Dla ochrony dzieci w Internecie - UKE

Menu główne

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Akcje społeczne > Bezpieczeństwo w sieci > Dla ochrony dzieci w Internecie
 • dodaj do:
  • facebook
  • twitter
  • gogole+
  • linkedin

Dla ochrony dzieci w Internecie

konferencja2

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przystąpił do porozumienia na rzecz wspierania ochrony dzieci korzystających z Internetu i gier komputerowych.

 

W dniu 2 lipca 2009 r. pod honorowym patronatem minister Elżbiety Radziszewskiej Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprezentowano „Porozumienie na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie” oraz „Kodeks Dobrych Praktyk Rynku Gier Komputerowych i Wideo w Polsce”. Podczas konferencji prasowej przedstawiono także założenia kampanii edukacyjnej, która ma pomóc rodzicom w wyborze bezpiecznych dla dzieci gier komputerowych i wideo. Po raz pierwszy w Europie zostało zaprezentowane nowe logo systemu klasyfikacji gier PEGI.

„Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie” to dobrowolny wkład wszystkich sygnatariuszy w zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w Internecie. W szczególności w zwalczanie nielegalnych treści internetowych, takich jak nielegalna pornografia oraz nawoływanie do nienawiści. Podpisujący Porozumienie zobowiązali się m.in. do podejmowania indywidualnych i wspólnych działań komunikacyjnych i edukacyjnych, wypracowania i stosowania podobnych procedur postępowania wobec nielegalnych treści oraz zaangażowania w międzynarodowe inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa dzieci w mediach elektronicznych.

Zawarte Porozumienie jest istotnym krokiem, umożliwiającym skuteczniejszą walkę z zamieszczanymi w sieci nielegalnymi treściami. Równie ważnym punktem zawartym w Porozumieniu jest deklaracja dostawców stacjonarnego dostępu do sieci Internet dotycząca uzupełnienia usługi o oprogramowanie lub inne rozwiązania technologiczne w postaci kontroli rodzicielskiej ograniczającej dostęp najmłodszym użytkownikom sieci do szkodliwych treści.

"Zapewnienie dzieciom korzystającym z Internetu bezpieczeństwa, uchronienie ich przed nieodpowiednimi dla nich treściami, to dziś ogromne wyzwanie. Uważam, że tylko poprzez wspólne działania jesteśmy w stanie to bezpieczeństwo im zapewnić. Dlatego dziękuję wszystkim sygnatariuszom i gorąco zachęcam kolejne firmy i instytucje, by się do tej inicjatywy przyłączyły" – powiedziała podczas konferencji minister Elżbieta Radziszewska.

Prezes UKE będzie wspierać wszystkie działania sygnatariuszy Porozumienia aktywnie włączając się w dalsze prace wynikające z podpisanego dokumentu, jako jeden z sygnatariuszy.

  

Konferencja z okazji podpisania Porozumienia

Porozumienie podpisało do tej pory 11 firm i instytucji: Telekomunikacja Polska, PTK Centertel, Wirtualna Polska, Interia.pl, Fundacja Dzieci Niczyje (Helpline.org.pl), Kidprotect.pl, NASK (Dyżurnet.pl), Polskie Badania Internetu, ArcaBit oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) zrzeszająca 151 firm. Sygnatariuszem Porozumienia jest również Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

  

  

  

POROZUMIENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W INTERNECIE

  

Preambuła

Jako przedsiębiorcy świadczący usługi z wykorzystaniem sieci internet, w szczególności usługi dostępu do internetu, transmisji danych oraz udostępniający zasoby systemów teleinformatycznych w celu przechowywania danych pochodzących od usługobiorców, a także badający internet oraz oferujący narzędzia kontroli rodzicielskiej

oraz organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną dzieci przed zagrożeniami związanymi z używaniem internetu, szczególnie przed dostępem do nielegalnych treści, oraz udzielaniem pomocy dzieciom, których bezpieczeństwo w Internecie jest zagrożone, ich opiekunom i profesjonalistom pomagającym dzieciom

zawieramy niniejsze Porozumienie dotyczące wspierania ochrony dzieci i młodzieży w internecie.

Jesteśmy przekonani, że ograniczanie dostępu do nielegalnych treści i ochrona przed szkodliwymi zachowaniami w internecie są szczególnie istotne, zwłaszcza dla bezpieczeństwa, edukacji oraz rozwoju dzieci powszechnie korzystających z internetu. Treści nielegalne, takie jak pornografia dziecięca czy treści wzniecające nienawiść na tle różnic stanowią poważny problem dla porządku publicznego, zwłaszcza, gdy chodzi o najmłodszych. Ograniczają zaufanie społeczeństwa do internetu i nowych technologii, stanowiąc barierę w rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Biorąc pod uwagę dążenia organów władzy publicznej do promowania bezpieczniejszego korzystania z internetu i nowych technologii, a także do zapewnienia warunków do skutecznej walki z wymienionymi w art. 1 Porozumienia treściami, działając w oparciu o obowiązujące przepisy prawa europejskiego i polskiego, a także akty prawa międzynarodowego oraz w zgodzie z naszymi zasadami etycznymi, deklarujemy przestrzeganie ustalonych w Porozumieniu zapisów.

  

Artykuł 1 – Cel Porozumienia

Porozumienie jest dobrowolnym wkładem Sygnatariuszy w zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w Internecie, w szczególności zaś we wsparcie zwalczania nielegalnych treści internetowych wymienionych w niniejszym artykule.

Treści te (dalej: Treści Nielegalne) to:

 • Nielegalna pornografia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 • Treści nawołujące do przemocy, nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych czy wyznaniowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

  

Artykuł 2 – Zgłaszanie nadużyć oraz kontrola rodzicielska

Sygnatariusze deklarują udostępnienie serwisów i zespołów reagujących umożliwiających użytkownikom zgłaszanie Treści Nielegalnych obecnych w internecie.

Sygnatariusze deklarują:

2.1. Zapewnienie użytkownikom ich usług łatwego dostępu do formularza pozwalającego na zgłaszanie Treści Nielegalnych do własnych zespołów reagujących oraz poprzez te zespoły do działających w Polsce zespołów reagowania, w szczególności prowadzonych przez NASK (Dyżurnet.pl) oraz Fundację Kidprotect.pl.

2.2. Umieszczenie linków internetowych do własnego zespołu reagującego lub zespołów wymienionych w 2.1. w miejscach takich jak internetowe fora dyskusyjne, czaty, grupy, strony startowe swoich usług oraz – jeżeli dotyczy – na listach wyników wyszukiwarek zintegrowanych z ich serwisami i portalami internetowymi, w sposób pozwalający użytkownikom na łatwy dostęp.

2.3 Zapewnienie łatwego dostępu za pośrednictwem własnych serwisów internetowych i portali do informacji, których celem jest pomoc rodzicom i opiekunom w zapewnieniu swoim dzieciom bezpieczeństwa w Internecie.

2.4. Opracowanie i wdrożenie procedur działania zespołów reagujących na zgłaszane treści szkodliwe i nielegalne w szczególności z uwzględnieniem kooperacji z Zespołem Dyżurnet.pl działającym w ramach międzynarodowego stowarzyszenia INHOPE i w ramach projektu Unii Europejskiej Safer Internet, a także z Fundacją Kidprotect.pl oraz międzynarodowym stowarzyszeniem International Centre For Missing And Exploited Children (ICMEC).

2.5. Współpracę z zespołem Helpline.org.pl (0800 100 100) w sytuacjach dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa dzieci korzystających z Internetu oraz zapewnienie użytkownikom ich usług dostępu do informacji o ofercie pomocowej Helpline.org.pl.

2.6. Sygnatariusze Porozumienia deklarują ponadto przekazywanie do  Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania danych kontaktowych zespołów, którym powierzono obsługę zgłoszeń o potencjalnych Treściach Nielegalnych oraz działania w ramach współpracy objętej postanowieniami niniejszego Porozumienia, a także do bieżącej aktualizacji tych danych. Dostęp do bazy danych posiadać będą przedstawiciele Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Policji, a także zespołów reagujących, w szczególności prowadzonych przez NASK (Dyżurnet.pl), Fundację Dzieci Niczyje (zespół Helpline.org.pl) i Fundację Kidprotect.pl.

2.7. Sygnatariusze świadczący usługi stacjonarnego dostępu do internetu deklarują oferowanie użytkownikom usługi dostępu wzbogaconej o oprogramowanie lub inne rozwiązania technologiczne poprawiające ochronę dzieci i młodzieży korzystających z internetu w postaci narzędzi kontroli rodzicielskiej.

Operator za korzystanie z oprogramowania pobiera opłatę zgodnie z cennikiem/ofertą promocyjną. Przekazane oprogramowanie aktywowane jest z chwilą pierwszego logowania użytkownika. Jednocześnie Sygnatariusze zapewniają, iż w miarę możliwości technicznych aktualizacja oprogramowania odbywać się będzie automatycznie, bez konieczności udziału użytkownika. Użytkownik może w każdym momencie wyłączyć w całości lub części ochronę, w tym w szczególności wyłączyć kontrolę rodzicielską, co nie będzie się wiązało z dodatkowymi opłatami za wyłączenie funkcjonalności oprogramowania.

2.8. Sygnatariusze deklarują zapewnienie możliwości skorzystania z ustawień opcji prywatności oraz przekazywania informacji umożliwiających użytkownikom świadome zarządzanie swoimi danymi osobowymi, w zakresie w jakim jest to uzasadnione w świetle obowiązujących przepisów.

