Tu jesteś: Strona główna > Częstotliwości > Świadectwa radiooperatora > Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej
 
dodaj do:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej

Uprzejmie informujemy, że na wniosek organizatora, odwołana została sesja egzaminacyjna w dniu 16 kwietnia 2015 r. w Krakowie.

Terminy i lokalizacje sesji dodatkowych:
SRC - 10 kwietnia 2015 r. godz. 15:00, Giżycko, Al. Wojska Polskiego 8
SRC - 13 kwietnia 2015 r. godz. 11:00, Kołobrzeg, ul. Kościuszki 4
SRC - 18 kwietnia 2015 r. godz. 11:00, Poznań, ul. Wilków Morskich 23/25
LRC - 9 maja 2015 r. godz. 12:00, Bielsko-Biała, ul. Piłsudskiego 42/2

 

I. Podstawa prawna

Obsługiwanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych (art. 149 i art. 150 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne). Świadectwa wydaje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu z wiadomości i umiejętności praktycznej obsługi urządzeń radiowych. Wraz z pozytywnie zdanym egzaminem, dla określonych  świadectw, wymagane jest udokumentowanie odbycia szkolenia i praktyki w obsługiwaniu urządzeń radiowych.

Termin złożenia wniosku o wydanie świadectwa, rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych, zakres wymogów egzaminacyjnych, a także tryb i okres niezbędnych szkoleń oraz praktyki, określa rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 99). http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/99/1.


II. Rodzaje wydawanych świadectw

W służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żegludze śródlądowej wydawane są następujące rodzaje świadectw:

  • G1E - świadectwo radioelektronika pierwszej klasy (GMDSS) – uprawniające do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich, wykonywania przeglądów, konserwacji, diagnostyki i napraw sprzętu elektronicznego na statku oraz do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych; 

  • G2E - świadectwo radioelektronika drugiej klasy (GMDSS) – uprawniające do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich, wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego na statku oraz do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych; 

  • GOC - świadectwo ogólne operatora (GMDSS) – uprawniające do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich oraz do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych; 

  • ROC - świadectwo ograniczone operatora (GMDSS) – uprawniające do obsługi urządzeń GMDSS na wszystkich statkach morskich, na obszarze morza A1; 

  • CSO - świadectwo operatora stacji nadbrzeżnej – uprawniające do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach nadbrzeżnych i morskich ratowniczych centrach koordynacyjnych; 

  • IWC - świadectwo operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej śródlądowej – uprawniające do obsługi urządzeń radiotelefonicznych oraz do DSC w służbie radiokomunikacyjnej śródlądowej pracujących w zakresach morskich VHF i UHF; 

  • LRC - świadectwo operatora łączności dalekiego zasięgu – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych stosowanych w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, pływających na wszystkich obszarach żeglugi; 

  • SRC - świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu – uprawniające do obsługi urządzeń radiowych wykorzystujących częstotliwości i techniki stosowane w GMDSS na statkach morskich niepodlegających przepisom Konwencji SOLAS, na obszarze morza A1; 

  • VHF - świadectwo operatora radiotelefonisty VHF – uprawniające do obsługi urządzeń radiotelefonicznych pracujących w zakresie morskim VHF. 

Świadectwa: G1E, G2E, GOC i ROC (tzw. konwencyjne) wydaje się na okres 5 lat, pozostałe wydaje się na czas nieokreślony.


III. Egzaminy, szkolenia oraz praktyki 

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa Prezesowi UKE pisemny wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami) o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu (decyduje data stempla pocztowego).
Informacje o niezbędnych załącznikach do wniosków oraz o wysokości opłat za egzamin i za wydanie świadectwa podane są na formularzu wniosku.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, opłata za przeprowadzenie egzaminu (na wniosek zainteresowanego) podlega zwrotowi albo podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przeprowadzenie egzaminu w innym terminie, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym sekretarza komisji egzaminacyjnej nie później niż w dniu egzaminu.


O świadectwo G2E, GOC i ROC może ubiegać się osoba, która odbyła szkolenie w ośrodku szkoleniowym w zakresie odpowiadającym wymogom egzaminacyjnym dla danego rodzaju świadectwa, określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia. 

O świadectwo G2E może ubiegać się osoba, która odbyła 3-miesięczną praktykę na statku morskim w zakresie obsługi urządzeń GMDSS i pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych. 

O świadectwo G1E może ubiegać się osoba, która posiada świadectwo G2E oraz odbyła 12-miesięczną praktykę polegającą na wykonywaniu czynności radioelektronika drugiej klasy na statkach morskich lub w stacjach nadbrzeżnych wykorzystujących urządzenia GMDSS, w tym nie mniej niż 9 miesięcy na statkach morskich. Potwierdzeniem odbycia wymaganej praktyki jest wpis w książeczce żeglarskiej lub zaświadczenie wydane przez osobę odpowiedzialną za pracę stacji nadbrzeżnej. 

W załączniku „pytania egzaminacyjne na świadectwo...” zamieszczamy zbiory pytań wraz z trzema odpowiedziami, z których tylko jedna jest poprawna (odpowiedź poprawna zaznaczona jest przez podkreślenie). Pytania odpowiadają wymaganiom egzaminacyjnym określonym w załączniku Nr 5 do rozporzadzenia.

Ze zbiorów tych będą generowane losowo testy egzaminacyjne indywidualne dla każdego egzaminowanego – 5 pytań dla każdego z przedmiotów egzaminacyjnych.

Przykładowe testy egzaminacyjne na świadectwa LRC, SRC i VHF znajdują się w załącznikach u dołu strony.

Oprócz części teoretycznej (testów), przeprowadzana jest część praktyczna, polegająca na sprawdzeniu znajomości obsługi urządzeń radiowych. Przedmioty, z których w 2015 r. przeprowadzany jest egzamin praktyczny, są określone w punktach 2-4 obwieszczenia Prezesa UKE o harmonogramie sesji egzaminacyjnych oraz formie i języku, w jakich będą przeprowadzane (plik "Harmonogram sesji 2015.pdf 130 kB" u dołu strony).

Zasady oceny określone są w § 24 w/w rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Przedmioty egzaminacyjne oraz wymagania dla miejsca egzaminu są określone w załączniku nr 7 do rozporządzenia.


IV. Odnawianie świadectw

O odnowienie świadectwa G1E, G2E, GOC i ROC (tzw. konwencyjne) może ubiegać się osoba, która złożyła wniosek o odnowienie świadectwa w czasie jego ważności lub nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia utraty ważności świadectwa.

Osoba ubiegająca się o odnowienie świadectwa, dołącza do wniosku wyciąg z książeczki żeglarskiej oraz zaświadczenie wydane przez kapitana statku albo dowódcę jednostki pływającej, potwierdzające pracę na morzu z wykonywaniem odpowiednich dla danego świadectwa funkcji operatora odpowiedzialnego za radiokomunikację na wypadek zdarzeń niebezpiecznych, w ciągu co najmniej 12 miesięcy, w okresie 5 lat przed dniem upływu ważności posiadanego świadectwa.

W przypadku braku wyciągu z książeczki żeglarskiej oraz zaświadczenia, osoba ubiegająca się o odnowienie świadectwa konwencyjnego, powinna zdać egzamin (uzupełniający) w zakresie określonym w ust. 10 załącznika nr 5 do rozporządzenia.


V. Dokonywanie wpłat za egzamin i świadectwo

W celu uzyskania świadectwa nowego (pierwszy raz) i odnawianego (w przypadku egzaminu uzupełniającego), wpłat należy dokonywać na konto:

NBP O/O Warszawa: 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000
Tytuł wpłaty: za egzamin i wydanie świadectwa MOR

W celu odnowienia świadectwa (bez egzaminu uzupełniającego) lub wymiany świadectwa, wpłat należy dokonywać na konto:

NBP O/O Warszawa: 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000
Tytuł wpłaty: za wydanie świadectwa MOR

W celu uzyskania duplikatu świadectwa, wpłat należy dokonywać na konto:

NBP O/O Warszawa: 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000
Tytuł wpłaty: za wydanie duplikatu świadectwa MOR

UKE nie wystawia faktur za egzamin i wydanie świadectwa.


V. Niezbędne informacje i wzory wniosków


Harmonogram sesji egzaminacyjnych oraz wzory wniosków znajdują się w załącznikach u dołu tej strony.

UWAGA:
Informacje o niezbędnych załącznikach do wniosków dla poszczególnych rodzajów świadectw oraz o wysokości opłat "za egzamin" i "za wydanie" świadectwa podane są na 2-ej stronie wniosku.

Niezależnie od miejsca przeprowadzania, organizatorem wszystkich sesji egzaminacyjnych jest UKE i są one dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób, które złożą stosowne dokumenty i zostaną zakwalifikowane do egzaminu przez komisję egzaminacyjną.

  

VI. Komisja Egzaminacyjna

Przewodniczącym Komisji jest Pan dr Wiktor Sęga, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Sekretariat Komisji Egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej znajduje się w siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni przy ul. Kieleckiej 103.

Sekretarzem Komisji jest Pani Ewa Filc.

Kontakt:

Udostępnienie informacji: (Anna Lewandowska) / (2009-07-14 14:29)
Ostatnia zmiana: (Marek Otręba) / (2015-03-24 16:23)
 
Do góry
Drukuj do PDF
2015 © UKE
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij