Logo POPC

Podsumowanie I konkursu POPC

Przedstawiamy podsumowanie realizacji I konkursu działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Zawiera ono analizę dotychczasowego funkcjonowania konkursu oraz ocenę wybranych zagadnień, związanych z dostępem hurtowym w sieciach POPC.

Podsumowanie zawiera informacje o zrealizowanych projektach, obszarach interwencji oraz beneficjentach programu. Dokument objaśnia również rolę Prezesa UKE w I konkursie POPC, szczególnie w kontekście aktów prawnych regulujących dostęp hurtowy do sieci POPC. Podsumowanie pozwala też zapoznać się z opłatami za usługi aktywne, pasywne i komplementarne, stosowane przez beneficjentów POPC.

W załączniku do podsumowania można zapoznać się z analizą zakresu podmiotowego i przedmiotowego przeprowadzonych kontroli, a także danymi dotyczącymi m.in. liczby kontroli przeprowadzonych u beneficjentów, liczby punktów adresowych i jednostek publicznych poddanych weryfikacji oraz liczby wydanych zaleceń pokontrolnych.
 

Pliki do pobrania