Grafika pokazująca panoramę Warszawy i napis 57th BEREC Plenary Meetings

UKE gości w Warszawie europejskich regulatorów, członków BEREC i IRG

W dniach 6-8 grudnia 2023 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej organizuje w Warszawie posiedzenia plenarne Rady i Zarządu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)oraz Zgromadzenie Ogólne Niezależnej Grupy Regulatorów (IRG).

Członkami BEREC są regulatorzy łączności elektronicznej z państw z Unii Europejskiej. W pracach BEREC biorą także udział inni europejscy regulatorzy bez prawa głosu. BEREC podczas swoich prac przygotowuje opinie, zalecenia, wytyczne, rekomendacje i najlepsze praktyki dotyczące regulacji i stanu rozwoju łączności elektronicznej oraz pomaga we spójnym wdrażaniu i stosowaniu unijnych ram regulacyjnych. Prace prowadzone przez BEREC przyczyniają się do rozwoju i lepszego funkcjonowania rynku sieci i usług łączności elektronicznej oraz zapewnienia większych korzyści użytkownikom tego rynku. 

BEREC podczas swoich prac skupia się na trzech strategicznych priorytetach: 1) promowaniu pełnej łączności i rozwoju bezpiecznych, niezawodnych sieci wysokiej przepustowości w Europie; 2) wspieraniu rozwoju zrównoważonych, otwartych rynków cyfrowych i badaniu warunków, wyzwań istniejących na tych rynkach oraz 3) wsparciu użytkowników i zbudowaniu zaufania dla nowych technologii i usług cyfrowych oraz umożliwianiu użytkownikom bardziej świadomych wyborów.

 

Szczegóły planu pracy BEREC na rok 2023

Inforamcje o IRG