dokumenty na stole

Powołano biegłego do przeprowadzenia weryfikacji kalkulacji kosztu netto i straty z tytułu świadczenia usług powszechnych

Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził postępowanie konkursowe na wybór podmiotu, który przeprowadzi weryfikację dokumentów dotyczących kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych i straty na świadczeniu usług powszechnych za rok obrotowy 2021.
 

Urząd Komunikacji Elektronicznej przeprowadził postępowanie konkursowe na wybór podmiotu, który przeprowadzi weryfikację przedłożonych przez Pocztę Polska S.A. dokumentów, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896), dotyczących kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych i straty na świadczeniu usług powszechnych za rok obrotowy 2021. W postępowaniu tym wpłynęła jedna oferta, złożona wspólnie przez Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.
 

Postępowanie konkursowe odbyło się w dwóch etapach. W pierwszym etapie dokonano oceny złożonej oferty pod względem spełnienia wymagań formalnych zawartych w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego, w wyniku czego oferta ta została zakwalifikowana do drugiego etapu. W drugim etapie oferta została poddana ocenie pod względem spełnienia kryteriów merytorycznych wskazanych w Specyfikacji Warunków Postępowania Konkursowego. W wyniku przeprowadzonego postępowania oferta została wybrana.
 

Aktem z dnia 16 września 2022 r. znak: DRP.WOR.7114.4.2022.8 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej powołał Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia weryfikacji przedłożonych przez Pocztę Polska S.A. dokumentów, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe, dotyczących kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych
i straty na świadczeniu usług powszechnych za rok obrotowy 2021.