  

Artykuł 3 – Współpraca z organizacjami rządowymi

3.1. Sygnatariusze deklarują ponadto bezzwłoczne działania w celu uczynienia niedostępnymi dla użytkowników Treści Nielegalnych – w przypadku treści w sposób oczywisty naruszający prawo - w wyniku zawiadomienia przez zespoły reagujące innych sygnatariuszy, a w innych przypadkach - na podstawie orzeczenia uprawnionego organu.

3.2. Sygnatariusze deklarują gotowość do przystąpienia do krajowej platformy ostrzeżeń i europejskiej platformy zgłaszania ostrzeżeń o przestępstwach zauważonych w Internecie, poprzez utworzone własne zespoły reagujące.

3.3. Sygnatariusze deklarują wdrożenie adekwatnych do świadczonych usług rozwiązań technicznych pozwalających na utrwalenie informacji, których wymagają obowiązujące przepisy.

3.4. Sygnatariusze deklarują przekazywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w najkrótszym możliwym czasie, informacji pozwalających na identyfikację osób publikujących treści (w przypadku przedsiębiorców udostępniających zasoby systemów teleinformatycznych w celu przechowywania danych) lub użytkowników usług dostępu (w przypadku przedsiębiorców świadczących usługi dostępu).

3.5. Sygnatariusze będą dążyć do wypracowania wspólnych zasad i standardów przekazywania informacji organom ścigania.

3.6. Sygnatariusze współpracują w celu uruchomienia, na żądanie organu władzy sądowniczej, doraźnej i precyzyjnie określonej działalności monitorowania informacji, które przekazują lub przechowują, a także podjęcia innych kroków zaleconych przez te organy w celu zapobieżenia szkodom wywołanym przez treści lub przerwania tych szkód, w zakresie w jakim działania te są zgodne z obowiązującymi przepisami.

3.7. Polskie Badania Internetu deklarują zapewnienie Sygnatariuszom Porozumienia dostępu do danych analitycznych w ramach badania Megapanel PBI/Gemius informujących o liczbie dzieci odwiedzających witryny erotyczne, pornograficzne oraz inne promujące nielegalne treści.

 

Artykuł 4 – Działania komunikacyjne i edukacyjne

4.1. Sygnatariusze deklarują wykorzystywanie wspólnego symbolu graficznego w komunikacji tak, żeby opinia publiczna kojarzyła ten znak ze zobowiązaniami wynikającymi z niniejszego Porozumienia. Sygnatariusze Porozumienia deklarują zamieszczenie znaku na swoich serwisach internetowych i portalach lub wszelkich innych nośnikach komunikacji, które uznają za stosowne.

4.2. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania przedstawiać będzie doroczne sprawozdania ze stosowania niniejszego Porozumienia wraz z rekomendacjami ulepszeń.

4.3. Sygnatariusze deklarują włączanie się aktywnie w inicjatywy Unii Europejskiej w ramach programu Safer Internet, ogłaszanych na stronach www.saferinternet.pl dotyczące poprawy bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

4.4. Sygnatariusze deklarują podejmowanie działań, zarówno indywidualnych jak i wspólnych, mających na celu promowanie idei niniejszego Porozumienia, rozszerzanie grona Sygnatariuszy, a także działań komunikacyjnych i edukacyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci w Internecie.

4.5. Sygnatariusze deklarują wspieranie działań edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie objętym Porozumieniem.

  

Artykuł 5 – Postanowienia końcowe

5.1. Każdy z Sygnatariuszy będzie ustalał działania podejmowane na podstawie Porozumienia i termin ich wdrożenia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, a także biorąc pod uwagę swoje możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe oraz plany rozwoju. Sygnatariusze będą dążyć do ustalenia w dobrej wierze wspólnych rozwiązań i procedur we wszystkich kwestiach objętych postanowieniami Porozumienia.

5.2. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte przez Sygnatariuszy wymienionych poniżej w jego treści („Sygnatariusze-Założyciele”), jednakże pozostaje otwarte dla wszystkich zainteresowanych, którzy prowadzą działalność objętą jego zakresem.

Przystąpienie do niniejszego Porozumienia przez kolejnych Sygnatariuszy wymaga:

 • uzyskania zgody większości Sygnatariuszy-Założycieli;
 • złożenia oświadczenia o przystąpieniu do Porozumienia przez uprawnionego reprezentanta/reprezentantów nowego Sygnatariusza.

  

Podpisy Sygnatariuszy – Założycieli

  

  uruchom galerię
Autor informacji: (Tomasz Hupało) / (2009-07-03)
Udostępnienie informacji: (Artur Marek) / (2009-08-27 12:53)
Ostatnia zmiana: (Artur Marek) / (2009-08-27 12:53)
 • Do góry
 • Drukuj do PDF
dziennik urzędowy UKE
ePUAP
baner kradzieże infrastruktury
Internet Quality
Sąd Polubowny
zgłoś brak telefonu lub internetu
obywatel
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie