Męzczyzna w grantowym swetrze i jasnej koszuli obok kobiety w jasnej bluzce i żakiecie, na ciemnym jednolitym tle

Otwarty internet – co to oznacza dla Ciebie?

Czy wiesz, że od stycznia 2017 r. w Polsce obowiązuje unijne Rozporządzenie o otwartym internecie? Pewnie zastanawiasz się co to oznacza, że internet jest otwarty dla Ciebie jako użytkownika?

Rozporządzenie wprowadziło korzystne dla abonentów rozwiązania, ustanawiając na obszarze Unii Europejskiej jednolite zasady równego dostępu do otwartego internetu oraz związane z tym prawa użytkowników końcowych i obowiązki dostawców usługi dostępu do internetu.

Jedną z fundamentalnych zasad Rozporządzenia jest zasada neutralności sieci, która oznacza traktowanie całego ruchu przesyłanego do internetu w sposób równy. Dostawcy usługi dostępu do internetu zostali zobowiązani do traktowania każdego ruchu równo, bez dyskryminacji, ograniczeń, ingerencji – niezależnie od nadawcy lub odbiorcy, rozpowszechnianych treści, wykorzystywanych lub udostępnianych aplikacji, usług, urządzeń końcowych. Środki zarządzania ruchem stosowane przez dostawców muszą być przejrzyste, niedyskryminacyjne, proporcjonalne i nie mogą być podyktowane względami handlowymi.

Przepisy Rozporządzenia zakazują wszelkich praktyk zarządzania ruchem, które wykraczają poza odpowiednie środki zarządzania ruchem – uzasadnione i przewidziane w Rozporządzeniu.

Niedozwolone jest ograniczanie dostępności

Każdy użytkownik internetu powinien w nieskrępowany sposób uzyskać dostęp do informacji i treści oraz do ich rozpowszechniania, a także mieć możliwość korzystania z wybranych aplikacji i usług oraz ich udostępniania, jak również do korzystania z wybranych urządzeń końcowych, niezależnie od lokalizacji użytkownika końcowego lub dostawcy usług czy też od lokalizacji, miejsca pochodzenia lub miejsca docelowego informacji, treści lub usługi.

Niedozwolone jest zatem stosowanie przez dostawców usług dostępu do internetu praktyk handlowych oraz postanowień umownych ograniczających dostępność lub możliwość udostępniania treści, aplikacji lub usługi lub zmieniających sposób ich działania ze względów politycznych, technologicznych lub handlowych.

Certyfikowany mechanizm

Rozporządzenie dało również uprawnienie Prezesowi UKE do udostępnienia użytkownikom narzędzia do sprawdzenia jakości usługi dostępu do internetu. Od 1 grudnia 2018 r. Prezes UKE udostępnił użytkownikom takie narzędzie nadając mu jednocześnie certyfikat potwierdzający poprawność metodologii pomiarowej pozwalającej na uzyskanie wiarygodnych wyników wskazujących na jakość usług. Informacje dla użytkowników oraz narzędzie jest dostępne na stronie Centrum Informacji Konsumenckiej UKE.  

W listopadzie 2022 r. Prezes UKE przedłużył na kolejne dwa lata tj. do listopada 2024 r. certyfikat dla mechanizmu monitorowania jakości dostępu do internetu PRO Speed Test.

Udostępnione w formie aplikacji inernetowej narzędzie pomiarowe pozwala na przeprowadzenie pomiarów  oraz wygenerowanie Certyfikowanego Raportu z pomiarów. Raport ten można wykorzystać m.in. w postępowaniu reklamacyjnym do wykazania stałych i powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do internetu, a wskazanymi w umowie wartościami. Oprócz wykonania pomiaru certyfikowanego, narzędzie umożliwia także szybki informacyjny pomiar szybkości Internetu w danej chwili. Pomiar realizowany jest w ściśle określonej, dającej gwarancje poprawności, metodologii pomiarowej. Podczas wykonywania pomiarów sprawdzane są m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu w tle, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika. Dzięki temu, zgodnie z prawem, pomiar łącza stacjonarnego wykonany za pomocą mechanizmu pozwala stwierdzić nienależyte wykonanie umowy i skuteczne dochodzenie roszczeń konsumenta wobec dostawcy usług.

W okresie od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. użytkownicy z wykorzystaniem mechanizmu wykonali następujące liczby pomiarów:

  • certyfikowanych – aplikacja dla Windows – 56 047,
  • niecertyfikowanych - aplikacja dla Windows – 122 695,
  • certyfikowanych – aplikacja dla macOS – 409,
  • niecertyfikowanych - aplikacja dla macOS – 2 572,
  • niecertyfikowanych – aplikacja Web – 47 447,
  • niecertyfikowanych – aplikacja Android – 328 830,
  • niecertyfikowanych – aplikacja iOS – 86 082.

Od 2017 r. Prezes UKE publikuje corocznie Sprawozdanie dotyczące przestrzegania w Polsce zasad otwartego internetu, z których możemy dowiedzieć się jak wygląda realizacja zasad otwartego internetu w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem obejmującym okres monitorowania rynku od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

 

Robert Rożek, naczelnik, Departament Kontroli
Anna Pruś, główny specjalista, Departament Kontroli