Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Częstotliwości > Świadectwa radiooperatora > Świadectwa amatorskie
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

I. Informacje ogólne

Obsługiwanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych (art. 149 i art. 150 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Świadectwa wydaje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu z wiadomości i umiejętności osoby ubiegającej się o takie świadectwo.

Posiadanie świadectwa uprawnia do wnioskowania o wydanie pozwolenia radiowego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Informacje w sprawie wydawania pozwoleń znajdują się na stronie:

http://www.uke.gov.pl/pozwolenia-amatorskie-4266

Rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych oraz zakres wymogów egzaminacyjnych określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/99/1

Podstawą do organizacji sesji egzaminacyjnych jest harmonogram sesji, ustalany raz do roku przez Prezesa UKE, przygotowywany do 30 listopada i publikowany przez Prezesa UKE do 31 grudnia (plik u dołu strony).


II. Rodzaje wydawanych świadectw

W służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane są dwa rodzaje świadectw:

 • świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 1. W dniu przystąpienia do egzaminu konieczne jest ukończenie 15 lat.
 • świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7200 kHz, 14000-14350 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 3. W dniu przystąpienia do egzaminu konieczne jest ukończenie 10 lat.
Świadectwo klasy A obejmuje uprawnienia nadawane świadectwem klasy C, więc jednoczesne przystępowanie do egzaminu na obydwa rodzaje świadectw jest niecelowe i bezzasadne.
Na przystąpienie do egzaminu osoby niepełnoletniej, konieczna jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, wpisywana we wniosku.

III. Egzaminy

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa Prezesowi UKE pisemny wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami) o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu (decyduje data stempla pocztowego lub data zlożenia wniosku do siedziby UKE).
Informacje o niezbędnych załącznikach do wniosków oraz o wysokości opłat za egzamin i za wydanie świadectwa podane są na formularzu wniosku.

Egzamin składa się z dwóch części: testu z czterech przedmiotów oraz ustnej (praktycznej) z przedmiotu "Przepisy i procedury operatorskie".

Poniżej, w załącznikach, zamieszczamy materiał pomocniczy w postaci pytań, wraz z trzema możliwościami odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Ma on za zadanie określić zakres wiedzy, wymaganej podczas egzaminu.

Na potrzeby egzaminu tworzone są testy egzaminacyjne indywidualne dla każdego egzaminowanego – po 5 pytań z każdego przedmiotu egzaminacyjnego, łącznie 20 pytań.  Przykładowy test egzaminacyjny na świadectwo Klasy A został umieszczony na dole strony jako załącznik.

Oprócz egzaminu testowego, przeprowadzana jest również część praktyczna, której celem jest sprawdzenie sprawności (szybkości, płynności i poprawności) w posługiwaniu się nabytą wiedzą teoretyczną. Zakres wymaganej wiedzy praktycznej pokrywa się z informacjami zawartymi w zbiorze pytań i odpowiedzi testowych i dotyczy procedur operatorskich, a w szczególności: znajomości polskiego i międzynarodowego alfabetu fonetycznego, znajomości kodu "Q", znajomości zasad raportowania oraz praktycznego, symulowanego pomiędzy egzaminowanym i egzaminatorem, prowadzenia typowej łączności fonicznej.

Zasady oceny określone są w § 24 w/w rozporządzenia w sprawie świadectw.

Wszystkie sesje egzaminacyjne, niezależnie od miejsca ich przeprowadzania, dostępne są dla wszystkich zainteresowanych osób, które złożą stosowne dokumenty i zostaną zakwalifikowane do egzaminu przez komisję egzaminacyjną.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, opłata za przeprowadzenie egzaminu (na wniosek zainteresowanego) podlega zwrotowi albo podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przeprowadzenie egzaminu w innym terminie, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym sekretarza komisji egzaminacyjnej nie później niż w dniu egzaminu.

Osoba, która uzyskała ocenę pozytywną z co najmniej jednego przedmiotu, może przystąpić jednorazowo do egzaminu poprawkowego z niezdanych przedmiotów, nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty pierwszego egzaminu. Wniosek o egzamin poprawkowy należy złożyć w terminie co najmniej 14 dni przed proponowanym we wniosku terminem egzaminu (decyduje data stempla pocztowego lub data zlożenia wniosku do siedziby UKE). Sekretarz sesji egzaminacyjnej poinformuje zdającego o możliwych terminach i miejscach przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

Przewodniczącym Komisji jest Pan dr Wiktor Sęga, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Sekretariat Komisji Egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej znajduje się w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 18/20.


IV. Wymiana świadectw

Wszystkie ważne świadectwa i inne ważne dokumenty uprawniające do obsługi urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, na wniosek złożony przez zainteresowanego, mogą zostać wymienione na odpowiednie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, aktualnie wydawane świadectwa klasy A lub C.

Nie ma jednak żadnej uzasadnionej przyczyny, aby wnioskować o wymianę świadectw klasy A lub C, wydanych po  3 września 2005 r.

Formularz wniosku o wymianę świadectwa wraz z kopią wymienianego (dotychczas posiadanego) świadectwa oraz dowodem wpłaty kwoty 15 zł należy przesłać pod adres podany w nagłówku wniosku. 

 

V. Opłaty za egzamin i wydanie świadectwa

1.Wysokości opłat za egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:

a) świadectwo klasy A operatora urządzeń  radiowych  - 50 zł,

b) świadectwo klasy C operatora urządzeń  radiowych  - 25 zł,

2. Wysokości opłaty za wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wynosi 25 zł.

3. Wysokość opłaty za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 15 zł.

4. Wysokość opłaty za wymianę świadectwa wynosi 15 zł.

5. Opłata za przystąpienie do egzaminu poprawkowego wynosi 50% kwoty określonej w pkt 1.

6. Opłatę (łącznie) za egzamin i wydanie świadectwa należy dokonać na poniższe konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Marcina Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
NBP O/O Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązkowo należy podać tytuł wpłaty: za egzamin i wydanie świadectwa w SRA

UKE nie wystawia faktur za egzamin i wydanie świadectwa.


VI. Formularze (wzory) wniosków:

Wzory wniosków: o egzamin i wydanie świadectwa oraz o wymianę lub duplikat świadectwa w służbie amatorskiej znajdują się w załącznikach u dołu tej strony.

Wniosek powinien zostać złożony bezpośrednio w siedzibie UKE, w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 18/20 lub przesłany pocztą. Może być również przesłany wniosek podpisany profilem zaufanym na platformie ePUAP -  skrzynka podawcza.
Nie są akceptowane kopie wniosków, przesłane zwykłą pocztą elektroniczną.


VII. Dodatkowe informacje

Świadectwo jest wystawiane po 4-5 tygodniach od dnia egzaminu lub złożenia wniosku (wymiana / duplikat). Termin ten może się zmieniać, w zależności od ilości wniosków oraz konieczności realizacji innych zadań.

Po wystawieniu, świadectwa są przesyłane przesyłką poleconą pod adres wskazany we wniosku. ŚWIADECTWA NIE SĄ WYDAWANE W SIEDZIBIE URZĘDU.

Wcześniejsze informowanie się, telefoniczne lub mailowe, o wydaniu świadectwa jest niecelowe. Dokładamy wszelkich starań, aby świadectwa wydawane były jak najszybciej.

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszej stronie, prosimy je kierować (preferowana forma mailowa) do Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej:

e-mail: wml@uke.gov.pl

Udostępnienie informacji: (Anna Lewandowska) / (2009-07-13 12:50)
Ostatnia zmiana: (Marek Otręba) / (2017-02-15 07:50)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie