Przewodnik dla starostów - grafika okładkowa

Przewodnik dla starostów

Wspieranie rozwoju łączności internetowej wysokiej przepustowości jest jednym z głównych założeń unijnej, a także polskiej polityki rozwoju gospodarczego i społecznego. Kluczowe dla usprawniania procesu inwestycyjnego jest m.in. wspieranie procesu lokalizacji w terenie infrastruktury szerokopasmowej. Proces ten wymaga pozyskania przez inwestora uprawnień do umieszczania elementów infrastruktury telekomunikacyjnej. Zagadnienie to przybliża opracowany z inicjatywy Nexery oraz Inei Przewodnik dla starostów, wydany pod patronatem UKE.  

Cele dotyczące powszechnej dostępności Internetu szerokopasmowego, wyznaczone w Europejskiej Agendzie Cyfrowej zakładają, aby do 2020 r. wszyscy Europejczycy mieli dostęp do Internetu o przepustowości przekraczającej 30 Mb/s i aby przynajmniej połowa europejskich gospodarstw domowych miała dostęp do połączeń o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s. 

Cele te zostały transponowane do Narodowego Planu Szerokopasmowego, który dodatkowo do 2025 r. zakłada m.in.: zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym dostępu do Internetu o przepustowości dla łącza „w dół” wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością modernizacji do przepustowości mierzonej w gigabitach. Kluczowy jest także gigabitowy dostęp do Internetu dla wszystkich miejsc stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego, takich jak szkoły, węzły transportowe i główne miejsca świadczenia usług publicznych, a także dla przedsiębiorstw prowadzących intensywną działalność w Internecie. Realizacja tych zadań wymaga nie tylko nakładów finansowych, ale także optymalizacji i ujednolicenia procedur związanych z inwestycjami.  

Te z kolei potrafią generować sporo wyzwań. Na przykład trybem właściwym dla pozyskiwania uprawnień do lokalizacji inwestycji szerokopasmowych na nieruchomościach prywatnych, w przypadku braku zawarcia umowy cywilnoprawnej, jest m.in. postępowanie administracyjne prowadzone przez starostę, prowadzące do wydania decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na umieszczenie na niej infrastruktury telekomunikacyjnej.  Jak przeprowadzić je sprawnie i skutecznie? 

Przewodnik dla starostów, dotyczący postepowań prowadzących do wydania decyzji administracyjnych ograniczających sposób korzystania z nieruchomości przez udzielanie zezwoleń na umieszczanie na tych nieruchomościach infrastruktury telekomunikacyjnej ma na celu przyczynienie się do usunięcia niektórych administracyjnych i wykonawczych barier dla procesu inwestycyjnego, poprzez ułatwienie, usprawnienie oraz ujednolicenie prowadzenia przez starostów postępowań w tym zakresie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury oraz do wdrażania zawartych w przewodniku rozwiązań.  

Pliki do pobrania