Tu jesteś: Strona główna > Częstotliwości > Świadectwa radiooperatora > Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej
 
dodaj do:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej

Egzaminy na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej.

 

I. Podstawa prawna

Obsługiwanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych (art. 149 i art. 150 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.). Świadectwa wydaje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu z wiadomości i umiejętności osoby ubiegającej się o takie świadectwo. Wraz z pozytywnie zdanym egzaminem, dla określonych  świadectw, wymagane jest udokumentowanie odbycia szkolenia i praktyki w obsługiwaniu urządzeń radiowych.

Termin złożenia wniosku o wydanie świadectwa, rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych, zakres wymogów egzaminacyjnych, a także tryb i okres niezbędnych szkoleń oraz praktyki, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206 poz. 1290).


II. Rozporządzenie o świadectwach

Od 22 grudnia 2008 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290). Rozporządzenie to wprowadza wiele zmian w stosunku do poprzedniego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 168, poz. 1407). Najważniejsze z nich opisane zostały poniżej.

W służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej zlikwidowano praktyki, dotychczas konieczne do uzyskania świadectwa GOC i świadectwa operatora stacji nadbrzeżnej oraz zrezygnowano z konieczności odbywania szkolenia przed przystąpieniem do egzaminu na świadectwa operatora stacji nadbrzeżnej, operatora radiotelefonisty w służbie śródlądowej i operatora łączności dalekiego zasięgu.

Wprowadzono również przepis dotyczący osób posiadających ważne świadectwo tzw. konwencyjne i ubiegających się o jego ponowne wydanie, który umożliwia uzyskanie świadectwa bez konieczności udokumentowania wykonywania czynności operatora urządzeń radiowych w zakresie odpowiadającym rodzajowi świadectwa przez co najmniej 12 miesięcy w okresie jego ważności. Aby ponownie uzyskać takie świadectwo należy złożyć wniosek o wydanie świadectwa w terminie jego ważności oraz zdać egzamin w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

W zakresie potwierdzenia odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego określono zasadę, że potwierdzeniem jest zaświadczenie wydane przez ośrodek szkoleniowy.

Wprowadzono również wymóg złożenia wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami) o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych, co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu, który osoba ubiegająca się o świadectwo wskazuje we wniosku (decyduje data stempla pocztowego). 

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, opłata za przeprowadzenie egzaminu (na wniosek zainteresowanego) podlega zwrotowi albo podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przeprowadzenie egzaminu w innym terminie, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym sekretarza komisji egzaminacyjnej nie później niż w dniu egzaminu.

Zmieniono także skalę ocen oraz punktację decydującą o ocenie, która może być tylko pozytywna lub negatywna. Wprowadzono przepis zmieniający zasady przystąpienia do egzaminu poprawkowego, który pozwala przystąpić do takiego egzaminu osobie, która uzyskała pozytywną ocenę z co najmniej jednego przedmiotu egzaminacyjnego.

UKE zachęca do lektury rozporządzenia, zwłaszcza przepisów przejściowych i końcowych, które są bardzo istotne przy wymianie świadectw (uwaga: na wniosek osoby zainteresowanej wymianie podlegają tylko ważne świadectwa).

  

III. Sposób egzaminowania

Dla zapewnienia przejrzystości systemu egzaminowania oraz umożliwienia zapoznania się z formą egzaminowania osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu, w załączniku „pytania egzaminacyjne na świadectwo...” zamieszczamy zbiory pytań wraz z trzema odpowiedziami, z których tylko jedna jest poprawna (odpowiedź poprawna zaznaczona jest przez podkreślenie). Pytania odpowiadają wymaganiom egzaminacyjnym określonym w załączniku Nr 5 do rozporzadzenia.

Ze zbiorów tych będą generowane losowo testy egzaminacyjne indywidualne dla każdego egzaminowanego – 5 pytań dla każdego z przedmiotów egzaminacyjnych. Zasady oceny określone są w § 19 w/w rozporządzenia.

Przykładowe testy egzaminacyjne na świadectwa LRC, SRC i VHF znajdują się w załącznikach u dołu strony.

  

IV. Dokonywanie wpłat za egzamin i świadectwo

W celu uzyskania świadectwa nowego (pierwszy raz) i odnawianego (zmiana terminu ważności), wpłat należy dokonywać na konto:

NBP O/O Warszawa: 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000
Tytuł konta: UKE
Tytuł wpłaty: za egzamin i za świadectwo MOR

W celu uzyskania duplikatu świadectwa, wpłat należy dokonywać na konto:

NBP O/O Warszawa: 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000
Tytuł konta: UKE
Tytuł wpłaty: za świadectwo MOR


V. Niezbędne informacje i wzory wniosków


Harmonogram sesji egzaminacyjnych oraz wzory wniosków znajdują się w załącznikach u dołu tej strony.

UWAGA:
Informacje o niezbędnych załącznikach do wniosków dla poszczególnych rodzajów świadectw oraz o wysokości opłat "za egzamin" i "za wydanie" świadectwa podane są na 2-ej stronie wniosku.

Niezależnie od miejsca przeprowadzania, organizatorem wszystkich sesji egzaminacyjnych jest UKE i są one dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób, które złożą stosowne dokumenty i zostaną zakwalifikowane do egzaminu przez komisję egzaminacyjną.

  

VI. Komisja Egzaminacyjna

Przewodniczącym Komisji jest Pan dr Wiktor Sęga, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Sekretariat Komisji Egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej znajduje się w siedzibie Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Gdyni przy ul. Kieleckiej 103.

Sekretarzem Komisji jest Pani Ewa Filc.

Kontakt:

Udostępnienie informacji: (Anna Lewandowska) / (2009-07-14 14:29)
Ostatnia zmiana: (Piotr Araczewski) / (2014-12-15 08:39)
 
Do góry
Drukuj do PDF
2014 © UKE
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij