Tu jesteś: Strona główna > Częstotliwości > Świadectwa radiooperatora > Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej
 
dodaj do:
facebook
twitter
gogole+
linkedin

Świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej

Egzaminy na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.

 

I. Podstawa prawna

Obsługiwanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych (art. 149 i art. 150 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Świadectwa wydaje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, po udokumentowaniu przez osobę ubiegającą się o takie świadectwo wymaganej praktyki, oraz na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu z wiadomości i umiejętności, przeprowadzanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Termin złożenia wniosku o wydanie świadectwa, rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych, zakres wymogów egzaminacyjnych, a także tryb i okres niezbędnych szkoleń oraz praktyki określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290).


UKE zachęca do lektury rozporządzenia, zwłaszcza przepisów przejściowych i końcowych, które są bardzo istotne przy wymianie świadectw (uwaga: na wniosek osoby zainteresowanej wymianie podlegają tylko ważne świadectwa).

II. Rodzaje wydawanych świadectw

1. świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty - uprawniające do obsługi wszystkich urządzeń radiotelefonicznych na pokładzie statków powietrznych.

2. świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej - uprawniające do obsługi wszystkich urządzeń radiotelefonicznych w stacjach lotniskowych oraz na stanowisku operacyjnym w ośrodkach kontroli ruchu lotniczego.III. Składanie wniosków w celu przystąpienia do egzaminu


1. OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O ŚWIADECTWO OGÓLNE OPERATORA RADIOTELEFONISTY POWINNA ZŁOŻYĆ (PRZYNAJMNIEJ DWA TYGODNIE PRZED DNIEM EGZAMINU) DO PREZESA UKE WNIOSEK O WYDANIE ŚWIADECTWA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
 • dwa aktualne, jednakowe zdjęcia (podpisane) o wymiarach 35x45 mm,
 • zaświadczenie o odbyciu wymaganego szkolenia teoretycznego i praktycznego, w wymiarze co najmniej 10 godzin ćwiczeń na symulatorach pokładowych urządzeń radiotelefonicznych lub przy obsłudze urządzeń radiotelefonicznych podczas lotu na statkach powietrznych wydane przez organizację szkolenia lotniczego posiadającą certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego (podpisane przez kierownika organizacji szkolenia lotniczego – druk w załącznikach na stronie),
 • kopia dowodu wniesienia opłaty za egzamin 100 zł – opłatę należy wnieść na konto bankowe Urzędu Lotnictwa Cywilnego (patrz punkt VI.1.),
 • kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie świadectwa 25 zł – opłatę należy wnieść – na konto bankowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej (patrz punkt VI.2.), 
 • pisemne oświadczenie prawnych opiekunów (dotyczy osób, które nie ukończyły 18 roku życia).

WZORY DOKUMENTÓW  WYMAGANYCH NA EGZAMIN W CELU WYDANIA
ŚWIADECTWA OGÓLNEGO OPERATORA RADIOTELEFONISTY
W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ LOTNICZEJ:

1.1. Formularz wniosku o wydanie świadectwa ogólnego operatora radiotelefonisty:


1.2.  Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w obsłudze stacji pokładowej (dotyczy osób przystępujących do egzaminu na świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty):


1.3. Zaświadczenie wydane przez pracodawcę (dotyczy osób przystępujących do egzaminu na stację pokładową -  pracowników MON, MSWiA oraz pilotów krajowych i zagranicznych czynnie uprawiających zawód):


1.4. Wzór oświadczenia prawnych opiekunów (dotyczy osób, które nie ukończyły 18 roku życia):
2. OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O ŚWIADECTWO OPERATORA RADIOTELEFONISTY STACJI LOTNISKOWEJ POWINNA ZŁOŻYĆ (PRZYNAJMNIEJ DWA TYGODNIE PRZED DNIEM EGZAMINU)  DO PREZESA UKE WNIOSEK O WYDANIE ŚWIADECTWA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
 • dwa aktualne, jednakowe zdjęcia (podpisane) o wymiarach 35x45 mm,
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia teoretycznego i praktycznego przy obsłudze urządzeń radiotelefonicznych stacji lotniskowych lub podczas ćwiczeń na symulatorze kontroli ruchu lotniczego w wymiarze co najmniej 10 godzin (zaświadczenie podpisuje kierownik organizacji szkolenia lotniczego – druk w załącznikach na stronie),
 • kopia dowodu wniesienia opłaty za egzamin 100 zł – opłatę należy wnieść na konto bankowe Urzędu Lotnictwa Cywilnego (patrz punkt VI.1.),
 • kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie świadectwa 25 zł – opłatę należy wnieść – na konto bankowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej (patrz punkt VI.2.)
 • pisemne oświadczenie prawnych opiekunów (dotyczy osób, które nie ukończyły 18 roku życia).

