Tu jesteś: Strona główna > Częstotliwości > Pozwolenia radiowe > Jak uzyskać pozwolenie radiowe > Pozwolenie radiowe - służba amatorska
 
dodaj do:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

Pozwolenie radiowe - służba amatorska

Jak uzyskać pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.


 

Informujemy, że w artykule: Pozwolenia radiowe oraz decyzje zmieniające pozwolenia radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej umieszczone zostały wykazy wydanych przez Prezesa UKE pozwoleń radiowych dla stacji amatorskich indywidualnych, klubowych, bezobsługowych dla osób fizycznych i bezobsługowych dla pozostałych podmiotów oraz wykazy decyzji zmieniających pozwolenia radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

I. Informacje ogólne


Pozwolenie radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane jest przez delegaturę Urzędu Komunikacji Elektronicznej, właściwą dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, po rozpatrzeniu wniosku złożonego do jednej z delegatur lub do Centrali UKE. W celu jak najszybszego rozpatrzenia wniosku, powinien on być złożony do delegatury UKE, właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Na podstawie świadectwa klasy A lub klasy B można uzyskać pozwolenie kategorii 1. Osoby posiadające wcześniej wydane pozwolenie kat. 2 na podstawie świadectwa klasy B, które zamierzają ubiegać się o pozwolenie kat. 1 mogą złożyć wniosek w sprawie wydania pozwolenia kategorii 1 wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 82 zł (od wydania pozwolenia radiowego kat 1), z jednoczesnym wnioskiem o uchylenie wydanego wcześniej pozwolenia kategorii 2.

Po uchyleniu pozwolenia kat. 2, decyzją administracyjną, zwolnioną z opłaty skarbowej,  wydane będzie pozwolenie kategorii 1 na okres ważności 10 lat, ze znakiem wywoławczym wcześniej używanym.

Możliwa jest również zmiana uprawnień wynikających z pozwolenia kategorii 2 na uprawnienia wynikające z pozwolenia kategorii 1, poprzez wydanie decyzji zmieniającej pozwolenie w zakresie brzmienia słów  „kategoria 2” na „kategoria 1” w wydanym wcześniej pozwoleniu kategorii 2 (w trybie art. 155 K.p.a.). Decyzja zmieniająca pozwolenie zwolniona jest z opłaty skarbowej.

Rozwiązanie to ma jednak istotną wadę. Pozwolenie tak zmienione nie może być stosowane poza granicami Polski, ponieważ nie spełnia wymagań Rekomendacji CEPT T/R 61-01. Zmiana pozwolenia jest decyzją administracyjną wydawaną w języku polskim i nie odzwierciedla dokonanej zmiany w językach określonych w rekomendacji.

Należy zwrócić uwagę na to, iż podczas używania stacji amatorskiej należy posiadać przy sobie ważne pozwolenie kategorii 2 łącznie z decyzję zmieniającą pozwolenie.

II. Pozwolenia dla osób fizycznych (radiostacja amatorska indywidualna)

Pozwolenie kategorii 1 (CEPT Licence) - uprawniające do używania radiostacji amatorskiej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 150 W (lub 500 W), pracującej we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, zgodne z zaleceniem CEPT T/R 61-01, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny, w oparciu o wymagania określone w zaleceniu CEPT T/R 61-02 (HAREC).

 • zalecany formularz RA-I_W1 znajduje się u dołu strony
 • zalecany formularz RA-I_A znajduje się u dołu strony - dla cudzoziemców

Pozwolenie kategorii 3 (CEPT Novice Licence) - uprawniające do używania radiostacji amatorskiej pracującej z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W, w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy C lub D operatora urządzeń radiowych..

 • zalecany formularz RA-I_W1 znajduje się u dołu strony
 • zalecany formularz RA-I_W2 znajduje się u dołu strony - dla osób poniżej 13 roku życia

Pozwolenie kategorii 5 - uprawniające do używania radiostacji amatorskiej bezobsługowej wydaje się osobie fizycznej, która ukończyła 18 lat oraz posiada pozwolenie kategorii 1 lub 2, przy czym posiadanie pozwolenia kategorii 2 upoważnia do ubiegania się o pozwolenie uprawniające do używania radiostacji amatorskiej bezobsługowej wyłącznie w zakresach częstotliwości powyżej 30 MHz.

 • zalecany formularz RA-B znajduje się u dołu strony

Uzyskanie pozwolenia przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, wymaga uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez jej przedstawiciela ustawowego. 


