Podpisywanie pism w Delegaturze UKE w Gdyni

I. Dyrektor Delegatury UKE w Gdyni, Naczelnik Wydziału Kontroli Delegatury UKE w Gdyni oraz Naczelnik Wydziału Spraw Konsumenckich w Delegaturze UKE w Gdyni upoważnieni są do podpisywania pism, decyzji oraz postanowień wydawanych w toku postępowań, dotyczących w szczególności:

 1. wydania pozwolenia radiowego na używanie urządzenia radiowego w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej - używanych:
 • na statkach żeglugi morskiej,
 • na statkach żeglugi śródlądowej,
 • w istniejących stacjach nadbrzeżnych w paśmie V po upływie terminu ważności pozwoleń,
 • w nowobudowanych stacjach nadbrzeżnych w paśmie V,
 • w stacjach, w pasmach częstotliwości MF i HF oraz w stacjach radiolokacyjnych, radionamiarowych i radionawigacyjnych,
 • jako stacje noszone, używane na lądzie przez podmioty posiadające pozwolenie radiowe na pracę stacji nadbrzeżnej

dla wnioskodawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego;

 1. zmiany, uchylenia, wygaśnięcia lub cofnięcia pozwolenia radiowego, o którym mowa w pkt 1, uprzednio wydanego w Delegaturze w Gdyni;
 2. wznowienia postępowania oraz stwierdzenia nieważności pozwolenia radiowego na używanie urządzenia radiowego służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, uprzednio wydanego w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie, zwanej dalej „Delegaturą w Szczecinie”;
 3. wskazanych w art. 201-204 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, z wyłączeniem wydawania decyzji, o których mowa w art. 201 ust. 3 pkt 3 Prawa telekomunikacyjnego, zgodnie z właściwością Delegatury w Gdyni;
 4. nakazu wstrzymania działalności oraz stwierdzenia naruszenia przepisów lub decyzjo dotyczących działalności pocztowej, o których mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r.– Prawo pocztowe, zgodnie z właściwością Delegatury w Gdyni;
 5. wskazanych w art. 40k ust. 1, 4 i 5 oraz art. 41 w związku z art. 41c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, zgodnie z właściwością Delegatury w Gdyni;
 6. wskazanych w art. 75 ust. 1, art. 76 ust. 1 i 1a w związku z art. 84 ust. 1 i 2, art. 78 oraz art. 85 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, zgodnie z właściwością Delegatury w Gdyni;
 7. gdy dostawca lub sprzedawca nie przedstawi, w terminie ustalonym przez organ kontrolujący, dowodów podjętych działań lub w wyniku kontroli stwierdzono, że działania takie nie zostały podjęte na podstawie ustawy z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią, zgodnie z właściwością Delegatury w Gdyni;
 8. ponownego wpisu oraz odmowy wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zgodnie z właściwością Delegatury w Gdyni;
 9. umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej oraz odmowy udostępnienia informacji publicznej;
 10. określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;
 11. wydawania postanowień, w przedmiocie wyznaczenia stronie postępowania terminu na usunięcie niezgodności wyrobu z zasadniczymi, szczegółowymi lub innymi wymaganiami albo wycofanie wyrobu z obrotu lub z użytku oraz powiadomienie konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach;
 12. dotyczących wydawania i odnawiania świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej;
 13. wydawania postanowień, o których mowa w art. 82 ust. 1 i art. 85 ust. 2 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, zgodnie z właściwością Delegatury w Gdyni.

Ponadto:

 1. upoważnieni są do egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym – w zakresie podpisywania upomnień, wystawiania tytułów wykonawczych i nakładania grzywien w celu przymuszenia, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z właściwością Delegatury w Gdyni;
 2. uchylają zastrzeżenia przedsiębiorców dotyczące informacji, dokumentów lub ich części zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczanych do Delegatury w Gdyni na żądanie Prezesa UKE lub na podstawie przepisów Prawa telekomunikacyjnego lub Prawa pocztowego;
 3. wszczynają i prowadzą postępowania oraz wydają rozstrzygnięcia w sprawach:
 1. z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, które zostały uprzednio załatwione w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie, w tym wydają postanowienia o niedopuszczalności złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
 2. o wznowienie postępowania oraz stwierdzenie nieważności decyzji, które zostały uprzednio załatwione w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Szczecinie;
 1. podejmują, w związku z prowadzonymi postępowaniami kontrolnymi, wszelkie czynności zastrzeżone dla organu kontroli, w tym wydają zalecenia pokontrolne;
 2. biorą udział w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z właściwością Delegatury w Gdyni;
 3. występują, na podstawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz ustawy o systemie oceny zgodności, do:
 1. kontrolowanego oraz innych podmiotów z żądaniem przekazania dowodów i udzielenia informacji niezbędnych do ustalenia czy występują niezgodności formalne lub czy wyrób spełnia wymagania lub stwarza zagrożenie,
 2. podmiotów do usunięcia niezgodności lub wycofanie wyrobu z obrotu lub z użytku oraz przedstawienia dowodów potwierdzających ich usunięcie

