Logo PISF

Obowiązek dokonania wpłat na rzecz PISF przez podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie

Do ustawy o kinematografii[1] dodane[2] zostały przepisy, regulujące m.in. wysokość i zasady dokonywania  wpłat na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przez podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie oraz zwolnienia z obowiązku wpłat (art. 19 ust. 6a-6c).

Obowiązek wpłat

Zgodnie z art. 19 ust. 6a ustawy o kinematografii, wskazane powyżej podmioty mają obowiązek dokonania wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy.

Natomiast podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie, jeśli posiada siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, dokonuje wpłaty, o której mowa powyżej, ustalanej na podstawie przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 19 ust. 6b ustawy o kinematografii)

Podmioty zwolnione z obowiązku dokonywania wpłat (art. 19 ust. 6c ustawy o kinematografii)

Obowiązek dokonania ww. wpłat nie ma jednak zastosowania do podmiotu dostarczającego audiowizualną usługę na żądanie:

  • będącego mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców[3] lub,
  • którego liczba użytkowników wszystkich udostępnianych publicznie przez niego audiowizualnych usług medialnych na żądanie w roku poprzedzającym rok, w którym jest ustalany obowiązek wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, nie przekroczyła 1% abonentów usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Sposób określenia liczby użytkowników usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu

Liczbę użytkowników usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu określa się na podstawie danych z inwentaryzacji, o której mowa w art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych[4].

Liczba użytkowników usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu wg stanu na dzień 31.12.2019 r., określona na podstawie danych z tegorocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, wynosi 7 770 794.

Wskazane przepisy art. 19 ustawy o kinematografii wchodzą w życie 1 lipca 2020 r.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy o kinematografii, wpłaty, o których mowa m.in. w ust. 6a, są przekazywane w okresach kwartalnych w terminie 30 dni po upływie kwartału. Wpłaty te stanowią koszty uzyskania przychodów, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w dacie ich poniesienia (art. 19 ust. 10 ustawy o kinematografii).

 

[1] Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2199, z późn. zm.)

[2] Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz. U. poz. 875)

[3] Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm)

[4] Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2410 z późn. zm.)