Podpisywanie pism w Delegaturze UKE w Siemianowicach Śląskich

I.    Dyrektor Delegatury UKE w Siemianowicach Śląskich, Naczelnik Wydziału Kontroli Delegatury UKE w Siemianowicach Śląskich oraz Naczelnik Wydziału Spraw Konsumenckich Delegatury UKE w Siemianowicach Śląskich upoważnieni są do podpisywania pism, decyzji oraz postanowień wydawanych w toku postępowań, dotyczących w szczególności:

 1. wskazanych w art. 201-204 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, z wyłączeniem wydawania decyzji, o których mowa w art. 201 ust. 3 pkt 3 Prawa telekomunikacyjnego, zgodnie z właściwością Delegatury w Siemianowicach Śląskich;
 2. nakazu wstrzymania działalności oraz stwierdzenia naruszenia przepisów lub decyzjo dotyczących działalności pocztowej, o których mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r.– Prawo pocztowe, zgodnie z właściwością Delegatury w Siemianowicach Śląskich;
 3. wskazanych w art. 40k ust. 1, 4 i 5 oraz art. 41 w związku z art. 41c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, zgodnie z właściwością Delegatury w  Siemianowicach Śląskich;
 4. wskazanych w art. 75 ust. 1, art. 76 ust. 1 i 1a w związku z art. 84 ust. 1 i 2, art. 78 oraz art. 85 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, zgodnie z właściwością Delegatury w Siemianowicach Śląskich;
 5. gdy dostawca lub sprzedawca nie przedstawi, w terminie ustalonym przez organ kontrolujący, dowodów podjętych działań lub w wyniku kontroli stwierdzono, że działania takie nie zostały podjęte na podstawie ustawy z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią, zgodnie z właściwością Delegatury w  Siemianowicach Śląskich;
 6. ponownego wpisu oraz odmowy wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych o, zgodnie z właściwością Delegatury w Siemianowicach Śląskich;
 7. dotyczących umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej oraz odmowy udostępnienia informacji publicznej;
 8. określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;
 9. wydawania postanowień, w przedmiocie wyznaczenia stronie postępowania terminu na usunięcie niezgodności wyrobu z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami albo wycofanie wyrobu z obrotu lub z użytku oraz powiadomienie konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach;
 10. wydawania postanowień, o których mowa w art. 82 ust. 1 i art. 85 ust. 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, zgodnie z właściwością Delegatury w Siemianowicach Śląskich.

Ponadto:

 1. upoważnieni są do egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym – w zakresie podpisywania upomnień, wystawiania tytułów wykonawczych i nakładania grzywien w celu przymuszenia, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z właściwością Delegatury w Siemianowicach Śląskich;
 2. uchylają zastrzeżenia przedsiębiorców dotyczące informacji, dokumentów lub ich części zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczanych do Delegatury w Siemianowicach Śląskich na żądanie Prezesa UKE lub na podstawie przepisów Prawa telekomunikacyjnego lub Prawa pocztowego;
 3. wszczynają i prowadzą postępowania oraz wydaje rozstrzygnięcia w sprawach:
  a)    z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, które zostały uprzednio załatwione w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Opolu, w tym wydaje postanowienia o niedopuszczalności złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub o uchybieniu terminu do złożenia tego wniosku, 
  b)    o wznowienie postępowania oraz stwierdzenie nieważności decyzji, które zostały uprzednio załatwione w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Opolu;
 4. podejmują, w związku z prowadzonymi postępowaniami kontrolnymi, wszelkie czynności zastrzeżone dla organu kontroli, w tym wydają zalecenia pokontrolne;
 5. biorą udział w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z właściwością Delegatury w Siemianowicach Śląskich;
 6. występują, na podstawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz ustawy o systemie oceny zgodności, do:
  a)    kontrolowanego oraz innych podmiotów z żądaniem przekazania dowodów i udzielenia informacji niezbędnych do ustalenia czy występują niezgodności formalne lub czy wyrób spełnia wymagania lub stwarza zagrożenie,
  b)    podmiotów do usunięcia niezgodności lub wycofanie wyrobu z obrotu lub z użytku oraz przedstawienia dowodów potwierdzających ich usunięcie
  -  zgodnie z właściwością Delegatury w Siemianowicach Śląskich;
 7. przyjmują i rozpatrują wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z:
  a)    rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 
  b)    rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji 
  - oraz wydają zaświadczenia o wpisie do tych rejestrów, zgodnie z właściwością Delegatury w Siemianowicach Śląskich;
 8. podejmują interwencje w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych z urzędu lub na wniosek użytkownika końcowego;
 9. rozpatrują skargi wnoszone w związku z przerwaniem bądź ograniczeniem w istotnym zakresie usługi telekomunikacyjnej, skargi dotyczące zakłóceń w odbiorze radiowym i telewizyjnym oraz zakłóceń pracy urządzeń i sieci telekomunikacyjnych oraz skargi dotyczące dostarczania lub świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych, kierowane przez odbiorców tych usług, zgodnie z właściwością Delegatury w Siemianowicach Śląskich;
 10. wydają opinie w sprawach:
  a)    spełniania przez wyrób szczegółowych lub innych wymagań, na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności,
  b)    spełniania przez wyrób wymagań, na podstawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, 
  c)    właściwości wyrobów w trakcie postępowania przygotowawczego, prowadzonego w sprawach o przestępstwa dotyczące bezprawnego uzyskania informacji, zakłócenia systemu komputerowego lub wytwarzania programów komputerowych w ramach pomocy udzielanej organom prowadzącym postępowanie karne, 
  d)    z wniosku o opinię w sprawie wykonywania działalności przez jednostki samorządu terytorialnego
  - w zakresie ustawowych kompetencji Prezesa UKE, zgodnie z właściwością Delegatury w Siemianowicach Śląskich;
 11. potwierdzają przyjęcie wniosków w sprawach z zakresu działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
 12. współpracują z właściwymi organami w sprawach składanych przez Prezesa UKE zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, przestępstwa skarbowego, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego;
 13. składają zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa Prawie telekomunikacyjnym, oraz współpracują z organami ścigania w tych sprawach;
 14. udostępniają, na wniosek, informację publiczną i informację sektora publicznego;
 15. występują, na podstawie odrębnych przepisów, do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, operatorów pocztowych i innych podmiotów z żądaniem przekazania informacji, dokumentów lub danych;
 16. podpisują pisma z zakresu współpracy z organami administracji publicznej, organami ścigania, przedsiębiorcami i innymi podmiotami, a także udzielają odpowiedzi na kierowane do Urzędu zapytania.

II.    Dodatkowo Dyrektor Delegatury UKE w Siemianowicach Śląskich upoważniony jest do podpisywania pism, decyzji oraz postanowień wydawanych w toku postępowań, dotyczących:

 1. nałożenia kary pieniężnej za naruszenia, o których mowa w:
  a)    art. 209 ust. 1 pkt 2, 4, 9-9b i 32 ustawy – Prawo telekomunikacyjne,
  b)    art. 126 ust. 2 pkt 4 i ust. 6 oraz art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo pocztowe, 
  c)    art. 17 ust. 1 ustawy o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią,
  d)    art. 88-96 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 
  - zgodnie z właściwością Delegatury w Siemianowicach Śląskich;
 2. nałożenie kary pieniężnej za naruszenie, o którym mowa w:
  a)    art. 209 ust. 11 pkt 1 ustawy - Prawo telekomunikacyjne,
  b)    art. 29d ust. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
  - na obszarze całego kraju.

III.    Dodatkowo Naczelnik Wydziału Kontroli Delegatury UKE w Siemianowicach Śląskich oraz Naczelnik Wydziału Spraw Konsumenckich upoważnieni są do wszczynania i prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania decyzji, w sprawach o nałożenie kary pieniężnej za naruszenie, o którym mowa w:

 1. art. 209 ust. 11 pkt 1 ustawy - Prawo telekomunikacyjnego;
 2. art. 29d ust. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
  - na obszarze całego kraju.

IV.    Pracownicy Wydziału Spraw Konsumenckich upoważnieni są do prowadzenia, postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w zakresie sporów cywilnoprawnych, o których mowa:

 1. w Prawie telekomunikacyjnym, między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
 2. w Prawie pocztowym, między nadawcą albo adresatem a operatorem pocztowym.