III. Pozwolenia dla osób prawnych (radiostacja amatorska klubowa)

Pozwolenie kategorii 1 - wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody właściciela lub zarządcy budynku lub innego obiektu, w którym ma być zainstalowana radiostacja amatorska, oraz pisemnej zgody 3 osób posiadających pozwolenia kategorii 1 odpowiedzialnych za pracę radiostacji. Do wniosku o wydanie pozwolenia, należy dołączyć pisemną zgodę jednej z osób, na pełnienie funkcji kierownika radiostacji.

 • zalecany formularz RA-K znajduje się u dołu strony

Pozwolenie kategorii 5 - wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody właściciela lub zarządcy budynku lub innego obiektu, w którym ma być zainstalowana radiostacja bezobsługowa, oraz pisemnej zgody osoby posiadającej pozwolenie kategorii 1 lub 2, odpowiedzialnych za pracę radiostacji.

 • zalecany formularz RA-B znajduje się u dołu strony

Pozwolenia wydaje się:

 • na okres 10 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 1 i 3;
 • na okres 5 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 5 oraz pozwoleń kategorii 1 dla osób prawnych, oraz pozwoleń dla osób z państw nie będących członkiem CEPT;
 • na okres nie przekraczający 12 miesięcy - w przypadku pozwolenia tymczasowego.

  

IV. Opłaty skarbowe

Zgodnie z art. 6 ust 1, pkt 3  Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U.  Nr 225, poz. 1635) z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej określonej w załączniku do ustawy (cz. III poz. 44), w wysokości: 82 złotych.

Opłatę skarbową wpłaca wnioskodawca:

bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

lub gotówką w kasie:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i Delegatury UKE w województwach.

  

V. Znaki wywoławcze w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Znaki wywoławcze dla stacji amatorskich nadawane są w pozwoleniach radiowych, które wydawane są zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. Nr 223, poz. 1472). Rozporządzenie to, jak i żadne przepisy krajowe, nie określa zasad tworzenia i nadawania znaków wywoławczych.


W chwili obecnej, jako zasady tworzenia znaków wywoławczych w Polsce, zastosowanie mają jedynie zapisy Regulamin Radiokomunikacyjnego ITU. Zgodnie z tymi zapisami (art. 19 § 12 pkt 1, § 21 pkt 1, § 30, Apendyks 42) znak wywoławczy to unikalny ciąg liter i cyfr, rozpoczynający się od  jednego z następujących układów dwóch liter lub cyfry i litery (tzw. prefiksu): HF, SN, SO, SP, SQ, SR, 3Z oraz następujących po nim: cyfry i kombinacji maksymalnie czterech liter i cyfr, z których ostatnia jest literą. W przypadku pozwoleń tymczasowych, na ostatnich pozycjach może być użyta kombinacja więcej niż czterech znaków.


Dla stacji bezobsługowych, ze względu na ich specyficzne wykorzystanie, nadawane są znaki wywoławcze z prefiksem SR, który nie jest wykorzystywany w znakach stacji obsługowych. 

Znaki wywoławcze tworzone są w oparciu o powyższe zasady i nadawane z zachowaniem zasady unikalności, w oparciu o prowadzoną w UKE ewidencję wydanych pozwoleń i nadanych znaków wywoławczych.


VI. Radiostacje amatorskie bez pozwolenia

Nie wymaga pozwolenia (stosownie do zapisu w Prawie telekomunikacyjnym Art 144 ust 2 pkt 2) używanie amatorskiej radiostacji z terytorium Polski podczas krótkotrwałych odwiedzin (do 90 dni) przez osoby posiadające wydany przez właściwy do tego organ zagraniczny:
 • dokument stanowiący odpowiednik tzw. „CEPT Licence" zgodnie z wymogami Rekomendacji CEPT T/R 61-01, podczas pracy radiostacji amatorskiej z terytorium Polski znak wywoławczy przydzielony w posiadanej licencji musi być poprzedzony prefiksem SP i znakiem "/".
 • dokument stanowiący odpowiednik tzw. „CEPT Novice Licence" zgodnie z wymogami Rekomendacji ECC/REC (05)06, podczas pracy radiostacji amatorskiej z terytorium Polski znak wywoławczy przydzielony w posiadanej licencji musi być poprzedzony prefiksem SO i znakiem "/".

