Tu jesteś: Strona główna > Częstotliwości > Świadectwa radiooperatora > Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej
 
dodaj do:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Egzaminy na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. 

I. Podstawa prawna

Obsługiwanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych (art. 149 i art. 150 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Świadectwa wydaje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu z wiadomości i umiejętności osoby ubiegającej się o takie świadectwo.

Rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych oraz zakres wymogów egzaminacyjnych określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/99/1


II. Rodzaje wydawanych świadectw

W służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane są dwa rodzaje świadectw:

  • świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 1,
  • świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7200 kHz, 14000-14350 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 3.

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa Prezesowi UKE pisemny wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami) o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu (decyduje data stempla pocztowego).
Informacje o niezbędnych załącznikach do wniosków oraz o wysokości opłat za egzamin i za wydanie świadectwa podane są na formularzu wniosku.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, opłata za przeprowadzenie egzaminu (na wniosek zainteresowanego) podlega zwrotowi albo podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przeprowadzenie egzaminu w innym terminie, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym sekretarza komisji egzaminacyjnej nie później niż w dniu egzaminu.


III. Egzaminy

Egzamin składa się z dwóch części: testu z czterech przedmiotów oraz ustnej (praktycznej) z przedmiotu "Przepisy i procedury operatorskie".

W załączniku "Pytania egzaminacyjne" zamieszczamy pytania testowe wraz z trzema możliwościami odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna (poprawna odpowiedź zaznaczona przez podkreślenie).

Ze zbioru tego będą generowane losowo testy egzaminacyjne indywidualne dla każdego egzaminowanego – 5 pytań dla każdego z czterech przedmiotów egzaminacyjnych, łącznie 20 pytań.  Przykładowy test egzaminacyjny na świadectwo Klasy A został umieszczony na dole strony jako załącznik.

Oprócz egzaminu testowego, przeprowadzana jest również część praktyczna, której celem jest sprawdzenie sprawności (szybkości, płynności i poprawności) w posługiwaniu się nabytą wiedzą teoretyczną. Zakres wymaganej wiedzy praktycznej pokrywa się z informacjami zawartymi w zbiorze pytań i odpowiedzi testowych i dotyczy procedur operatorskich, a w szczególności: znajomości polskiego i międzynarodowego alfabetu fonetycznego, znajomości kodu "Q", znajomości zasad raportowania oraz praktycznego, symulowanego pomiędzy egzaminowanym i egzaminatorem, prowadzenia typowej łączności fonicznej.

Zasady oceny określone są w § 24 w/w rozporządzenia w sprawie świadectw.

Wszystkie sesje egzaminacyjne, niezależnie od miejsca ich przeprowadzania, dostępne są dla wszystkich zainteresowanych osób, które złożą stosowne dokumenty i zostaną zakwalifikowane do egzaminu przez komisję egzaminacyjną.

Harmonogram sesji egzaminacyjnych na kolejny rok jest przygotowywany do 30 listopada i publikowany przez Prezesa UKE do 31 grudnia (plik u dołu strony).


III. Wymiana świadectw

Zgodnie z treścią rozporządzenia w sprawie świadectw, świadectwa zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, lecz nie każde z nich uprawnia do wystąpienia o pozwolenie radiowe w służbie amatorskiej. Do wnioskowania o wydanie pozwolenia radiowego uprawnia posiadanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, które zostało uzyskane po 2 września 2005 r.

Wszystkie ważne świadectwa i inne ważne dokumenty uprawniające do obsługi urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej (z wyjątkiem świadectw operatora urządzeń radiowych klasy A, B, C lub D, uzyskanych po 2 września 2005 r. na czas nieokreślony), na wniosek złożony przez zainteresowanego, podlegają wymianie na odpowiednie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, aktualnie wydawane świadectwa klasy A lub C.

Formularz wniosku o wymianę świadectwa wraz z kopią wymienianego (dotychczas posiadanego) świadectwa oraz dowodem wpłaty kwoty 15 zł należy przesłać pod adres podany w nagłówku wniosku. 

Termin wymiany świadectwa, ze względu na bardzo dużą ilość składanych wniosków, może wynieść nawet 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o wymianę, w zależności od ilości wniosków oraz konieczności realizacji innych zadań.

Bardzo prosimy o wzięcie powyższej informacji pod uwagę i jak najwcześniejsze składanie wniosków o wymianę świadectwa z odpowiednim wyprzedzeniem, koniecznym do późniejszego złożenia wniosku o pozwolenie radiowe.

 

IV. Opłaty za egzamin i wydanie świadectwa

1.Wysokości opłat za egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:

a) świadectwo klasy A operatora urządzeń  radiowych  - 50 zł,

b) świadectwo klasy C operatora urządzeń  radiowych  - 25 zł,

2. Wysokości opłaty za wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wynosi 25 zł.

3. Wysokość opłaty za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 15 zł.

4. Wysokość opłaty za wymianę świadectwa wynosi 15 zł.

5. Opłata za przystąpienie do egzaminu poprawkowego wynosi 50% kwoty określonej w pkt 1.

6. Opłatę (łącznie) za egzamin i wydanie świadectwa należy dokonać na poniższe konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
NBP O/O Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązkowo należy podać tytuł wpłaty: za egzamin i wydanie świadectwa w SRA

UKE nie wystawia faktur za egzamin i wydanie świadectwa.


V. Formularze (wzory) wniosków:

Wzory wniosków: o egzamin i wydanie świadectwa oraz o wymianę lub duplikat świadectwa w służbie amatorskiej znajdują się w załącznikach u dołu tej strony.


VI. Komisja Egzaminacyjna

Przewodniczącym Komisji jest Pan dr Wiktor Sęga, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Sekretariat Komisji Egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej znajduje się w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej w Warszawie przy ul. Kasprzaka 18/20.


VII. Dodatkowe informacje

Wniosek powinien zostać złożony osobiście w siedzibie UKE, w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20 lub przesłany pocztą. Może być również przesłany wniosek podpisany profilem zaufanym na platformie ePUAP -  skrzynka podawcza.
Nie są akceptowane wnioski przesłane zwykłą pocztą elektroniczną.

Termin wystawienia świadectwa wynosi 4-5 tygodni od dnia egzaminu, natomiast termin wymiany świadectwa, ze względu na bardzo dużą ilość składanych wniosków, może wynieść nawet 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o wymianę, w zależności od ilości wniosków oraz konieczności realizacji innych zadań.

Po wystawieniu, świadectwa są przesyłane przesyłką poleconą pod adres wskazany we wniosku. Wcześniejsze informowanie się, telefoniczne lub mailowe, o wydaniu świadectwa jest niecelowe. Dokładamy wszelkich starań, aby świadectwa wydawane były jak najszybciej.

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszej stronie, prosimy je kierować do Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej:

e-mail: wml@uke.gov.pl

Udostępnienie informacji: (Anna Lewandowska) / (2009-07-13 12:50)
Ostatnia zmiana: (Marek Otręba) / (2015-03-20 10:37)
 
Do góry
Drukuj do PDF
2015 © UKE
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij