Logotyp Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Komunikat o liczbie użytkowników usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu

Komunikat o liczbie użytkowników usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu wg stanu na dzień 31.12.2020 r. – dla podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie.

Zgodnie z art. 19 ust. 6c ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2021 r. poz. 257), obowiązek dokonania wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, o którym mowa w art. 19 ust. 6a i 6b ww. ustawy nie ciąży m. in. na podmiocie dostarczającym audiowizualną usługę medialną na żądanie, którego liczba użytkowników wszystkich udostępnianych publicznie przez niego audiowizualnych usług medialnych na żądanie w roku poprzedzającym rok, w którym jest ustalany obowiązek wpłaty na rzecz Instytutu, nie przekroczyła 1% abonentów usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu. Określenie liczby użytkowników usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu następuje, w myśl tego przepisu, na podstawie danych z inwentaryzacji, o której mowa w art. 29 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777, z późn. zm.). W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw ww. podmiotom, Prezes UKE, jako organ dysponujący ww. danymi, informuje, że liczba użytkowników usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu wg stanu na dzień 31.12.2020 r., określona na podstawie danych z tegorocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, wynosi 8 429 491.