Kobieta w jasnej bluzce na ciemnym tle

Dwa razy więcej słupów pod internet, czyli jak działają regulacje

Minęły niespełna dwa lata od czasu, kiedy Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych wdrożyli regulacje Prezesa UKE w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych. Ten czas pokazał, że popyt na dostęp do słupów elektroenergetycznych stale rośnie. Od 2019 r. do końca pierwszego kwartału 2023 r. liczba wykorzystywanych słupów zwiększyła się ponad dwukrotnie i obecnie wynosi niemalże 1 milion.

Szybki rozwój techniki, wzrost ruchu w internecie i rosnące zapotrzebowaniem na e-usługi wymusza rozwój nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Z tego względu niezwykle istotna staje się dostępność i wykorzystanie sieci o bardzo dużej przepustowości umożliwiającej powszechne korzystanie z produktów, usług i aplikacji w ramach jednolitego rynku cyfrowego. Ma to szczególne znaczenie dla możliwości świadczenia nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, wykorzystywanych do świadczenia pracy zdalnej lub usług publicznych (np. e-zdrowie, e-szkoła, e-administracja), które będą mogły dotrzeć do miejsc dotąd niedostępnych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Likwidacja białych plam w dostępie do szerokopasmowego internetu w sporej mierze oparta jest na wykorzystaniu istniejącej infrastruktury technicznej, w tym między innymi podbudowy słupowej. Dostęp do słupów znacząco obniża koszty inwestycji i ma bezpośrednie przełożenie na rozwój sieci szerokopasmowych.

Wspieranie wykorzystania istniejącej infrastruktury

Synergie międzysektorowe polegające na zwiększeniu zakresu współkorzystania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych z infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych należących do Operatorów Systemów Dystrybucyjnych mogą znacząco zredukować konieczność prowadzenia robót budowlanych związanych z realizacją sieci łączności elektronicznej i tym samym mogą także zmniejszyć związane z nimi koszty środowiskowe (zanieczyszczenie) i społeczne (uciążliwości i zatory komunikacyjne).

Regulacje Prezesa UKE

Budowa szybkich sieci łączności elektronicznej wymaga, aby dostawcy publicznych sieci mieli prawo dostępu do infrastruktury technicznej bez względu na jej położenie, na uczciwych i rozsądnych warunkach. Z tego względu, odpowiadając na potrzeby rynku telekomunikacyjnego, w lutym 2021 r. Prezes UKE wydał decyzje określające warunki dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych należących do największych ich dysponentów w Polsce, zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej tj. ENEA Operator sp. z o. o., Stoen Operator sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., Energa Operator S.A. oraz Tauron Dystrybucja S.A.

Warunki dostępu określone w decyzjach mają na celu zapewnienie jak najmniej kolizyjnego koegzystowania infrastruktur dwóch rodzajów: elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.  

Stanowią one odpowiedź na zidentyfikowane we współpracy problemy i określają m.in. prawa i obowiązki stron, procedury zawierania i rozwiązywania umów, zasady komunikacji i odpowiedzialności za naruszenia, procedury uzyskania dostępu do słupów i ich eksploatacji.

Regulacja Prezesa UKE przyczynia się również do uspójnienia wysokości opłat związanych z udostępnianiem słupów.

Ponad 300 umów ramowych

Z danych posiadanych przez Prezesa UKE wynika, że w okresie od wdrożenia decyzji (czerwiec 2021 r.) do końca pierwszego kwartału 2023 r. jej adresaci zawarli na podstawie decyzji ponad 300 umów ramowych i 754 umowy szczegółowe oraz 366 aneksów do umów.

Nie zawsze jednak negocjacje prowadzone przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych kończą się zawarciem lub zmianą umowy, czego rezultatem są składane wnioski do Prezesa UKE o wydanie decyzji administracyjnych rozstrzygających spory w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych. We wskazanym okresie Prezes UKE wydał 24 decyzje rozstrzygające spory w zakresie dostępu do słupów elektroenergetycznych adresatów decyzji z lutego 2021 r. Aktualnie Prezes UKE prowadzi 21 postępowań administracyjnych dotyczących spraw spornych, w których stroną są Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych.

Stały wzrost liczby zawieranych umów na dostęp do słupów elektroenergetycznych, z czego większość nowych umów zawierana jest na podstawie decyzji Prezesa UKE, wiąże się ze wzrostem wykorzystania słupów na potrzeby realizacji szybkich sieci telekomunikacyjnych, a to pozwala prognozować dalszy dynamiczny rozwój sieci światłowodowych w Polsce.

 

Dorota Gąsiorowska, p.o. naczelnika, Departament Regulacji

Raport dostępny jest na Tableau.

W załaczniku cały Raport z regulacji dostępu do słupów 

 

 

 

Pliki do pobrania