WZORY DOKUMENTÓW  WYMAGANYCH NA EGZAMIN W CELU WYDANIA
ŚWIADECTWA OPERATORA RADIOTELEFONISTY STACJI LOTNISKOWEJ
W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ LOTNICZEJ:

2.1. Formularz wniosku o wydanie świadectwa operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej:


2.2. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia i praktyki w obsłudze radiostacji lotniskowej (dotyczy osób przystępujących do egzaminu na świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej):


2.3. Zaświadczenie wydane przez pracodawcę (dotyczy osób przystępujących do egzaminu na stację lotniskową -  pracowników MON, MSWiA oraz operatorów stacji lotniskowej czynnie uprawiających zawód):


2.4. Wzór oświadczenia prawnych opiekunów (dotyczy osób, które nie ukończyły 18 roku życia):IV. Egzaminy

Egzaminy osób ubiegających się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej przeprowadza komisja powołana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Egzaminy odbywają się w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, przy ul. M. Flisa 2.

Osobie, która nie zaliczyła egzaminu ale uzyskała pozytywną ocenę z co najmniej jednego przedmiotu egzaminacyjnego, przysługuje prawo jednokrotnego przystąpienia do egzaminu poprawkowego nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty ogłoszenia wyniku egzaminu. Zakres egzaminu poprawkowego obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności z przedmiotów, które nie zostały zdane w trakcie egzaminu.V. Sposób egzaminowania


Dla zapewnienia przejrzystości systemu egzaminowania oraz umożliwienia zapoznania się z formą egzaminowania osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu zamieszczamy zestaw pytań egzaminacyjnych wraz z trzema odpowiedziami, z których tylko jedna jest poprawna (poprawna odpowiedź zaznaczona przez podkreślenie).

Pytania odpowiadają wymaganiom egzaminacyjnym określonym w załączniku Nr 4 do rozporządzenia w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych. Ze zbioru tego będą generowane losowo testy egzaminacyjne indywidualne dla każdego egzaminowanego – 5 pytań dla każdego z  przedmiotów egzaminacyjnych. Zasady oceny określone są w § 19 w/w rozporządzenia.


Przedstawiamy również materiały pomocnicze dla osób przygotowujących się do egzaminu na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie lotniczej, z czterech egzaminacyjnych przedmiotów:

Ewentualne zmiany zbioru pytań publikowane będą na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego.VI. Opłaty za egzamin i wydanie świadectw

1. Opłatę „za egzamin na świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty” lub "za egzamin na świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej”  - w wysokości 100 zł, należy wnieść na konto bankowe:

Urząd Lotnictwa Cywilnego
NBP O/O Warszawa  31 1010 1010 0022 9322 3100 0000


2. Opłatę „za wydanie świadectwa ogólnego operatora radiotelefonisty” lub „za wydanie świadectwa operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej” - w wysokości  25 zł, należy wnieść na konto bankowe:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
NBP O/O Warszawa  75 1010 1010 0060 4422 3100 0000
VII. Warunki wymiany świadectw

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290):

1. Świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, wydane na czas nieokreślony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, na wniosek osoby zainteresowanej może być wymienione na świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej po udokumentowaniu przez wnioskodawcę stażu pracy przy obsłudze urządzeń radiotelefonicznych w stacji lotniskowej lub na stanowisku operacyjnym w ośrodku kontroli ruchu powietrznego, w wymiarze co najmniej 10 godzin, w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

2. Świadectwo ograniczone operatora radiotelefonisty w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej, wydane na czas nieokreślony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na wniosek osoby zainteresowanej podlega wymianie na świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty ważne na czas nieokreślony.

Osoba ubiegająca się o wymianę świadectwa powinna złożyć do Prezesa UKE:
 • wniosek o wymianę,
 • dwa aktualne zdjęcia (podpisane) o wymiarach 35x45 mm,
 • kopia dowodu wpłaty za wymianę świadectwa (15 zł),
 • kserokopia świadectwa operatora urządzeń radiowych.

Osoby wymieniające świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty na świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej dodatkowo załączają:
 • oryginał zaświadczenia stwierdzający wykonywanie czynności radiooperatora w stacji lotniskowej (druk zaświadczenia znajduje się we wzorach formularzy pkt. 3).

WZORY DOKUMENTÓW  WYMAGANYCH DO WYMIANY ŚWIADECTWA OPERATORA RADIOTELEFONISTY
 
VII. 1. Formularz wniosku o wymianę świadectwa ograniczonego operatora radiotelefonisty na świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty  oraz świadectwa ogólnego operatora radiotelefonisty na świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej (wymagane zaświadczenie o pracy w radiostacji lotniskowej):


VII.2. Zaświadczenie o pracy w radiostacji lotniskowej (do wymiany świadectwa):Opłatę „za wymianę świadectwa”  - w wysokości 15 zł, należy wnieść na konto bankowe:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
NBP O/O Warszawa  75 1010 1010 0060 4422 3100 0000VIII. Warunki wydania duplikatu świadectwa

1. świadectwo musi być ujęte w ewidencji świadectw,

2. wniosek o wydanie duplikatu świadectwa należy złożyć do Prezesa UKE (najpóźniej w ostatnim dniu ważności świadectwa) wraz z załącznikami:
 • kopia dowodu wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa (15 zł),
 • jedno aktualne zdjęcie.

VIII. 1. Formularz podania o wydanie duplikatu świadectwa operatora radiotelefonisty:Opłatę „za wydanie duplikatu świadectwa” -  w wysokości 15 zł, należy wnieść na konto bankowe:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
NBP O/O Warszawa  75 1010 1010 0060 4422 3100 0000


VII. Dodatkowe informacje

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszych stronach, prosimy je kierować do Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej:

e-mail: wml@uke.gov.plZałączniki do artykułu:
1.2 ZAŚWIADCZENIE O SZKOLENIU i PRAKTYCE_STACJA POKŁADOWA( 1.2 ZAŚWIADCZENIE O SZKOLENIU i PRAKTYCE_STACJA POKŁADOWA.rtf 10 kB )
1.3 ZAŚWIADCZENIE WYDANE PRZEZ PRACODAWCĘ_PILOCI( 1.3 ZAŚWIADCZENIE WYDANE PRZEZ PRACODAWCĘ_PILOCI.pdf 184 kB )
2.1 Formularz wniosku o wydanie świadectwa operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej( 2.1 Formularz wniosku o wydanie świadectwa operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej.pdf 564 kB )
1.4 Oświadczenie prawnych opiekunów_dla osoby która nie ukończyła 18 roku życia( 1.4 Oświadczenie prawnych opiekunów_dla osoby która nie ukończyła 18 roku życia.rtf 10 kB )
1.4 Oświadczenie prawnych opiekunów_dla osoby która nie ukończyła 18 roku życia( 1.4 Oświadczenie prawnych opiekunów_dla osoby która nie ukończyła 18 roku życia.pdf 177 kB )
1.3 ZAŚWIADCZENIE WYDANE PRZEZ PRACODAWCĘ_PILOCI( 1.3 ZAŚWIADCZENIE WYDANE PRZEZ PRACODAWCĘ_PILOCI.rtf 12 kB )
1.2 ZAŚWIADCZENIE O SZKOLENIU i PRAKTYCE_STACJA POKŁADOWA( 1.2 ZAŚWIADCZENIE O SZKOLENIU i PRAKTYCE_STACJA POKŁADOWA.pdf 196 kB )
1.1 Formularz wniosku o wydanie świadectwa ogólnego operatora radiotelefonisty( 1.1 Formularz wniosku o wydanie świadectwa ogólnego operatora radiotelefonisty.rtf 63 kB )
1.1 Formularz wniosku o wydanie świadectwa ogólnego operatora radiotelefonisty( 1.1 Formularz wniosku o wydanie świadectwa ogólnego operatora radiotelefonisty.pdf 562 kB )
IV 1 Zestaw pytan egzaminacyjnych SRL( IV 1 Zestaw pytan egzaminacyjnych SRL.pdf 771 kB )
IV 2 Regulamin Radiokomunikacyjny SRL( IV 2 Regulamin Radiokomunikacyjny SRL.pdf 1227 kB )
IV 3 Korespondencja radiotelefoniczna( IV 3 Korespondencja radiotelefoniczna.pdf 1241 kB )
IV 4 Zasady radiotelefonii( IV 4 Zasady radiotelefonii.pdf 3304 kB )
IV 5 Urzadzenia telekomunikacji lotniczej( IV 5 Urzadzenia telekomunikacji lotniczej.pdf 2088 kB )
2.1 Formularz wniosku o wydanie świadectwa operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej( 2.1 Formularz wniosku o wydanie świadectwa operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej.rtf 62 kB )
2.2 ZAŚWIADCZENIE O SZKOLENIU i PRAKTYCE_STACJA LOTNISKOWA( 2.2 ZAŚWIADCZENIE O SZKOLENIU i PRAKTYCE_STACJA LOTNISKOWA.pdf 209 kB )
2.2 ZAŚWIADCZENIE O SZKOLENIU i PRAKTYCE_STACJA LOTNISKOWA( 2.2 ZAŚWIADCZENIE O SZKOLENIU i PRAKTYCE_STACJA LOTNISKOWA.rtf 24 kB )
2.3 ZAŚWIADCZENIE WYDANE PRZEZ PRACODAWCĘ_STACJA LOTNISKOWA( 2.3 ZAŚWIADCZENIE WYDANE PRZEZ PRACODAWCĘ_STACJA LOTNISKOWA.pdf 211 kB )
2.3 ZAŚWIADCZENIE WYDANE PRZEZ PRACODAWCĘ_STACJA LOTNISKOWA( 2.3 ZAŚWIADCZENIE WYDANE PRZEZ PRACODAWCĘ_STACJA LOTNISKOWA.rtf 25 kB )
2.4 Oświadczenie prawnych opiekunów_dla osoby która nie ukończyła 18 roku życia( 2.4 Oświadczenie prawnych opiekunów_dla osoby która nie ukończyła 18 roku życia.pdf 175 kB )
2.4 Oświadczenie prawnych opiekunów_dla osoby która nie ukończyła 18 roku życia( 2.4 Oświadczenie prawnych opiekunów_dla osoby która nie ukończyła 18 roku życia.rtf 10 kB )
Obwieszczenie Prezesa UKE NR 39 z dnia 23.08.2013 r.( Obwieszczenie Prezesa UKE NR 39 z dnia 23.08.2013 r..pdf 84 kB )
VII.1 Wniosek o wymianę świadectwa( VII.1 Wniosek o wymianę świadectwa.pdf 489 kB )
VII.1 Wniosek o wymianę świadectwa( VII.1 Wniosek o wymianę świadectwa.doc 44 kB )
VII.2 WYMIANA ŚWIADECTWA_Zaświadczenie o pracy w radiostacji lotniskowej( VII.2 WYMIANA ŚWIADECTWA_Zaświadczenie o pracy w radiostacji lotniskowej.pdf 190 kB )
VII.2 WYMIANA ŚWIADECTWA_Zaświadczenie o pracy w radiostacji lotniskowej( VII.2 WYMIANA ŚWIADECTWA_Zaświadczenie o pracy w radiostacji lotniskowej.rtf 13 kB )
VIII.1 Podanie o wydanie duplikatu świadectwa( VIII.1 Podanie o wydanie duplikatu świadectwa.pdf 232 kB )
VIII.1 Podanie o wydanie duplikatu świadectwa( VIII.1 Podanie o wydanie duplikatu świadectwa.rtf 17 kB )
Zestaw pytań egzaminacyjnych w języku angielskim( Zestaw pytań egzaminacyjnych w języku angielskim.pdf 15780 kB )
Harmonogram sesji egzaminacyjnych lotnicza 2014( Harmonogram sesji egzaminacyjnych lotnicza 2014.pdf 92 kB )
SRL_podanie_o_egz_poprawkowy( SRL_podanie_o_egz_poprawkowy.doc 51 kB )
Autor informacji: (Izabela Bartold) / (2013-08-14)
Udostępnienie informacji: (Jacek Strzałkowski) / (2013-08-16 13:10)
Ostatnia zmiana: (Marek Otręba) / (2014-11-07 13:16)
 
Do góry
Drukuj do PDF
2014 © UKE
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij