Pilot do telewizora i telewizor

MUX-3 będzie mógł nadawać w standardzie DVB-T do końca 2023 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zwrócił się pismem do Prezesa UKE o zmianę rezerwacji częstotliwości dokonanych na rzecz Telewizji Polskiej S.A., przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w MUX-3, wskazanej w decyzji rezerwacyjnej nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r. tak, aby sygnał tego multipleksu mógł być nieprzerwanie transmitowany w standardzie DVB-T lub standardzie DVB-T2 według wyboru dysponenta rezerwacji częstotliwości, także po 29 czerwca 2022 r. aż do dnia 31 grudnia 2023 r., po której to dacie nadawanie na tym multipleksie będzie realizowane w standardzie DVB-T2.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał się na art. 123 ust. 1 pkt. 3 Prawa telekomunikacyjnego, który mówi, że „Rezerwacja częstotliwości może zostać zmieniona lub cofnięta, w drodze decyzji Prezesa UKE, w przypadku: 3) wystąpienia okoliczności prowadzących do zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Ma to związek ze zbrojną napaścią Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy oraz eskalacją działań dezinformacyjnych o zasięgu międzynarodowym, niosących zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także mając na uwadze istotną rolę telewizji publicznej w ochronie polskiej racji stanu, komunikowania stanowiska naczelnych organów państwa oraz funkcjonowaniu Regionalnego Systemu Ostrzegania. RSO realizuje Telewizja Polska S.A. we współpracy z MSWiA, a jego zasięg działania jest wprost powiązany z zasięgiem MUX-3.

W związku z tym pismem, podjęte zostaną następujące kroki przez Prezesa UKE:

  1. 22 marca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany w/w decyzji rezerwacyjnej. Jej treść została uzgodniona z Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Telewizja Polska S.A. nie wniosła uwag.
  2. 24 marca 2022 r. wydana została nowa decyzja rezerwacyjna, która umożliwia korzystanie ze standardu DVB-T lub DVB-T2 dla MUX-3 do 29 czerwca 2022 r.
  3. Na wniosek Telewizji Polskiej S.A., do 27 marca 2022 r. wydane zostaną nowe pozwolenia radiowe, pozwalające na kontynuowanie nadawania w standardzie DVB-T na MUX-3.
  4. W kwietniu zostanie wszczęte postępowanie dotyczące zmiany Planu Zagospodarowania Częstotliwości w zakresie umożliwiającym nadawanie MUX3 w standardzie DVB-T lub DVB-T2 do 31 grudnia 2023 roku. Plan zostanie poddany 30-dniowym konsultacjom społecznym.
  5. Wszczęte zostanie postępowanie ws. zmiany decyzji rezerwacyjnej z punktu 2. Jej treść zostanie uzgodniona z Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Nowa decyzja będzie umożliwiała korzystanie ze standardu DVB-T dla MUX-3 do 31 grudnia 2023 r.

Wszystkie te kroki nie obejmują jakichkolwiek zmian programowych na MUX-3, zapewnią także zgodne z planem uwolnienie pasma 700 MHz do 30 czerwca 2022 r. na potrzeby ogólnokrajowej sieci mobilnej. Telewizja Polska będzie mogła zmienić standard nadawania MUX-3 z DVB-T na DVB-T2 w dowolnie wybranym przez siebie terminie do 31 grudnia 2023 r., po wcześniejszym uzyskaniu nowych pozwoleń radiowych.

 

Więcej o procesie migracji do stardardu DVB-T2