Męzczyzna w szarej marynarce, z założonymi rękami, na ciemnym tle

Nadchodzi FERC i KPO. Podsumowujemy POPC

Koniec roku 2023 wieńczy realizację projektów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach I Osi priorytetowej, której budżet stanowił 1,22 mld euro.

I Oś POPC zakłada w szczególności umożliwienie wszystkim obywatelom powszechnego dostępu do szybkiego internetu. Dostęp ten stanie się możliwy dzięki realizacji projektów, których celem jest budowa sieci szerokopasmowych, umożliwiających świadczenie usługi dostępu do internetu z prędkością co najmniej 30 Mb/s, na obszarach, gdzie bez wsparcia publicznego samodzielne inwestycje przedsiębiorców telekomunikacyjnych byłyby nieopłacalne.

W ramach I Osi priorytetowej POPC, projekty zostały zrealizowane przez Beneficjentów wyłonionych pośród konkursów ogłoszonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, przy ścisłej współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. UKE było odpowiedzialne za zbiór i analizę danych dotyczących infrastruktury i usług telekomunikacyjnych w Systemie Informacyjnym o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS), jak również za analizę planów inwestycyjnych zgłaszanych przez operatorów telekomunikacyjnych w ramach konsultacji społecznych obszarów białych NGA (Next-generation access - sieć dostępu nowej generacji).

W tym celu korzystaliśmy  z referencyjnych źródeł danych adresowych, które były przygotowywane przez instytucje wyznaczone do tego zadania. Korzystano z bazy NOBC znajdującej się w rejestrze TERYT (system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań), prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny oraz Państwowy Rejestr Granic. Natomiast wspomniane instytucje korzystały z danych przekazywanych przez gminy, które są podstawowym i wiarygodnym źródłem informacji o numeracji budynków w Polsce.

Cel: wyeliminowanie różnic

Na tej podstawie UKE wyznaczyło obszary konkursowe, na terenie których rozpoczęto budowę sieci NGA, a których głównym celem było zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego internetu w technologii światłowodowej dla gospodarstw domowych, jednostek oświatowych, jednostek OSP oraz gminnych ośrodków kultury. Głównym zadaniem dla realizacji celów POPC było wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Przeprowadzono cztery konkursy (na dofinasowanie projektów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego internetu o przepustowości  co najmniej 30 Mb/s w mniejszych miejscowościach) i zasięgiem sieci NGA na dzień dzisiejszy objęto:

- ponad 10 tys. placówek oświatowych;

- ponad 1.6 mln gospodarstw domowych;

- zostało wybudowanych ponad 93 tys. km nowych sieci światłowodowych.

POPC przyczynił się także do realizacji programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, dzięki której jednostki oświatowe mają dostęp do szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego internetu. Warto tu także wspomnieć, że w ramach I Osi priorytetowej POPC zrealizowano również program kierowany dla Gmin - Publiczny Internet Dla Każdego (PIDK), który polegał na dofinansowaniu działań, których celem jest budowa hotspotów - publicznych punktów bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu. W jego wyniku wybudowano ponad 1,4 tys. szt. publicznych punktów hotspot.

W stronę 1Gb/s

Choć program nie jest jeszcze zakończony a tym samym niektóre wskaźniki produktu ciągle się zmieniają, to niewątpliwie program okazał się wielkim sukcesem. To, że z końcem roku żegnamy się z programem POPC, nie oznacza wcale, że inwestycje w rozwój sieci NGA zostaną zakończone. W ramach kontynuacji programu POPC został ogłoszony nowy konkurs, tj. FERC (Program Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027) oraz KPO (Krajowy Plan Odbudowy). Oba programy zakładają kontynuację realizacji celów z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, gdzie planowane jest objęcie zasięgiem sieci NGA 1,7 mln gospodarstw domowych o przepływności na poziomie 300 Mb/s z możliwością zwiększenia do 1 Gbit/s. Na rozwój Internetu z programu KPO i FERC zostanie przeznaczone ponad 8,6 mld zł (na samą budowę sieci w KPO przewidziano ponad 5,6 mld zł a dla FERC prawie 3 mld zł).

Korzyści, które mamy będąc w zasięgu internetu są nieograniczone: szybki transfer danych, praca zdalna, podtrzymanie kontaktów, rozwój pasji, poznanie świata, edukację, rozwój wewnętrzny etc., jednakże z powodu bardzo wysokich kosztów budowy sieci światłowodowych nie wszędzie byłoby to możliwe, dlatego też na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku lub istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci NGA, budowane sieci o wysokich przepustowościach będą finansowane właśnie dzięki programom z funduszy KPO i FERC.

 

Paweł Orlikowski, główny specjalista, Departament Kontroli