Aktualności/polecamy/nowości

Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa

Tytuł Projektu: Dostęp do bieżącej informacji o jakości usług IAS w oparciu o System Monitorowania Jakości Internetu (SMJI)

Numer porozumienia o dofinansowanie: POPC.02.01.00-00-0136/21-00 

Źródło finansowania: 84,63% środki UE (Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość usług publicznych POPC); 15,37% budżet Państwa – część budżetowa nr 76

Program Operacyjny / Działanie / Poddziałanie: II oś POPC "E-administracja i otwarty rząd" / cel szczegółowy nr 2 "Wysoka dostępność i jakośc e-usług publicznych"

Termin realizacji: od 01.01.2022 do 31.12.2023 r.  

Całkowita wartość projektu:  20 950 906,19 zł
Wartość dofinansowania z EU:  17 730 751, 90 zł

Cel projektu: wypracowanie i wdrożenie w okresie 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r. e-usługi, która pozwoli na automatyczną weryfikację i przedstawienie Użytkownikom Końcowym (konsumentom lub podmiotom gospodarczym, korzystającym z usługi IAS) zmierzonych parametrów testowanych usług, a także odniesienie ich do wartości deklarowanych przez Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych. Jednocześnie, usługa dostarczy Użytkownikom Końcowym: 

 1. Dedykowane urządzenia pomiarowe - próbniki konsumenckie badające parametry ilościowe (takie jak prędkość łącza, opóźnienie oraz zmienność opóźnienia) oraz parametry jakościowe (takie jak określone przez klasy QoS). Będą one bezpłatnie użyczane przez UKE.
 2. Próbniki sieciowe, instalowane w węzłach sieci, badające parametry działania sieci i stanowiące element komplementarny w stosunku do próbników konsumenckich. Próbniki będą certyfikowane przez niezależny podmiot certyfikujący na zgodność z normą ISO/IEC 15408 (Common Criteria).

SMJI będzie zarządzany i obsługiwany przez UKE.

Cele szczegółowe projektu

Budowa Systemu Monitorowania Jakości Internetu i wdrożenie opartej na nim E-Usługi ma na celu:

 • dostarczenie E-Usługi dla konsumenta oraz operatorów, pozwalających na próbkowanie oraz mierzenie w czasie rzeczywistym sieci operatorskich a także sieci klienckich konsumentów końcowych.
 • dostarczenie E-Usługi dla konsumenta pozwalającej na ocenę jakości usług IAS w czasie rzeczywistym.
 • podwyższenie bezpieczeństwa oraz konkurencyjności PT na skutek zbierania oraz dostarczania informacji z zakresu bezpieczeństwa.
 • umożliwienie wykrywania oraz raportowania zdarzeń z zakresu bezpieczeństwa oraz ataków na sieci operatorskie oraz na sieci klienckie.
 • umożliwienie przekazywania danych bezpieczeństwa do CSIRT poziomu krajowego.
 • zapewnienie możliwości zdalnej realizacji spraw z zakresu jakości usług IAS jako rozwiązanie adekwatne do sytuacji nadzwyczajnych, jaką jest np. pandemia COVID-19.
 • zapewnienie dostępu do niezaprzeczalnych informacji o faktycznej jakości świadczonych usług IAS o odpowiedniej mocy dowodowej w przypadku postępowania reklamacyjnego, przed Prezesem UKE lub sądem.
 • zapewnienie możliwości zareklamowania niezgodności parametrów dostarczanej usługi z deklarowanymi w trybie ADR, oraz udzielenia odpowiedzi zwrotnej przez PT do konsumenta.
 • zapewnienie dostępu do informacji o bezpieczeństwie sieci operatorów oraz konsumentów końcowych, w tym możliwości raportowania w czasie rzeczywistym o zagrożeniach oraz atakach skierowanych w operatorów PT oraz klientów końcowych.

Kliknij w obazek, aby przeczytać więcej o projekcie SMJI

Grafika przedstawiająca zarys dłoni klikającej połączone linie symbolizujące Internet, napis: informacje o projekcie SMJI, ikona dłoni klikającej placem ekran, logo UKE

Oczekiwane korzyści i efekty realizacji projektu

 • dostarczenie E-Usługi dla konsumenta pozwalającej na ocenę jakości oraz bezpieczeństwa usług IAS w czasie rzeczywistym.
 • dostęp do danych oraz narzędzi pozwalających na monitorowanie oraz odpytywanie zbiorów danych pod kątem poziomu parametrów ilościowych (np. pasmo łącza) oraz pod kątem parametrów jakościowych (np. bezpieczeństwo łącza) poszczególnych PT.
 • zwiększenie dojrzałości konkurencyjnej rynku IAS a co za tym idzie podniesienie poziomu jakości usług IAS dzięki dostępności rzetelnych danych pomiarowych dotyczących parametrów łączy.
 • zwiększenie konkurencyjności, a tym samym poziomu ofert dostawców usługi dostępu do Internetu na skutek łatwiejszej możliwości porównywania ich jakości, a także uzyskania wiarygodnych wyników takiego porównania.
 • wzrost dostępności, poprawę jakości i niezawodności e-usług publicznych oraz możliwość świadczenia ich w bardziej zaawansowanych formach.
 • poszerzenie i ułatwienie dostępu do informacji i korzystania z niej przez UK, PT oraz UKE.
 • kontynuację działań Prezesa UKE na rzecz ochrony praw konsumenckich.
 • ułatwienie konsumentom dochodzenia roszczeń w obszarze niezgodności usługi IAS w stosunku do parametrów deklarowanych w umowach.
 • zapewnienie społeczeństwu możliwości wyszukiwania najkorzystniejszych ofert usługi IAS oraz najbardziej wiarygodnych jej dostawców.
 • przyspieszenie realizacji czynności w ramach prowadzonych postępowań zarówno dla klienta jaki i dla UKE.
 • redukcję kosztów wynikających m.in. z eliminacji osobistej wizyty w urzędzie czy załatwiania wniosku lub sprawy w formie papierowej.
 • wzrost dostępności i transparentności oraz poprawa jakości i niezawodności e-usług publicznych.
 • wzrost transparentności i przyjazności administracji a co za tym idzie – wzrost zaufania obywateli do organów państwa.
 • wzrost przyjazności administracji i Państwa dla obywateli i przedsiębiorców.
 • wygodna i efektywna czasowo realizacja codziennych czynności w obszarze załatwiania spraw urzędowych poprzez możliwość elektronicznej obsługi wniosków składanych do UKE.
 • brak konieczności osobistej wizyty w urzędzie oraz brak konieczności sporządzania wniosków w formie papierowej.
 • możliwość zdalnej realizacji i kontynuacji wniosków i spraw z zakresu jakości usług IAS jako rozwiązanie adekwatne do sytuacji nadzwyczajnych (np. pandemia COVID-19).
 • możliwość oceny wpływu innowacyjnych usług cyfrowych na jakość innych usług dostarczanych do konsumenta.
 • lepszy dostęp do wysokiej jakości usługi IAS, której faktyczne parametry jakości są zgodne z deklarowanymi wartościami tych parametrów dla szerokiego grona odbiorców (konsumentów) w trybie transakcyjnym.
 • dostęp do niezaprzeczalnych informacji o faktycznej jakości świadczonych usług IAS o odpowiedniej mocy dowodowej w przypadku postępowania reklamacyjnego przed Prezesem UKE lub sądem.
 • zmniejszenie liczby osób zaangażowanych w udostępnienie danych na temat jakości publicznie dostępnych usług IAS poszczególnych dostawców i operatorów w testowanej lokalizacji i prezentację w trybie transakcyjnym.
 • możliwość poinformowania o niezgodności i zareklamowania niezgodności parametrów dostarczanej usługi z deklarowanymi na podstawie agregowanych danych w trybie ADR oraz udzielenia odpowiedzi zwrotnej przez PT do UK z uwzględnieniem tych danych.
 • możliwość zgłoszenia do UKE niezgodności parametrów dostarczanej usługi z deklarowanymi przez PT oraz udostępnienie konsumentowi informacji o wyniku analizy zgłoszenia przy jak najmniejszym zaangażowaniu osób obsługujących ten proces.
 • prezentacja użytkownikom E-Usługi zagregowanej, bieżącej liczby zgłoszeń we wskazanej lokalizacji (miejscowość, powiat, województwo) w trybie transakcyjnym.
 • kontynuacja działań Prezesa UKE na rzecz bezpieczeństwa konsumentów.
 • zapewnienie bezpieczeństwa konsumentom poprzez monitorowanie usług pod kątem możliwego, niekorzystnego oddziaływania na bezpieczeństwo obywatela, gospodarkę za pośrednictwem cyfrowych usług oferowanych przez PT.
 • efektywne zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów oraz operatorów PT poprzez wprowadzenie narzędzi do monitorowania oraz prewencji zagrożeń bezpieczeństwa sieciowego.
 • umożliwienie raportowania oraz wymiany danych z zakresu bezpieczeństwa usług sieciowych, w tym procesu wymiany danych z CSIRT poziomu krajowego.
 • dostarczenie rozwiązań pozwalających na monitorowanie, wykrywanie oraz raportowanie zagrożeń bezpieczeństwa w sieciach UK oraz PT.
   

Beneficjent: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Główni interesariusze projektu / e-usługi:

 • użytkownicy końcowi (konsumenci lub podmioty gosp., korzystające z usługi IAS)
 • przedsiębiorcy telekomunikacyjni (PT) dostarczający usługi IAS
 • UKE

Projekt wpisuje się m.in w:

 • cel szczegółowy nr 2 „Wysoka dostępność i jakość e usług publicznych” Osi priorytetowej II. „E-administracja i otwarty rząd II osi priorytetowej” PO PC
 • cel szczegółowy nr III  „Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społ. i gospod.”   Obszar: E-państwo Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030)
 • cel szczegółowy nr 1 „Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi interesariuszami a państwem” Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa 2014-2020

Główne zadania Projektu związane z opracowaniem Systemu e-Usługi, 1. Wyłonienie wykonawcy i opracowanie specyfikacji technicznej systemu SMJI (grudzień 2022), 2. Opracowanie pierwszej wersji systemu SMJI od strony programistycznej, sprzętowej i dokumentacyjnej (kwiecień 2023), 3. Przeprowadzenie pierwszej fazy testów akceptacyjnych systemu SMJI i modyfikacja systemu – skala laboratoryjna (maj-czerwiec 2023), 4. Przeprowadzenie drugiej fazy testów akceptacyjnych systemu SMJI i modyfikacja systemu – model eksploatacyjny, instalacja sprzętu w jednym punkcie wymiany ruchu międzyoperatorskiego oraz u ośmiu wybranych Przedsiębiorstw Telekomunikacyjnych (lipiec-sierpień 2023), 5. Przeprowadzenie trzeciej fazy testów akceptacyjnych systemu SMJI i modyfikacja systemu – warunki rzeczywiste, instalacja wszystkich komponentów sprzętowo-programowych w dwóch EXP i u dwudziestu Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych na terenie całej Polski (wrzesień-październik 2023), 6. Odbiór końcowy systemu SMJI, udostępnienie produkcyjne e-Usługi (listopad-grudzień 2023)