Konsument

Troje ludzi rozmawiających przy stole

Ochrona interesów konsumentów jest naszym priorytetem. Dbamy, aby usługi, z których korzystają, były oferowane w dobrej jakości i po akceptowalnych cenach.

Doradzamy użytkownikom jak dostosować usługi i oferty do własnych potrzeb. Działamy na rzecz podnoszenia poziomu cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Edukujemy konsumentów w zakresie ich praw i obowiązków. Promujemy odpowiedzialne korzystanie z nowych technologii. Czuwamy nad bezpieczeństwem użytkowników usług.

Wspieramy osoby o szczególnych potrzebach. Podejmujemy interwencje w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Zapewniamy konsumentom polubowne rozwiązywanie sporów.

Zapraszamy na stronę Centrum Informacji Konsumenckiej. Znajdziecie tam więcej informacji.