Podpisywanie pism w Delegaturze UKE w Bydgoszczy

I.    Dyrektor Delegatury UKE w Bydgoszczy oraz Naczelnik Wydziału Kontroli Delegatury UKE w Bydgoszczy upoważnieni są do podpisywania pism, decyzji oraz postanowień wydawanych w toku postępowań, dotyczących w szczególności:

 1. wskazanych w art. 201-204 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, z wyłączeniem wydawania decyzji, o których mowa w art. 201 ust. 3 pkt 3 Prawa telekomunikacyjnego, zgodnie z właściwością Delegatury w Bydgoszczy, ustaloną ze względu na miejsce zdarzenia uzasadniające wszczęcie postępowania;
 2. nakazu wstrzymania działalności oraz stwierdzenia naruszenia przepisów lub decyzjo dotyczących działalności pocztowej, o których mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r.– Prawo pocztowe, zgodnie z właściwością Delegatury w Bydgoszczy;
 3. gdy dostawca lub sprzedawca nie przedstawi, w terminie ustalonym przez organ kontrolujący, dowodów podjętych działań lub w wyniku kontroli stwierdzono, że działania takie nie zostały podjęte na podstawie ustawy z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią, zgodnie z właściwością Delegatury w Bydgoszczy;
 4. ponownego wpisu oraz odmowy wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych o, zgodnie z właściwością Delegatury w Bydgoszczy.
 5. umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej oraz odmowy udostępnienia informacji publicznej;
 6. określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Ponadto:

 1. upoważnieni są do egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym – w zakresie podpisywania upomnień, wystawiania tytułów wykonawczych i nakładania grzywien w celu przymuszenia, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z właściwością Delegatury w Bydgoszczy;
 2. uchylają zastrzeżenia przedsiębiorców dotyczących informacji, dokumentów lub ich części zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczanych do Delegatury w Bydgoszczy na żądanie Prezesa UKE lub na podstawie przepisów Prawa telekomunikacyjnego lub Prawa pocztowego;
 3. wszczynają i prowadzą postępowania oraz wydają rozstrzygnięcia w sprawach:
  a)    z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, które zostały uprzednio załatwione w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Olsztynie, w tym wydają postanowienia o niedopuszczalności złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub o uchybieniu terminu do złożenia tego wniosku, 
  b)    o wznowienie postępowania oraz stwierdzenie nieważności decyzji, które zostały uprzednio załatwione w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Olsztynie;
 4. podejmują, w związku z prowadzonymi postępowaniami kontrolnymi, wszelkie czynności zastrzeżone dla organu kontroli, w tym wydają zalecenia pokontrolne;
 5. biorą udział w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z właściwością Delegatury w Bydgoszczy;
 6. przyjmują i rozpatrują wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z:
  a)    rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 
  b)    rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji
  - oraz wydają zaświadczenia o wpisie do tych rejestrów, zgodnie z właściwością Delegatury w Bydgoszczy;
 7. podejmują interwencje w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych z urzędu lub na wniosek użytkownika końcowego;
 8. rozpatrują skargi wnoszone w związku z przerwaniem bądź w istotnym zakresie ograniczeniem usługi telekomunikacyjnej, skargi dotyczące zakłóceń w odbiorze radiowym i telewizyjnym oraz zakłóceń pracy urządzeń i sieci telekomunikacyjnych oraz skargi dotyczące dostarczania lub świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych, kierowane przez odbiorców tych usług, zgodnie z właściwością Delegatury w Bydgoszczy;
 9. wydają opinie w sprawach:
  c)    spełniania przez wyrób szczegółowych lub innych wymagań, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, 
  d)    spełniania przez wyrób wymagań, na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,  
  e)    właściwości wyrobów w trakcie postępowania przygotowawczego, prowadzonego w sprawach o przestępstwa dotyczące bezprawnego uzyskania informacji, zakłócenia systemu komputerowego lub wytwarzania programów komputerowych w ramach pomocy udzielanej organom prowadzącym postępowanie karne, 
  f)    z wniosku o opinię w sprawie wykonywania działalności przez jednostki samorządu terytorialnego
  - w zakresie ustawowych kompetencji Prezesa UKE, zgodnie z właściwością Delegatury w Bydgoszczy;
 10. potwierdzają przyjęcie wniosków w sprawach z zakresu działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
 11. współpracują z właściwymi organami w sprawach składanych przez Prezesa UKE zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, przestępstwa skarbowego, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego;
 12. składają zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa Prawie telekomunikacyjnym, oraz współpracują z organami ścigania w tych sprawach;
 13. udostępniają, na wniosek, informację publiczną i informację sektora publicznego;
 14. występują, na podstawie odrębnych przepisów, do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, operatorów pocztowych i innych podmiotów z żądaniem przekazania informacji, dokumentów lub danych;
 15. podpisują pisma z zakresu współpracy z organami administracji publicznej, organami ścigania, przedsiębiorcami i innymi podmiotami, a także udzielają odpowiedzi na kierowane do Urzędu zapytania.

II.

Dodatkowo Dyrektor Delegatury UKE w Bydgoszczy upoważniony jest do podpisywania pism, decyzji oraz postanowień wydawanych w toku postępowań, dotyczących:

     1. nałożenia kary pieniężnej za naruszenia, o których mowa w:

 1. art. 209 ust. 1 pkt 2, 4, 9-9b, 10, 24, 25, 25a, 26, 27, 271 , 27a i 32 oraz ust. 11 pkt 2 ustawy – Prawo telekomunikacyjne,
 2. art. 17 ust. 1 ustawy o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią,

- zgodnie z właściwością Delegatury w Bydgoszczy, ustaloną ze względu na miejsce zdarzenia uzasadniające wszczęcie postępowania;

 1. o wymierzenie kary pieniężnej za naruszenia, o których mowa w art. 126 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo pocztowe, w zakresie
  obowiązku, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ww. ustawy, oraz w art. 126 ust. 1 pkt 13, ust. 2 pkt 4, ust. 6 i art. 127 ust. 1 Prawa pocztowego,
  zgodnie z właściwością Delegatury w Bydgoszczy, ustaloną ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę osoby fizycznej lub podmiotu.
 2. nałożenia kary pieniężnej za naruszenie, o którym mowa w:
 1. art. 209 ust. 11 pkt 1 ustawy - Prawo telekomunikacyjne,
 2. art. 29d ust. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
  - na obszarze całego kraju.

III.    Dodatkowo Naczelnik Wydziału Kontroli Delegatury UKE w Bydgoszczy upoważniony jest do wszczynania i prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania decyzji, w sprawach o nałożenie kary pieniężnej za naruszenie, o którym mowa w:

 1. art. 209 ust. 11 pkt 1 ustawy - Prawo telekomunikacyjne;
 2. art. 29d ust. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
  - na obszarze całego kraju.

IV.    Pracownicy Wydziału Spraw Konsumenckich w Bydgoszczy upoważnieni są do prowadzenia, postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w zakresie sporów cywilnoprawnych, o których mowa:

 1. w Prawie telekomunikacyjnym, między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;
 2. w Prawie pocztowym,