VII. Urządzenia CB bez pozwoleń

Od 30 lipca 2004 roku urządzenia CB można używać bez pozwoleń. Najnowszą regulacją prawną tej kwestii jest rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. - w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia (Dz.U. Nr 138, poz. 972 z późn. zm.). Zgodnie z § 2 ust. 1, pkt 3 rozporządzenia nie wymaga pozwolenia radiowego używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych Radia Obywatelskiego CB wyłącznie w zakresie częstotliwości 26,96 - 27,41 MHz, pracujących z modulacją częstotliwości lub amplitudy (FM/AM/SSB) z mocą wyjściową nadajnika do 4 W dla FM i AM, oraz z mocą 12 W (PEP) dla SSB.

Na powyższych warunkach mogą być używane jedynie urządzenia CB dopuszczone do obrotu (art. 153 ust 1. Prawo telekomunikacyjne), posiadające deklarację zgodności z zasadniczymi wymaganiami, lub posiadające wydaną na podstawie wcześniejszych przepisów homologację, certyfikat zgodności.

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel (sprzedawca) ma obowiązek dołączyć do urządzenia radiowego CB podlegającego obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, deklarację zgodności  (art. 158 ust 2. Prawo telekomunikacyjne).

Urząd Komunikacji Elektronicznej nie posiada i nie publikuje na stronach Urzędu informacji o dokumentach potwierdzających spełnienie wymagań zasadniczych dla urzadzeń CB, jak również nie publikuje wykazu tych urzadzeń. W razie potrzeby uzyskania dokumentu, o którym mowa powyżej należy zwrócić się podmiotu wprowadzajacego do obrotu i używania to urządzenie, lub do przedstawiciela producenta danej marki urządzenia CB.


Komunikat dla użytkowników CB radio

W związku z informacją Bundesnetzagentur, regulatora niemieckiego, Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomina, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia (Dz. U. Nr 138, poz. 972 z późn. zm.) nie wymaga pozwolenia radiowego używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych Radia Obywatelskiego CB wyłącznie w zakresie częstotliwości 26,960 - 27,410 MHz, pracujących z modulacją częstotliwości lub amplitudy (FM/AM/SSB) z mocą wyjściową nadajnika do 4 W dla FM i AM, oraz z mocą 12 W (PEP) dla SSB, na max. 40 kanałach o częstotliwości środkowej (nośnej) od 26,965 MHz do 27,405 MHz z odstępem sąsiedniokanałowym wynoszącym 10 kHz i spełniających inne wymagania określone w normach przenoszących normy: ETSI EN 300 135 - dla FM i ETSI EN 300 433 dla AM i SSB.

Na powyższych warunkach mogą być używane jedynie urządzenia CB dopuszczone do obrotu (Art. 153. ust 1. Prawo telekomunikacyjne), posiadające deklarację zgodności z zasadniczymi wymaganiami, lub posiadające wydaną na podstawie wcześniejszych przepisów homologację, certyfikat zgodności.

Administracja Niemiec zwraca uwagę na stosowanie przez polskich użytkowników CB radio niewłaściwych częstotliwości nośnych tzw. "0" (od 26,960 MHz do 27,400 MHz), przesuniętych o 5 kHz w stosunku do obowiązującej siatki częstotliwości, co powoduje  wystąpienie zakłóceń łączności, informując równocześnie stronę polską, że w przypadku wykrycia faktu używania nieprawidłowych częstotliwości, użytkownikowi CB radio na terenie Niemiec grożą sankcje w wysokości do 950 euro oraz konfiskata urządzenia.

UKE przypomina również, iż zgodnie z przytoczonymi normami, na terenie Niemiec używane mogą być urządzenia FM pracujące z mocą 4 W (emisja F3E/G3E) oraz urządzenia AM z mocą 1 W (emisja A3E) lub z mocą 4 W (emisja J3E).

Załączniki do artykułu:
Formularz_RA-I_W1( Formularz_RA-I_W1.rtf 107 kB )
Formularz_RA-I_W2( Formularz_RA-I_W2.rtf 126 kB )
Formularz_RA-K( Formularz_RA-K.rtf 122 kB )
Formularz_RA-I_A( Formularz_RA-I_A.rtf 89 kB )
Formularz_RA-B( Formularz_RA-B.rtf 123 kB )
Formularz_RA-T( Formularz_RA-T.rtf 94 kB )
Autor informacji: (Marek Otręba) / (2013-11-18)
Opublikowane przez: (Anna Lewandowska) / (2009-06-10 15:05)
Ostatnia zmiana: (Piotr Araczewski) / (2014-09-01 08:24)
 
Do góry
Drukuj do PDF
2014 © UKE
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij