słupy elektroenergetyczne

Dostęp do infrastruktury technicznej w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej

12 lutego br. Prezes UKE wydał decyzje określające warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia dla:

  1. innogy Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
  2. Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 
  3. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 
  4. Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku
  5. Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie 

Kluczowym elementem decyzji są „Warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych”. Stanowią one uniwersalny zbiór zasad i reguł w zakresie dostępu do infrastruktury technicznej operatorów systemów dystrybucyjnych obejmującej słupy elektroenergetyczne linii niskiego i średniego napięcia.

Działania regulatora mają na celu wspieranie budowy i współkorzystania z infrastruktury oraz zapewnienie efektywnej współpracy pomiędzy sektorami: telekomunikacyjnym i elektroenergetycznym. Podjęte rozstrzygnięcia realizują także założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz Strategii Europa 2020, zbliżając nas do społeczeństwa gigabitowego.

Wydanie decyzji było poprzedzone analizą warunków współpracy stosowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych, publicznymi konsultacjami projektów rozstrzygnięć oraz uzgodnieniami projektów rozstrzygnięć z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Podczas konsultacji projektów wpłynęło wiele stanowisk konsultacyjnych oraz stanowisk przedstawionych po konsultacjach publicznych. Prezes UKE przy wydawaniu rozstrzygnięcia wziął pod uwagę materiał dowodowy zgromadzony w sprawie. Warunki dostępu określone w decyzjach zapewniają wyważenie praw i obowiązków operatorów systemów dystrybucyjnych udostępniających słupy elektroenergetyczne oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy z nich korzystają.

W ocenie Prezesa UKE wykonanie decyzji korzystnie wpłynie na zwiększenie efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej oraz na zmniejszenie kosztów robót inżynieryjno-budowlanych z korzyścią nie tylko dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim abonentów, którzy otrzymają szansę skorzystania z nowoczesnych usług telekomunikacyjnych.

Decyzje są ostateczne.