Tu jesteś: Strona główna > Częstotliwości > Pozwolenia radiowe > Jak uzyskać pozwolenie radiowe > Pozwolenie radiowe - służba amatorska
 
dodaj do:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

Pozwolenie radiowe - służba amatorska

Jak uzyskać pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.


 

Informujemy, że w artykule: Pozwolenia radiowe oraz decyzje zmieniające pozwolenia radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej umieszczone zostały wykazy wydanych przez Prezesa UKE pozwoleń radiowych dla stacji amatorskich indywidualnych, klubowych, bezobsługowych dla osób fizycznych i bezobsługowych dla pozostałych podmiotów oraz wykazy decyzji zmieniających pozwolenia radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

I. Informacje ogólne


Pozwolenie radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane jest przez delegaturę Urzędu Komunikacji Elektronicznej, właściwą dla wnioskowanej lokalizacji stacji. W celu jak najszybszego rozpatrzenia wniosku, powinien on być złożony do delegatury UKE, właściwej dla wnioskowanej lokalizacji stacji (przesyłką pocztową lub osobiście).
Dane teleadresowe delegatur UKE znajdują się na stronie: http://www.uke.gov.pl/delegatury-uke-1064.
Może być również przesłany wniosek podpisany profilem zaufanym na platformie ePUAP -  skrzynka podawcza.
Nie są akceptowane wnioski przesłane zwykłą pocztą elektroniczną.


II. Znaki wywoławcze w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Znaki wywoławcze dla stacji w służbie amatorskiej przydzielane są w pozwoleniach radiowych, które wydawane są zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. z 2015 r., poz. 10).

Jako zasady tworzenia znaków wywoławczych w Polsce, zastosowanie mają również zapisy Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU. Zgodnie z tymi zapisami (art. 19 § 12 pkt 1, § 21 pkt 1, § 30, Apendyks 42) znak wywoławczy to unikalny ciąg liter i cyfr, rozpoczynający się od  jednego z następujących układów dwóch liter lub cyfry i litery (tzw. prefiksu): HF, SN, SO, SP, SQ, SR, 3Z oraz następujących po nim: cyfry i kombinacji maksymalnie czterech liter i cyfr, z których ostatnia jest literą. W przypadku pozwoleń dodatkowych, na ostatnich pozycjach może być użyta kombinacja siedmiu znaków, z których ostatni jest literą.

Dla stacji bezobsługowych, ze względu na ich specyficzne wykorzystanie, nadawane są znaki wywoławcze z prefiksem SR, który nie jest wykorzystywany w znakach stacji obsługowych. 

Znaki wywoławcze tworzone są w oparciu o powyższe zasady i nadawane z zachowaniem zasady unikalności, w oparciu o prowadzoną w UKE ewidencję wydanych pozwoleń i nadawanych znaków wywoławczych w służbie amatorskiej i amatorskiej satelitarnej.

UWAGA: Przy składaniu wniosku o pozwolenie radiowe, wnioskodawca może zaznaczyć na wniosku 1-3 znaki wywoławcze, którymi jest zainteresowany. W pozwoleniu zostanie przydzielony znak wywoławczy, w kolejności zaznaczonej przez wnioskodawcę. Dostępność znaków można sprawdzić na podstawie wykazu pozwoleń radiowych w służbie amatorskiej, który jest publikowany na stronie: http://www.uke.gov.pl/pozwolenia-radiowe-oraz-decyzje-zmieniajace-pozwolenia-radiowe-w-sluzbie-radiokomunikacyjnej-amatorskiej-8753


III. Pozwolenia dla osób fizycznych (stacja amatorska indywidualna)

Pozwolenie kategorii 1 (CEPT Licence) - uprawniające do używania stacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W, pracującej we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych, wydane po 2 września 2005 r. lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, w oparciu o wymagania określone w zaleceniu CEPT T/R 61-02 (HAREC).

  • zalecany formularz RA-I_W1 znajduje się u dołu strony
  • zalecany formularz RA-I_A znajduje się u dołu strony - dla cudzoziemców

Osoby posiadające wcześniej wydane pozwolenie kat. 2 na podstawie świadectwa klasy B, które zamierzają ubiegać się o pozwolenie kat. 1 mogą złożyć wniosek w sprawie wydania pozwolenia kategorii 1 wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 82 zł (od wydania pozwolenia radiowego kat 1), z jednoczesnym wnioskiem o uchylenie wydanego wcześniej pozwolenia kategorii 2.
Po uchyleniu pozwolenia kat. 2, wydane będzie pozwolenie kategorii 1 na okres ważności 10 lat, ze znakiem wywoławczym wcześniej używanym (lub innym, określonym we wniosku).

Pozwolenie kategorii 3 (CEPT Novice Licence) - uprawniające do używania stacji amatorskiej pracującej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 100 W, w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7200 kHz, 14000-14350 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz, 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy C lub D operatora urządzeń radiowych, wydane po 2 września 2005 r. lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny.

