Tu jesteś: Strona główna > Częstotliwości > Pozwolenia radiowe > Jak uzyskać pozwolenie radiowe > Pozwolenie radiowe - służba amatorska
 
dodaj do:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

Pozwolenie radiowe - służba amatorska

Jak uzyskać pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.


 

Informujemy, że w artykule: Pozwolenia radiowe oraz decyzje zmieniające pozwolenia radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej umieszczone zostały wykazy wydanych przez Prezesa UKE pozwoleń radiowych dla stacji amatorskich indywidualnych, klubowych, bezobsługowych dla osób fizycznych i bezobsługowych dla pozostałych podmiotów oraz wykazy decyzji zmieniających pozwolenia radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

I. Informacje ogólne


Pozwolenie radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane jest przez delegaturę Urzędu Komunikacji Elektronicznej, właściwą dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. W celu jak najszybszego rozpatrzenia wniosku, powinien on być złożony do delegatury UKE, właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Na podstawie świadectwa klasy A lub klasy B można uzyskać pozwolenie kategorii 1. Osoby posiadające wcześniej wydane pozwolenie kat. 2 na podstawie świadectwa klasy B, które zamierzają ubiegać się o pozwolenie kat. 1 mogą złożyć wniosek w sprawie wydania pozwolenia kategorii 1 wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 82 zł (od wydania pozwolenia radiowego kat 1), z jednoczesnym wnioskiem o uchylenie wydanego wcześniej pozwolenia kategorii 2.

Po uchyleniu pozwolenia kat. 2, wydane będzie pozwolenie kategorii 1 na okres ważności 10 lat, ze znakiem wywoławczym wcześniej używanym (lub innym, określonym we wniosku).

II. Pozwolenia dla osób fizycznych (stacja amatorska indywidualna)

Pozwolenie kategorii 1 (CEPT Licence) - uprawniające do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 150 W (lub 500 W), pracującej we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, w oparciu o wymagania określone w zaleceniu CEPT T/R 61-02 (HAREC).

  • zalecany formularz RA-I_W1 znajduje się u dołu strony
  • zalecany formularz RA-I_A znajduje się u dołu strony - dla cudzoziemców

Pozwolenie kategorii 3 (CEPT Novice Licence) - uprawniające do używania stacji amatorskiej pracującej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W, w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy C lub D operatora urządzeń radiowych.

  • zalecany formularz RA-I_W1 znajduje się u dołu strony
  • zalecany formularz RA-I_W2 znajduje się u dołu strony - dla osób poniżej 13 roku życia

Pozwolenie kategorii 5 - uprawniające do używania stacji amatorskiej bezobsługowej wydaje się osobie fizycznej, która ukończyła 18 lat oraz posiada pozwolenie kategorii 1 lub 2, przy czym posiadanie pozwolenia kategorii 2 upoważnia do ubiegania się o pozwolenie uprawniające do używania stacji amatorskiej bezobsługowej wyłącznie w zakresach częstotliwości powyżej 30 MHz.

  • zalecany formularz RA-B znajduje się u dołu strony

Uzyskanie pozwolenia przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, wymaga uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez jej przedstawiciela ustawowego. 

Osoby ubiegające się o wydanie pozwolenia, posiadające świadectwa inne niż aktualnie obowiązujące (klasy A lub B lub C lub D), zobowiązane są do ich wymiany. Dopiero po uzyskaniu aktualnie obowiązującego świadectwa klasy A lub C można wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia.

Informacja w sprawie wydawania i wymiany świadectw znajduje się na stronie:

http://www.uke.gov.pl/swiadectwa-w-sluzbie-radiokomunikacyjnej-amatorskiej-4390.


III. Pozwolenia dla osób prawnych (tzw. pozwolenia klubowe)

Pozwolenie kategorii 1 - wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody właściciela lub zarządcy budynku lub innego obiektu, w którym ma być zainstalowana stacja amatorska, oraz pisemnej zgody 3 osób posiadających pozwolenia kategorii 1 odpowiedzialnych za pracę stacji. Do wniosku o wydanie pozwolenia, należy dołączyć pisemną zgodę jednej z osób, na pełnienie funkcji kierownika stacji.