-  zgodnie z właściwością Delegatury w Gdyni;

 1. przyjmują i rozpatrują wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z:
 1. rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
 2. rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji

- oraz wydają zaświadczenia o wpisie do tych rejestrów, zgodnie z właściwością Delegatury w Gdyni;

 1. podejmują interwencje w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych z urzędu lub na wniosek użytkownika końcowego;
 2. rozpatrują skargi wnoszone w związku z przerwaniem bądź ograniczeniem w istotnym zakresie usługi telekomunikacyjnej, skargi dotyczące zakłóceń w odbiorze radiowym i telewizyjnym oraz zakłóceń pracy urządzeń i sieci telekomunikacyjnych oraz skargi dotyczące dostarczania lub świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych, kierowane przez odbiorców tych usług, zgodnie z właściwością Delegatury w Gdyni;
 3. wydają opinie w sprawach:
 1. spełniania przez wyrób szczegółowych lub innych wymagań, na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności,
 2. spełniania przez wyrób wymagań, na podstawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
 3. właściwości wyrobów w trakcie postępowania przygotowawczego, prowadzonego w sprawach o przestępstwa dotyczące bezprawnego uzyskania informacji, zakłócenia systemu komputerowego lub wytwarzania programów komputerowych ramach pomocy udzielanej organom prowadzącym postępowanie karne,
 4. z wniosku o opinię w sprawie wykonywania działalności przez jednostki samorządu terytorialnego

- w zakresie ustawowych kompetencji Prezesa UKE, zgodnie z właściwością Delegatury w Gdyni;

 1. potwierdzają przyjęcie wniosków w sprawach z zakresu działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
 2. współpracują z właściwymi organami w sprawach składanych przez Prezesa UKE zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, przestępstwa skarbowego, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego;
 3. składają zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa Prawie telekomunikacyjnym, oraz współpracują z organami ścigania w tych sprawach;
 4. udostępniają, na wniosek, informację publiczną i informację sektora publicznego;
 5. występują, na podstawie odrębnych przepisów, do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, operatorów pocztowych i innych podmiotów z żądaniem przekazania informacji, dokumentów lub danych;
 6. podpisują pisma z zakresu współpracy z organami administracji publicznej, organami ścigania, przedsiębiorcami i innymi podmiotami, a także udzielają odpowiedzi na kierowane do Urzędu zapytania.

II.

Dodatkowo Dyrektor Delegatury UKE w Gdyni upoważniony jest do podpisywania pism, decyzji oraz postanowień wydawanych w toku postępowań, dotyczących:

     1. nałożenia kary pieniężnej za naruszenia, o których mowa w:

 1. art. 209 ust. 1 pkt 2, 4, 9-9b, 10, 24, 25, 25a, 26, 27, 271 , 27a i 32 oraz ust. 11 pkt 2 ustawy – Prawo telekomunikacyjne,
 2. art. 17 ust. 1 ustawy o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią,

- zgodnie z właściwością Delegatury w Gdyni, ustaloną ze względu na miejsce zdarzenia uzasadniające wszczęcie postępowania;

 1. o wymierzenie kary pieniężnej za naruszenia, o których mowa w art. 126 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo pocztowe, w zakresie
  obowiązku, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ww. ustawy, oraz w art. 126 ust. 1 pkt 13, ust. 2 pkt 4, ust. 6 i art. 127 ust. 1 Prawa pocztowego,
  zgodnie z właściwością Delegatury w Gdyni, ustaloną ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę osoby fizycznej lub podmiotu.
 2. nałożenia kary pieniężnej za naruszenie, o którym mowa w:
 1. art. 209 ust. 11 pkt 1 ustawy - Prawo telekomunikacyjne,
 2. art. 29d ust. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
  - na obszarze całego kraju.

III. Dodatkowo Naczelnik Wydziału Kontroli oraz Naczelnik Wydziału Spraw Konsumenckich Delegatury UKE w Gdyni upoważnieni są do wszczynania i prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania decyzji, w sprawach o nałożenie kary pieniężnej za naruszenie, o którym mowa w:

 1. art. 209 ust. 11 pkt 1 ustawy - Prawo telekomunikacyjne,
 2. art. 29d ust. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

- na obszarze całego kraju.

IV. Pracownicy Wydziału Spraw Konsumenckich Delegatury UKE w Gdyni upoważnieni są do prowadzenia, postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w zakresie sporów cywilnoprawnych, o których mowa:a)w Prawie telekomunikacyjnym, między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,w Prawie pocztowym, między nadawcą albo adresatem a operatorem pocztowym.