  • zalecany formularz RA-I_W1 znajduje się u dołu strony
  • zalecany formularz RA-I_W2 znajduje się u dołu strony - dla osób poniżej 13 roku życia

Uzyskanie pozwolenia przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, wymaga uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez jej przedstawiciela ustawowego.

Pozwolenie kategorii 5 - uprawniające do używania stacji amatorskiej bezobsługowej wydaje się osobie fizycznej, która ukończyła 18 lat oraz posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych, wydane po 2 września 2005 r. lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny.

  • zalecany formularz RA-B znajduje się u dołu strony

Osoby ubiegające się o wydanie pozwolenia, posiadające ważne świadectwo inne niż "Świadectwo klasy .... operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej" (klasy A lub B lub C lub D), wydane po 2 września 2005 r., zobowiązane są do ich wcześniejszej wymiany. Dopiero po uzyskaniu aktualnie obowiązującego świadectwa klasy A lub C można wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia.

Termin wymiany świadectwa, ze względu na bardzo dużą ilość składanych wniosków, może wynieść nawet 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o wymianę, w zależności od ilości wniosków oraz konieczności realizacji innych zadań.

Bardzo prosimy o wzięcie powyższej informacji pod uwagę i jak najwcześniejsze składanie wniosków o wymianę świadectwa z odpowiednim wyprzedzeniem, koniecznym do późniejszego złożenia wniosku o pozwolenie radiowe.

Informacja w sprawie wydawania i wymiany świadectw znajduje się na stronie:

http://www.uke.gov.pl/swiadectwa-w-sluzbie-radiokomunikacyjnej-amatorskiej-4390.


IV. Pozwolenia dla osób prawnych (tzw. pozwolenia klubowe)

Pozwolenie kategorii 1 - wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody od 1 do 3 osób posiadających świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych, wydane po 2 września 2005 r. lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, odpowiedzialnych za pracę stacji.

  • zalecany formularz RA-K znajduje się u dołu strony

Pozwolenie kategorii 5 - wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody osoby posiadającej świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych, wydane po 2 września 2005 r. lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, która ukończyła 18 lat, odpowiedzialnej za pracę stacji.

  • zalecany formularz RA-B znajduje się u dołu strony

Pozwolenia wydaje się na okres nieprzekraczający :

  • 10 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 1 i 3;
  • 5 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 5;
  • 12 miesięcy - w przypadku pozwolenia dodatkowego.

  

V. Opłaty skarbowe

Zgodnie z art. 6 ust 1, pkt 3  Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U.  Nr 225, poz. 1635) z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej określonej w załączniku do ustawy (cz. III poz. 44), w wysokości: 82 złotych.

Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca:

bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

lub gotówką w kasie:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i Delegatury UKE w województwach.


VI. Radiostacje amatorskie bez pozwolenia

Nie wymaga pozwolenia (stosownie do zapisu w Prawie telekomunikacyjnym Art 144 ust 2 pkt 2) używanie stacji w służbie amatorskiej, zgodnie z przepisami międzynarodowymi, przez cudzoziemca oraz obywatela polskiego stale rezydującego za granicą, podczas krótkotrwałego pobytu na terytorium Polski (do 90 dni).


VII. Dodatkowe informacje

Zgodnie z przepisami, wydanie pozwolenia radiowego następuje w terminie do 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Należy brać to pod uwagę i składać wnioski z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszych stronach, prosimy je kierować do Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej:

Załączniki do artykułu:
Formularz_RA-I_W1( Formularz_RA-I_W1.rtf 114 kB )
Formularz_RA-I_W1( Formularz_RA-I_W1.pdf 144 kB )
Formularz_RA-I_W2( Formularz_RA-I_W2.rtf 132 kB )
Formularz_RA-I_W2( Formularz_RA-I_W2.pdf 149 kB )
Formularz_RA-K( Formularz_RA-K.rtf 131 kB )
Formularz_RA-K( Formularz_RA-K.pdf 147 kB )
Formularz_RA-I_A( Formularz_RA-I_A.pdf 152 kB )
Formularz_RA-I_A( Formularz_RA-I_A.rtf 124 kB )
Formularz_RA-B( Formularz_RA-B.rtf 130 kB )
Formularz_RA-B( Formularz_RA-B.pdf 159 kB )
Formularz_RA-D( Formularz_RA-D.rtf 124 kB )
Formularz_RA-D( Formularz_RA-D.pdf 146 kB )
Autor informacji: (Marek Otręba) / (2013-11-18)
Udostępnienie informacji: (Anna Lewandowska) / (2009-06-10 15:05)
Ostatnia zmiana: (Marek Otręba) / (2015-02-26 12:36)
 
Do góry
Drukuj do PDF
2015 © UKE
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij