Tu jesteś: Strona główna > Częstotliwości > Świadectwa radiooperatora > Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej
 
dodaj do:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Egzaminy na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. 

I. Podstawa prawna

Obsługiwanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych (art. 149 i art. 150 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Świadectwa wydaje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu z wiadomości i umiejętności osoby ubiegającej się o takie świadectwo.

Rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych oraz zakres wymogów egzaminacyjnych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz.U. Nr 206, poz. 1290).


II. Rodzaje wydawanych świadectw

W służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane są dwa rodzaje świadectw:

  • świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 1,
  • świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 3.

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa Prezesowi UKE pisemny wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami) o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu (decyduje data stempla pocztowego).
Informacje o niezbędnych załącznikach do wniosków oraz o wysokości opłat za egzamin i za wydanie świadectwa podane są na formularzu wniosku.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, opłata za przeprowadzenie egzaminu (na wniosek zainteresowanego) podlega zwrotowi albo podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przeprowadzenie egzaminu w innym terminie, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym sekretarza komisji egzaminacyjnej nie później niż w dniu egzaminu.


III. Egzaminy

Dla zapewnienia przejrzystości systemu egzaminowania oraz umożliwienia zapoznania się z formą egzaminowania osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu, w załączniku "Pytania egzaminacyjne" zamieszczamy pytania wraz z trzema odpowiedziami, z których tylko jedna jest poprawna (poprawna odpowiedź zaznaczona przez podkreślenie).

Ze zbioru tego będą generowane losowo testy egzaminacyjne indywidualne dla każdego egzaminowanego – 5 pytań dla każdego z czterech przedmiotów egzaminacyjnych, łącznie 20 pytań. Zasady oceny określone są w § 19 w/w rozporządzenia. Przykładowy test egzaminacyjny na świadectwo Klasy A został umieszczony na dole strony jako załącznik.

Wszystkie sesje egzaminacyjne, niezależnie od miejsca ich przeprowadzania, dostępne są dla wszystkich zainteresowanych osób, które złożą stosowne dokumenty i zostaną zakwalifikowane do egzaminu przez komisję egzaminacyjną.

 Harmonogram sesji egzaminacyjnych na 2014 r.

Harmonogram sesji egzaminacyjnych na kolejny rok jest przygotowywany do 30 listopada i publikowany przez Prezesa UKE do 31 grudnia.


III. Wymiana świadectw

Świadectwa i inne dokumenty uprawniające do obsługi urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydane przed 22 grudnia 2008 r. (z wyjątkiem świadectw klasy A, B, C lub D, wydanych na czas nieokreślony), na wniosek złożony przez zainteresowanego, podlegają wymianie na odpowiednie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, aktualnie wydawane świadectwa klasy A lub C.

Formularz wniosku o wymianę świadectwa wraz z kopią wymienianego (dotychczas posiadanego) świadectwa oraz dowodem wpłaty kwoty 15 zł należy przesłać pod adres podany w nagłówku wniosku. 

 

IV. Opłaty za egzamin i wydanie świadectwa

1.Wysokości opłat za egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:

a) świadectwo klasy A operatora urządzeń  radiowych  - 50 zł,

b) świadectwo klasy C operatora urządzeń  radiowych  - 25 zł,

2. Wysokości opłat za wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:

a) świadectwa klasy  A - 25 zł,

b) świadectwa klasy  C - 15 zł,

3. Wysokość opłaty za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 15 zł.

4. Wysokość opłaty za wymianę świadectwa wynosi 15 zł.

5. Opłata za przystąpienie do egzaminu poprawkowego wynosi 50% kwoty określonej w pkt 1.

6. Opłatę (łącznie) za egzamin i wydanie świadectwa należy dokonać na poniższe konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
NBP O/O Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązkowo należy podać tytuł wpłaty: za egzamin i wydanie świadectwa w SRA


V. Formularze (wzory) wniosków:

Wzory wniosków: o egzamin i wydanie świadectwa oraz o wymianę lub duplikat świadectwa w służbie amatorskiej znajdują się w załącznikach u dołu tej strony.


VI. Komisja Egzaminacyjna

Przewodniczącym Komisji jest Pan dr Wiktor Sęga, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Sekretariat Komisji Egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej znajduje się w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie przy ul. Kasprzaka 18/20.


VII. Dodatkowe informacje

Termin wystawienia świadectwa wynosi 4-5 tygodni od dnia egzaminu lub złożenia wniosku o wymianę, w zależności od ilości wniosków oraz konieczności realizacji innych zadań. Po wystawieniu, świadectwa są przesyłane przesyłką poleconą pod adres wskazany we wniosku. Wcześniejsze informowanie się, telefoniczne lub mailowe, o wydaniu świadectwa jest niecelowe. Dokładamy wszelkich starań, aby świadectwa wydawane były jak najszybciej.

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszej stronie, prosimy je kierować do Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej:

Udostępnienie informacji: (Anna Lewandowska) / (2009-07-13 12:50)
Ostatnia zmiana: (Piotr Araczewski) / (2014-12-15 08:37)
 
Do góry
Drukuj do PDF
2014 © UKE
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij