Ogłoszenia, zaproszenia, zawiadomienia - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Ogłoszenia > Zamówienie publiczne > Ogłoszenia, zaproszenia, zawiadomienia
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Ogłoszenia, zaproszenia, zawiadomienia

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
 
2016-09-29
Zaproszenie do udziału w szacowaniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.56

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego na dostawę i instalację, dwóch szaf rack 19” i 18 listew zasilających do szafy rack, określonych w tabeli załączonej do niniejszego zaproszenia.

2016-09-28
Zaproszenie do udziału w szacowaniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.55

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego na dostawę 2 szt. przenośnych odbiorników monitoringowych wraz z antenami przeznaczonych do monitoringu widma radiowego i poszukiwania zakłóceń.

2016-09-27
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.54

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza składania ofert na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2016-09-27
Zaproszenie do udziału w szacowaniu - sprawa nr BAK.WZP.26.18.2016.53

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego na dostawę analizatora modulacji przeznaczonego do pomiarów parametrów emisji DVB-T, DAB+, UKF-FM oraz monitorowania widma radiowego.

2016-09-26
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.52

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na dostawę oraz wymianę 16 sztuk akumulatorów o parametrach wymienionych w załączonej do niniejszego zaproszenia tabeli.

2016-09-23
Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - BAK.WZP.26.18.2016.51

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego na Usługi dotyczące utrzymania, gwarancji, serwisu oraz rozwoju systemu PLI CBD - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.51.

System PLI CBD jest wynikiem pozytywnej realizacji dwóch projektów informatycznych. Pierwszy z projektów polegał na zbudowaniu centralnego systemu zbierającego i udostępniającego informację o lokalizacji abonentów dzwoniących na numeru alarmowe. Drugi projekt opierając się na infrastrukturze technicznej i sprzętowej pierwszego projektu rozszerzył aplikacyjną funkcjonalność systemu o obsługę wniosków związanych z przenoszeniem numerów oraz modułu wspierające ten proces. Pierwsze komponenty systemu serwery, komputery stacjonarne, biblioteki taśmowe oraz większość infrastruktury technicznej  zostały dostarczone przez wykonawcę w końcu 2010 roku. Większość sprzętu dostarczona była w 2011, ale komponenty projektu PLi CBD2 dostarczane były na przełomie 2014 i 2015 roku (np. wykorzystywane w rozwiązaniu macierze).

W dniu 26 czerwca 2015 roku dokonano odbioru końcowego systemu PLI CBD2 i od tego momentu Wykonawca systemu  najpierw PLI CBD, później PLI CBD2 przez okres dwóch lat objął i obecnie realizuje usługi gwarancji, wsparcia jak również rozwoju, usługi serwisu realizowane są z udziałem firm trzecich. Usługi te kończą się 30 czerwca 2017 roku.
Odpowiedzi na niniejsze zapytania o wycenę usług utrzymania, serwisu, gwarancji i rozwoju systemu PLI CBD na kolejne 4 lata (od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku) mają służyć obliczeniu wartości  zamówienia w przetargu na te usługi. Ogłoszenie przetargu zaplanowano na listopad br.

Przetarg zostanie rozpisany na dwa zadania:
Zadanie 1: Obejmuje usługi utrzymania, serwisu, gwarancji i rozwoju Aplikacji PLI CBD i Infrastruktury Informatycznej na 4 lata (od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku).
Zadanie 2: Obejmuje usług utrzymania, serwisu, gwarancji i rozwoju Infrastruktury Technicznej PLI CBD na 4 lata (od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku)

Zainteresowane podmioty mogą przekazać wycenę na jedno zadanie (zadanie 1 albo zadanie 2) jak również przekazać oddzielne wyceny na obydwa zadania.

Pytania/wyjaśnienia dotyczące ustalenia wartości zamówienia publicznego związane z przedstawionym w załączeniu dokumencie i załącznikach do niego prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres email obsługa@plicbd.gov.pl  w temacie wiadomości prosimy wpisać „…ustalenie wartości ZP…”

2016-09-20
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania numer 2- sprawa numer: BAK.WZP.26.42.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz aparatów cyfrowych na potrzeby realizacji projektu  „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej - instytucji o charakterze specjalistycznym zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w 2016 r.” w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – w podziale na dwa zadania”. Sprawa numer: BAK.WZP.26.34.2016- zadanie nr 2.

2016-09-19
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.46.2016.

Na podstawie art. art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.j Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na świadczenie usług pocztowych dla Centrali Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-211), ul. M. Kasprzaka 18/20 oraz Delegatur Urzędu Komunikacji Elektronicznej wskazanych w załączniku nr 1, zgodnie z treścią  „Istotnych postanowień umowy” stanowiących załącznik 2 do niniejszego zaproszenia.

2016-09-16
Ogłoszenie o zamówieniu - sprawa nr BAK.WZP.26.44.2016

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na "Przeprowadzenie badania ankietowego opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz badania ankietowego opinii publicznej w zakresie środowiska technologicznego, ekonomicznego i społecznego oraz związanych z tym potrzeb korzystających z pocztowych usług powszechnych, a także w zakresie sposobu wypełniania przez operatora wyznaczonego obowiązku zapewnienia dostępności i jakości usług powszechnych" - numer sprawy: BAK.WZP.26.44.2016. 

2016-09-16
Zaproszenie do udziału w szacowaniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.50

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do sporządzenia informacji niezbędnych do ustalenia wartości zamówienia publicznego na modernizację posiadanych przez Zamawiającego 2 szt. serwerów IBM Power pracujących w klastrze wraz z zapewnienie usługi wsparcia technicznego i gwarancji producenta na okres min. 3 lat dla zaproponowanych urządzeń.

2016-09-14
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.49

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na zakup następujących akcesoriów pomiarowych firmy Schwarzbeck Mess-Elektronik:
• 5 sztuk metalowej obudowy stożkowej do pomiarów napięcia zaburzeń świetlówek samostatecznikowych zgodnie z pkt 8.6 normy EN 55015:2013;
• 5 sztuk adapterów E27-E14;
• 5 sztuk adapterów E27-GU10
.

2016-09-14
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.48

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na zakup zestawu firmy Schwarzbeck Mess-Elektronik do pomiaru urządzeń PLC (Power Line Communication) zgodnie z normą EN 50561-1:2013 składającego się z:

• 2 sztuk separatora typu AC-SEPARATOR;
• 1 sztuki symetrycznego splittera typu SPLIT 100;
• 1 sztuki splittera typu CS-50;
• 1 sztuki tłumika symetrycznego typu SYMAT 40;
• 1 sztuki sieci stabilizacji impedancji (ISN) typu ISN 50561-1;
• 1 sztuki sprzęgacza typu CU 50561-1;
• 1 sztuki symetryzatora typu SY 9223-50561-1;
• 1 sztuki zestawu przewodów, terminatorów i złącz typu 50561 CABLES
.

2016-09-14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.34.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę upgrade sprzętowego i programowego dwóch zestawów pomiarowych ROMES oraz serwera głosowego pozwalającego na wykonywanie pomiarów zasięgów i jakości połączeń głosowych oraz transmisji danych w sieciach komórkowych”. Sprawa numer: BAK.WZP.26.34.2016.

2016-09-12
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.47

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi wzorcowania aparatury pomiarowej.

2016-09-08
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.46

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza składania ofert na przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości realizacji oraz wyników badania czasu przebiegu paczek pocztowych.

2016-09-07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprawa numer: BAK.WZP.26.36.2016.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów Urzędu Komunikacji Elektronicznej w  Siemianowicach Śląskich”. Sprawa numer: BAK.WZP.26.36.2016.

2016-09-06
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.45

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania ofert na usługę wykonania modelu/narzędzia do predykcji zapotrzebowania na usługi szerokopasmowe i ich przepustowość.

2016-09-06
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.44

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza składania ofert na zakup akcesoriów pomiarowych firmy Schwarzbeck Mess-Elektronik.

2016-09-05
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.43

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza składania ofert na zakup 1 sztuki generatora harmonicznych i flickerów firmy York EMC Services typu HFG01 wraz z dokumentem kalibracyjnym CAL12.

2016-09-05
Zaproszenie do składania ofert - sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.42

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza składania ofert na zakup zestawu firmy Schwarzbeck Mess-Elektronik do pomiaru urządzeń PLC (Power Line Communication) zgodnie z normą EN 50561-1:2013 składającego się z:

• 2 sztuk separatora typu AC-SEPARATOR;
• 1 sztuki symetrycznego splittera typu SPLIT 100;
• 1 sztuki splittera typu CS-50;
• 1 sztuki tłumika symetrycznego typu SYMAT 40;
• 1 sztuki sieci stabilizacji impedancji (ISN) typu ISN 50561-1;
• 1 sztuki sprzęgacza typu CU 50561-1;
• 1 sztuki symetryzatora typu SY 9223-50561-1;
• 1 sztuki zestawu przewodów, terminatorów i złącz typu 50561 CABLES
.

strona: 1 2 > >>


 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
Tele Muzeum
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie