Zasady publikacji

Serwis UKE spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 r., poz. 526).

Na stronie umieszczamy dokumenty PDF zgodne ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA, aby każdy użytkownik mógł zapoznać się z jego treścią.

W przypadku przekazywania stanowiska w ramach konsultacji społecznych prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub dokumentu WORD przygotowanego zgodnie z wytycznymi. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie zawartości przez programy asystujące.

Oddajemy w Państwa ręce zbiór zasad jakimi należy się kierować tworząc dostępny dokument w programie WORD.