Kobieta w kwiecistej bliuzce na ciemnym tle

Artykuł 30 megaustawy, czyli większy zasięg usług

Regulacje zawarte w art. 30 megaustawy, jako narzędzie zwiększające konkurencyjność na rynku, sprzyjają konsumentom i są coraz powszechniej stosowane przez operatorów. Zdarza się jednak, że w stosowaniu tego narzędzia musi czasem pomóc Prezes UKE. Jak to robi?

Art. 30 megaustawy mówi o tym, że właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany zapewnić przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, zamierzającemu świadczyć usługi telekomunikacyjne w budynku, nieodpłatny dostęp do nieruchomości, na której budynek ten jest położony. To oznacza zwiększenie zasięgu usług telekomunikacyjnych. Regulacje te obowiązują już ponad 10 lat. Początkowo nie były  wykorzystywane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sposób powszechny, natomiast kolejne nowelizacje megaustawy uczyniły ten instrument bardziej efektywnym, co wpłynęło na wzrost zainteresowania jego wykorzystaniem i przyczyniło się do zwiększania zasięgu świadczonych usług telekomunikacyjnych.

Świadczy o tym m.in. liczba wniosków składanych do Prezesa UKE o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego dostępu do nieruchomości:

 

Poradnik, wzory umów, postępowanie administracyjne

W celu ułatwienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym oraz podmiotom zapewniającym dostęp do budynków prawidłowego stosowania tej regulacji Prezes UKE opracował poradnik dotyczący zastosowania art. 30 megaustawy, wzór umowy o dostępie do nieruchomości i budynków, a w przypadku braku porozumienia – wzór wniosku do Prezesa UKE o rozstrzygnięcie sporu.

Mimo że postępowanie administracyjne trwa zazwyczaj dłużej niż ustawowe 60 dni, wielu przedsiębiorców telekomunikacyjnych decyduje się na uzyskanie dostępu do nieruchomości i budynków w drodze administracyjnej, jeżeli zaistnieją problemy w uzyskaniu dostępu na drodze cywilnoprawnej.  

Rozstrzygając spory dotyczące dostępu do nieruchomości, Prezes UKE w wydawanych decyzjach określa warunki wykonania infrastruktury telekomunikacyjnej na nieruchomościach gruntowych oraz w budynkach. Decyzje Prezesa UKE dotyczą zwłaszcza możliwości doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków, korzystania z punktów styku oraz wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym także w budynkach, które pozostają w trakcie budowy. W drodze decyzji Prezesa UKE wydanych na podstawie art. 30 megaustawy zapewniono dostęp do blisko siedmiu tysięcy nieruchomości.

Beneficjentami są konsumenci

Działalność Prezesa UKE związana z zapewnieniem nieodpłatnego dostępu do nieruchomości i budynków w drodze decyzji administracyjnych w istotny sposób wpływa na możliwość rozwoju sieci przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Z drugiej strony regulacja zawarta w art. 30 megaustawy nie pozwala, by działania przedsiębiorców telekomunikacyjnych związane z zapewnieniem telekomunikacji w budynku, prowadziły do powielania infrastruktury w budynkach oraz by odbywały się w sposób uciążliwy dla ich właścicieli.

Powielanie instalacji telekomunikacyjnych jest możliwe, jeżeli w budynku nie ma instalacji w tej samej technologii. Natomiast art. 30 ust. 6 megaustawy zobowiązuje inwestorów do wyposażenia nowych budynków w instalacje telekomunikacyjne stanowiące część składową nieruchomości i umożliwiające przyłączenie do publicznych sieci telekomunikacyjnych.

Beneficjentami regulacji zawartej w art. 30 megaustawy pozostają zaś zwłaszcza abonenci, uprawnieni do wyboru dostawcy usług telekomunikacyjnych spośród tych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy doprowadzili swoją sieć do danego budynku.

 

Monika Zapała, p.o. naczelnika, Departament Regulacji