kamera filmowa

Obowiązek wpłat na rzecz PISF

Zgodnie z art. 19 ust. 6a ustawy o kinematografii[1], podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie mają obowiązek dokonania wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy.

Natomiast podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie, jeśli posiada siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, dokonuje wpłaty, o której mowa powyżej, ustalanej na podstawie przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 19 ust. 6b ustawy o kinematografii)

Podmioty zwolnione z obowiązku dokonywania wpłat (art. 19 ust. 6c ustawy o kinematografii)

Obowiązek dokonania ww. wpłat nie ma jednak zastosowania do podmiotu dostarczającego audiowizualną usługę medialną na żądanie:

  • będącego mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców[2] lub,
  • którego liczba użytkowników wszystkich udostępnianych publicznie przez niego audiowizualnych usług medialnych na żądanie w roku poprzedzającym rok, w którym jest ustalany obowiązek wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, nie przekroczyła 1% abonentów usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Sposób określenia liczby użytkowników usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu

Liczbę użytkowników usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu określa się na podstawie danych z inwentaryzacji, o której mowa w art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych[3].

Liczba użytkowników usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu wg stanu na dzień 31.12.2022 r., określona na podstawie danych z tegorocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, wynosi 9 386 450.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 19 ust. 8 ustawy o kinematografii, wpłaty, o których mowa m.in. w ust. 6a, są przekazywane w okresach kwartalnych w terminie 30 dni po upływie kwartału. Wpłaty te stanowią koszty uzyskania przychodów, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w dacie ich poniesienia (art. 19 ust. 10 ustawy o kinematografii).

 

[1] Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2023 r. poz. 130)

[2] Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, z późn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 733 i 1688)