Statek

Komunikat w sprawie składania wniosków oraz odnawiania świadectw GMDSS

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze znaczące utrudnienia w odnawianiu świadectw GMDSS:
 
a/ Świadectw radioelektronika pierwszej klasy (First Class Radio Electronic Certificate);
b/ Świadectw radioelektronika drugiej klasy GMDSS (Second-Class Radio Electronic Certificate) ;
c/ Świadectw ogólnych operatora GMDSS (General Operator's Certificate GOC);
d/ Świadectw ograniczonych operatora GMDSS (Restricted Operator's Cetificate ROC),
kierując się wytycznymi określonymi w piśmie okólnym Międzynarodowej Organizacji Morskiej Nr 4204/Add.5 z dnia 17 marca 2020 r. informujemy, że:

1/ Marynarze, których świadectwa GMDSS utraciły ważność lub w najbliższym okresie utracą ważność, spełniający warunki do ich odnowienia na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 99), oprócz dotychczasowej formy składania wniosków do Prezesa UKE, mogą składać wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami i zdjęciem, również w formie elektronicznej, z wykorzystaniem platformy PUE lub ePUAP.
 
2/  Z uwagi na wyjątkowe okoliczności spowodowane pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2), które całkowicie uniemożliwiają marynarzom, obecnie zatrudnionym na statkach, złożenie wniosku o odnowienie świadectwa, przyjmuje się, że świadectwa GMDSS posiadane przez marynarzy spełniających warunki do ich odnowienia, których świadectwa GMDSS utraciły ważność z dniem 1 marca 2020 r. i później lub w najbliższym czasie utracą ważność, są ważne do dnia 1 września 2020 r.

Jednocześnie  informujemy,  że  z  uwagi  na  brak  uzgodnień  międzynarodowych  w  tym  zakresie, takie przedłużenie ważności świadectwa może nie zostać uwzględnione przez wszystkie  administracje morskie innych krajów.
Informacja o przedłużeniu ważności świadectw GMDSS jest również zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na stronie dedykowanej do potwierdzania ważności świadectw GMDSS.