  • zalecany formularz RA-K znajduje się u dołu strony

Pozwolenie kategorii 5 - wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody właściciela lub zarządcy budynku lub innego obiektu, w którym ma być zainstalowana stacja bezobsługowa, oraz pisemnej zgody osoby posiadającej pozwolenie kategorii 1 lub 2, odpowiedzialnych za pracę stacji.

  • zalecany formularz RA-B znajduje się u dołu strony

Pozwolenia wydaje się:

  • na okres 10 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 1 i 3;
  • na okres 5 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 5 oraz pozwoleń kategorii 1 dla osób prawnych, oraz pozwoleń dla osób z państw nie będących członkiem CEPT;
  • na okres nie przekraczający 12 miesięcy - w przypadku pozwolenia tymczasowego.

  

IV. Opłaty skarbowe

Zgodnie z art. 6 ust 1, pkt 3  Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U.  Nr 225, poz. 1635) z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej określonej w załączniku do ustawy (cz. III poz. 44), w wysokości: 82 złotych.

Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca:

bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

lub gotówką w kasie:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i Delegatury UKE w województwach.

  

V. Znaki wywoławcze w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Znaki wywoławcze dla stacji w służbie amatorskiej przydzielane są w pozwoleniach radiowych, które wydawane są zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. Nr 223, poz. 1472).


W chwili obecnej, jako zasady tworzenia znaków wywoławczych w Polsce, zastosowanie mają zapisy Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU. Zgodnie z tymi zapisami (art. 19 § 12 pkt 1, § 21 pkt 1, § 30, Apendyks 42) znak wywoławczy to unikalny ciąg liter i cyfr, rozpoczynający się od  jednego z następujących układów dwóch liter lub cyfry i litery (tzw. prefiksu): HF, SN, SO, SP, SQ, SR, 3Z oraz następujących po nim: cyfry i kombinacji maksymalnie czterech liter i cyfr, z których ostatnia jest literą. W przypadku pozwoleń tymczasowych, na ostatnich pozycjach może być użyta kombinacja więcej niż czterech znaków.


Dla stacji bezobsługowych, ze względu na ich specyficzne wykorzystanie, nadawane są znaki wywoławcze z prefiksem SR, który nie jest wykorzystywany w znakach stacji obsługowych. 

Znaki wywoławcze tworzone są w oparciu o powyższe zasady i nadawane z zachowaniem zasady unikalności, w oparciu o prowadzoną w UKE ewidencję wydanych pozwoleń i nadawanych znaków wywoławczych w służbie amatorskiej i amatorskiej satelitarnej.


VI. Radiostacje amatorskie bez pozwolenia

Nie wymaga pozwolenia (stosownie do zapisu w Prawie telekomunikacyjnym Art 144 ust 2 pkt 2) używanie stacji w służbie amatorskiej, zgodnie z przepisami międzynarodowymi, przez cudzoziemca oraz obywatela polskiego stale rezydującego za granicą podczas krótkotrwałego pobytu na terytorium Polski (do 90 dni) przez osoby posiadające wydany przez właściwy do tego organ zagraniczny.


VII. Dodatkowe informacje

Zgodnie z przepisami, wydanie pozwolenia radiowego następuje w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszych stronach, prosimy je kierować do Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej:

Załączniki do artykułu:
Formularz_RA-I_W1( Formularz_RA-I_W1.rtf 107 kB )
Formularz_RA-I_W2( Formularz_RA-I_W2.rtf 126 kB )
Formularz_RA-K( Formularz_RA-K.rtf 119 kB )
Formularz_RA-I_A( Formularz_RA-I_A.rtf 89 kB )
Formularz_RA-B( Formularz_RA-B.rtf 123 kB )
Formularz_RA-T( Formularz_RA-T.rtf 94 kB )
Autor informacji: (Marek Otręba) / (2013-11-18)
Udostępnienie informacji: (Anna Lewandowska) / (2009-06-10 15:05)
Ostatnia zmiana: (Marek Otręba) / (2014-11-21 15:12)
 
Do góry
Drukuj do PDF
2014 © UKE
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij