Podpisywanie pism w Delegaturze UKE w Łodzi

I.Dyrektor Delegatury UKE w Łodzi oraz Naczelnik Wydziału Kontroli Delegatury UKE w Łodzi upoważnieni są do podpisywania pism, decyzji oraz postanowień wydawanych w toku postępowań, dotyczących w szczególności:

 1. wskazanych w art. 201-204 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, z wyłączeniem wydawania decyzji, o których mowa w art. 201 ust. 3 pkt 3 Prawa telekomunikacyjnego, zgodnie z właściwością Delegatury w Łodzi;
 2. nakazu wstrzymania działalności oraz stwierdzenia naruszenia przepisów lub decyzjo dotyczących działalności pocztowej, o których mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r.– Prawo pocztowe, zgodnie z właściwością Delegatury w Łodzi;
 3. gdy dostawca lub sprzedawca nie przedstawi, w terminie ustalonym przez organ kontrolujący, dowodów podjętych działań lub w wyniku kontroli stwierdzono, że działania takie nie zostały podjęte na podstawie ustawy z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią, zgodnie z właściwością Delegatury w Łodzi, ustaloną ze względu na miejsce zdarzenia uzasadniające wszczęcie postępowania;
 4. ponownego wpisu oraz odmowy wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, zgodnie z właściwością Delegatury w Łodzi;
 5. umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej oraz odmowy udostępnienia informacji publicznej
 6. określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Ponadto:

 1. upoważnieni są do egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym – w zakresie podpisywania upomnień, wystawiania tytułów wykonawczych i nakładania grzywien w celu przymuszenia, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z właściwością Delegatury w Łodzi;
 2. uchylają zastrzeżenia przedsiębiorców dotyczących informacji, dokumentów lub ich części zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczanych do Delegatury w Łodzi na żądanie Prezesa UKE lub na podstawie przepisów Prawa telekomunikacyjnego lub Prawa pocztowego;
 3. wszczynają i prowadzą postępowania oraz wydają rozstrzygnięcia w sprawach:
 1. z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, które zostały uprzednio załatwione w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Kielcach, w tym wydają postanowienia o niedopuszczalności złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub o uchybieniu terminu do złożenia tego wniosku,
 2. o wznowienie postępowania oraz stwierdzenie nieważności decyzji, które zostały uprzednio załatwione w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Kielcach;
  1. podejmują, w związku z prowadzonymi postępowaniami kontrolnymi, wszelkie czynności zastrzeżone dla organu kontroli, w tym zalecenia pokontrolne;
  2. biorą udziału w postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , zgodnie z właściwością Delegatury w Łodzi.
  3. przyjmują i rozpatrują wnioski o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z:
 1. rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
 2. rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji

- oraz wydają zaświadczenia o wpisie do tych rejestrów, zgodnie z właściwością Delegatury w Łodzi,

 1. podejmują interwencje w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych z urzędu lub na wniosek użytkownika końcowego;
 2. rozpatrują skargi wnoszone w sprawach dotyczących funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych z urzędu lub na wniosek użytkownika końcowego, skargi dotyczące zakłóceń w odbiorze radiowym i telewizyjnym oraz zakłóceń pracy urządzeń i sieci telekomunikacyjnych oraz skargi dotyczące dostarczania lub świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych, kierowane przez odbiorców tych usług, zgodnie z właściwością Delegatury w Łodzi,;
 3. wydają opinie w sprawach:
 1. spełniania przez wyrób szczegółowych lub innych wymagań, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,
 2. spełniania przez wyrób wymagań, na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,
 3. właściwości wyrobów w trakcie postępowania przygotowawczego, prowadzonego w sprawach o przestępstwa wymienione dotyczące bezprawnego uzyskania informacji, zakłócenia systemu komputerowego lub wytwarzania programów komputerowych wymienione w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny  w ramach pomocy udzielanej organom prowadzącym postępowanie karne,
 4. z wniosku o opinię w sprawie wykonywania działalności przez jednostki samorządu terytorialnego

-     w zakresie ustawowych kompetencji Prezesa UKE, zgodnie z właściwością Delegatury w Łodzi;

 1. potwierdzają przyjęcie wniosków w sprawach z zakresu działalności gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
 2. współpracują z właściwymi organami w sprawach składanych przez Prezesa UKE zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, przestępstwa skarbowego, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego;
 3. składają zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w  Prawie telekomunikacyjnym oraz współpracują z organami ścigania w tych sprawach;
 4. udostępniają, na wniosek, informację publiczną i informację sektora publicznego;
 5. występują, na podstawie odrębnych przepisów, do przedsiębiorców telekomunikacyjnych, operatorów pocztowych i innych podmiotów z żądaniem przekazania informacji, dokumentów lub danych.

II.

Dodatkowo Dyrektor Delegatury UKE w łodzi upoważniony jest do podpisywania pism, decyzji oraz postanowień wydawanych w toku postępowań, dotyczących:

     1. nałożenia kary pieniężnej za naruszenia, o których mowa w:

 1. art. 209 ust. 1 pkt 2, 4, 9-9b, 10, 24, 25, 25a, 26, 27, 271 , 27a i 32 oraz ust. 11 pkt 2 ustawy – Prawo telekomunikacyjne,
 2. art. 17 ust. 1 ustawy o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią,

- zgodnie z właściwością Delegatury w Łodzi, ustaloną ze względu na miejsce zdarzenia uzasadniające wszczęcie postępowania;

 1. o wymierzenie kary pieniężnej za naruszenia, o których mowa w art. 126 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo pocztowe, w zakresie
  obowiązku, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ww. ustawy, oraz w art. 126 ust. 1 pkt 13, ust. 2 pkt 4, ust. 6 i art. 127 ust. 1 Prawa pocztowego,
  zgodnie z właściwością Delegatury w łodzi, ustaloną ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę osoby fizycznej lub podmiotu.
 2. nałożenia kary pieniężnej za naruszenie, o którym mowa w:
 1. art. 209 ust. 11 pkt 1 ustawy - Prawo telekomunikacyjne,
 2. art. 29d ust. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
  - na obszarze całego kraju.
 1. prowadzenia postępowań kontrolnych dotyczących przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu telekomunikacji i radiokomunikacji w zakresie związanym z wykrywaniem zakłóceń w odbiorze radiowym i telewizyjnym oraz zakłóceń pracy urządzeń i sieci telekomunikacyjnych na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności:
 1. zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli,
 2. zawiadamiania o przedłużeniu przewidywanego terminu zakończenia kontroli,
 3. zawiadamiania o przerwaniu kontroli na czas niezbędny do przeprowadzenia badań próbki produktu lub próbki kontrolnej,
 4. rozpatrywania sprzeciwów, o których mowa w Prawie przedsiębiorców oraz wydawania postanowień w zakresie zabezpieczenia dowodów mających związek z przedmiotem i zakresem kontroli, na czas rozpatrzenia sprzeciwu, odstąpienia od czynności kontrolnych, kontynuowaniu czynności kontrolnych, utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia, uchyleniu zaskarżonego postanowienia i odstąpienia od czynności kontrolnych,
 5. wydawania pracownikom Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Łodzi upoważnień do prowadzenia kontroli,
 6. podejmowania, w związku z prowadzonymi postępowaniami kontrolnymi, wszelkich czynności zastrzeżonych dla organu kontroli, w szczególności czynności określonych w przepisach rozdziału 5 Prawa przedsiębiorców;
 1. wszczynania i prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach: wskazanych w art. 201-204 Prawa telekomunikacyjnego  z wyłączeniem wydawania decyzji, o których mowa w art. 201 ust. 3 pkt 3 tej ustawy, w zakresie wskazanym w pkt 3;
 2. rozpatrywania skarg dotyczących zakłóceń w odbiorze radiowym i telewizyjnym oraz zakłóceń pracy urządzeń i sieci telekomunikacyjnych na terenie województwa mazowieckiego;
 3. składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w Prawie telekomunikacyjnym oraz współpraca z organami ścigania w tych sprawach, dla obszaru województwa mazowieckiego;
 4. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w zakresie:
 1. sporów cywilnoprawnych, o których mowa w art. 109 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,
 2. sporów cywilnoprawnych, o których mowa w art. 95 ust. 1 Prawa pocztowego, między nadawcą albo adresatem a operatorem pocztowym.

Dodatkowo:

III.Naczelnik Wydziału Kontroli Delegatury UKE w Łodzi upoważniony jest do wszczynania i prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć, z wyłączeniem wydawania decyzji, w sprawach o nałożenie kary pieniężnej za naruszenie, o którym mowa w:

 1. art. 209 ust. 11 pkt 1 ustawy - Prawo telekomunikacyjne,
 2. art. 29d ust. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

na obszarze całego kraju.

IV.Pracownicy Wydziału Spraw Konsumenckich Delegatury w Łodzi upoważnieni są do prowadzenia, postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w zakresie sporów cywilnoprawnych, o których mowa:

 1. w Prawie telekomunikacyjnym, między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;

w Prawie pocztowym, między nadawcą albo adresatem a operatorem pocztowym.