Kobieta w bluzce w szarą kratę na ciemnym jednolitym tle

Decyzje Prezesa UKE w sprawie słupów prawomocne

Wszystkie decyzje Prezesa UKE określające warunki zapewnienia operatorom telekomunikacyjnym dostępu do słupów elektroenergetycznych zostały utrzymane w postępowaniach sądowych. To dobra wiadomość, bo oznacza usunięcie istotnych barier w inwestycjach infrastrukturalnych, co pozwoli zwiększyć zasięg internetu i zapewnić tańszą usługę dla konsumenta.  

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, czyli mówiąc najprościej właściciele słupów elektroenergetycznych, mają obowiązek udostępnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym swojej infrastruktury technicznej – po to, by możliwa była realizacja szybkiej sieci telekomunikacyjnej. Wynika to wprost z przepisów prawa (art. 17 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych). A jednak przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz izby telekomunikacyjne zgłaszali do Prezesa UKE problemy w dostępie do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych, w szczególności dotyczące wysokich kosztów dostępu i przewlekłości procesu inwestycyjnego.

Decyzje Prezesa UKE

Okazało się zatem, że konieczne jest ustalenie jednolitych warunków współpracy dotyczącej dostępu do słupów elektroenergetycznych. Dlatego 12 lutego 2021 roku Prezes UKE wydał decyzje określające warunki zapewnienia dostępu do słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia należących do operatorów systemów dystrybucyjnych: ENEA Operator sp. z o. o. (Enea), Stoen Operator sp. z o. o. (poprzednio innogy Stoen Operator sp. z o. o., Stoen), PGE Dystrybucja S. A. (PGE), Energa-Operator S. A. (Energa) oraz Tauron Dystrybucja S. A. (Tauron).  

Decyzje te stanowią uniwersalny zbiór zasad i reguł w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia należących do operatorów systemów dystrybucyjnych. Określają również opłaty za dostęp do słupów. Na ich mocy operatorzy systemów dystrybucyjnych mieli zapewnić gotowość do zawierania umów ramowych i umów szczegółowych, a także rozpatrywania zapytań o dostęp do słupów elektroenergetycznych zgodnie z postanowieniami warunków dostępu określonych w decyzjach po okresie wdrożenia, który Prezes UKE ustalił na 90 dni.

Skargi do SOKiK

Decyzje podlegały natychmiastowemu wykonaniu. Jednak wszyscy adresaci zaskarżyli je, wnosząc od nich odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). Równocześnie złożyli wnioski do SOKiK o wstrzymanie wykonania zaskarżonych decyzji do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

Wnioski o wstrzymanie wykonalności decyzji złożone przez Enea, PGE, Stoen oraz Energa nie zostały przez SOKiK uwzględnione. SOKiK wyjątkowo wstrzymał wykonanie decyzji określającej warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej Tauron. Wkrótce jednak zmienił wydane wcześniej postanowienie i oddalił wniosek Tauron o wstrzymanie wykonania zaskarżonej Decyzji.

Wyroki oddalające odwołania od Decyzji

Ostatecznie, po przeprowadzeniu postępowań, SOKiK oddalił wszystkie odwołania od decyzji. Jedynie Stoen złożył apelację od wyroku SOKiK, która w dniu 3 listopada 2023 r. również została oddalona. Uprawomocnienie się wszystkich decyzji oznacza obowiązek stosowania warunków dostępu do słupów elektroenergetycznych zarówno w odniesieniu do nowo udostępnianej infrastruktury, jak i do już udostępnionych słupów. Wyroki sądów potwierdzają słuszność i prawidłowość warunków współpracy określonych w decyzjach, co do których przedsiębiorcy energetyczni mieli zastrzeżenia.

Stosowanie warunków współpracy wynikających z decyzji oczywiście nie jest automatyczne i wymaga zawarcia umowy lub zmiany wiążącego strony kontraktu. Konieczny jest zatem wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do operatora systemów dystrybucyjnych, który jest właścicielem słupów, rozpoczynający negocjacje w tym zakresie.

Decyzje prawomocne

Zakończenie postępowań sądowych i uprawomocnienie się decyzji na pewno nie pozostanie bez wpływu na współpracę zainteresowanych podmiotów i na postrzeganie obowiązków wynikających z decyzji. Ograniczeniu powinny ulec przypadki kwestionowania decyzji, czy wprowadzania przez operatorów systemów dystrybucyjnych do umów z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi własnych postanowień poprzez modyfikowanie treści ustalonej w decyzjach Prezesa UKE.

Uprawomocnienie się decyzji usunie stan niepewności co do ich statusu prawnego i zlikwiduje istniejące wątpliwości, co do zasadności stosowania warunków współpracy określonych w decyzjach. Pozbawi także właścicieli słupów argumentacji, którą wykorzystywali podczas prowadzenia negocjacji umów z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, powołując się na zaskarżenie decyzji, a tym samym, na możliwość późniejszego wzruszenia uzgodnionych warunków współpracy.

Aktualnie obie strony zawierając umowę zgodną z warunkami dostępu określonymi w decyzjach, czy też zmieniając umowę poprzez dostosowanie jej do tych warunków, zyskają większą stabilność współpracy. W szczególności dotyczy to wysokości stawek za udostępnienie słupów elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, zasad ich naliczania, które zostały określone w decyzjach, a także innych warunków dostępu takich jak prawa i obowiązki stron, procedury zawierania i rozwiązywania umów, zasady dostępu do słupów i ich wykorzystania.

 

Dorota Gąsiorowska, zastępca dyrektora, Departament Regulacji

 

Przeczytaj także:

Dwa razy więcej słupów pod internet, czyli jak działają regulacje