduje się u dołu strony - dla cudzoziemców

Pozwolenie wydaje się na okres nieprzekraczający 10 lat.

Wnioskodawca, który nie ukończył 18 lat, dołącza do wniosku oświadczenie rodziców (opiekunów) o zgodzie na uzyskanie pozwolenia radiowego.

Osoby posiadające wcześniej wydane pozwolenie kat. 2 na podstawie świadectwa klasy B, które zamierzają ubiegać się o pozwolenie kat. 1 mogą złożyć wniosek w sprawie wydania pozwolenia kategorii 1 wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 82 zł (od wydania pozwolenia radiowego kat 1), z jednoczesnym wnioskiem o uchylenie wydanego wcześniej pozwolenia kategorii 2.
Po uchyleniu pozwolenia kat. 2, wydane będzie pozwolenie kategorii 1 na okres ważności 10 lat, ze znakiem wywoławczym wcześniej używanym (lub innym, określonym we wniosku).

Pozwolenie kategorii 3 (CEPT Novice Licence) - uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 100 W, w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7200 kHz, 14000-14350 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz, 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy C lub D operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny.

 • zalecany formularz RA-i znajduje się u dołu strony
 • zalecany formularz RA-i_m znajduje się u dołu strony - dla osób poniżej 13 roku życia

Pozwolenie wydaje się na okres nieprzekraczający 10 lat.

Wnioskodawca, który ukończył 13 lat i nie ukończył 18 lat, dołącza do wniosku oświadczenie rodziców (opiekunów) o zgodzie na uzyskanie pozwolenia radiowego.

W imieniu radioamatora, który nie ukończył 13 lat, wniosek (RA-i_m) wypełnia rodzic (opiekun).

Pozwolenie kategorii 5 - uprawnia do używania stacji amatorskiej bezobsługowej dla określonej w pozwoleniu częstotliwości:

nie większej niż 30 MHz z maks. mocą wyjściową nadajnika 50 W,

większej niż 30 MHz z maks. mocą wyjściową nadajnika 15 W.

Wydaje się osobie fizycznej, która ukończyła 18 lat oraz posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny.

 • zalecany formularz RA-b znajduje się u dołu strony

Pozwolenie wydaje się na okres nieprzekraczający 5 lat.

Pozwolenie dodatkowe - uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 1500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Wydaje się osobie fizycznej, która posiada pozwolenie kategorii 1.

 • zalecany formularz RA-d znajduje się u dołu strony

Pozwolenie wydaje się na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

Wnioskodawca, który nie ukończył 18 lat, dołącza do wniosku oświadczenie rodziców (opiekunów) o zgodzie na uzyskanie pozwolenia radiowego.


IV. Pozwolenia dla osób prawnych (organizacje, instytucje, stowarzyszenia itp.)

Pozwolenie kategorii 1 - uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody od 1 do 3 pełnoletnich osób, posiadających świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, odpowiedzialnych za pracę stacji.

 • zalecany formularz RA-k znajduje się u dołu strony

Pozwolenie wydaje się na okres nieprzekraczający 10 lat.

Pozwolenie kategorii 5 - uprawnia do używania stacji amatorskiej bezobsługowej dla określonej w pozwoleniu częstotliwości:

nie większej niż 30 MHz z maks. mocą wyjściową nadajnika 50 W,

większej niż 30 MHz z maks. mocą wyjściową nadajnika 15 W.

Wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody osoby posiadającej świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, która ukończyła 18 lat, odpowiedzialnej za pracę stacji.

 • zalecany formularz RA-b znajduje się u dołu strony

Pozwolenie wydaje się na okres nieprzekraczający 5 lat.  

Pozwolenie dodatkowe - uprawnia do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 1500 W, we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej. Wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, która posiada pozwolenie kategorii 1.

 • zalecany formularz RA-d znajduje się u dołu strony

Pozwolenie wydaje się na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.


V. Opłaty skarbowe

Za wydanie pozwolenia radiowego obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 82 zł.

Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca lub pełnomocnik:

bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

lub gotówką w kasie:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i Delegatury UKE.

Dokument potwierdzający uiszczenie przez wnioskodawcę lub pełnomocnika opłaty skarbowej (oryginał lub potwierdzona kopia, bądź elektronicznie wygenerowane potwierdzenie dokonania przelewu) należy dołączyć do wniosku o pozwolenie radiowe.


VI. Radiostacje amatorskie bez pozwolenia

Nie wymaga pozwolenia (stosownie do zapisu w Prawie telekomunikacyjnym Art 144 ust 2 pkt 2) używanie stacji w służbie amatorskiej, zgodnie z przepisami międzynarodowymi, przez cudzoziemca oraz obywatela polskiego stale rezydującego za granicą, podczas krótkotrwałego pobytu na terytorium Polski (do 90 dni).


VII. Dodatkowe informacje

Termin ważności pozwolenia radiowego nie podlega przedłużeniu.

W celu kontynuacji uprawnień po terminie ważności pozwolenia radiowego, konieczne jest złożenie wniosku o kolejne pozwolenie, na zasadach opisanych powyżej.

Zgodnie z przepisami, wydanie pozwolenia radiowego następuje w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Należy brać to pod uwagę i składać wnioski z odpowiednim wyprzedzeniem. Jest to szczególnie istotne w przypadku pozwoleń dodatkowych, gdy wnioskodawcy zależy na wykorzystaniu stacji w określonym terminie.

Pozwolenia wysyłane są przesyłkami pocztowymi, poleconymi, za potwierdzeniem odbioru, pod adres wskazany we wniosku. POZWOLENIA NIE SĄ WYDAWANE W SIEDZIBIE URZĘDU.

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszych stronach, prosimy je kierować (preferowana forma mailowa) do Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej:

Autor informacji: (Marek Otręba) / (2013-11-18)
Udostępnienie informacji: (Anna Lewandowska) / (2009-06-10 15:05)
Ostatnia zmiana: (Marek Otręba) / (2017-02-03 08:09)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie