Grafika z napisem Brexit Ważne zmiany od 1 stycznia dla użytkowników usług telekomunikacyjnych

UKE monitoruje zmiany w roamingu  w związku z Brexitem

Prezes UKE monitoruje sytuację rynkową w związku ze zmianami w cennikach usług niektórych operatorów mobilnych. Mają one związek z zakończeniem okresu przejściowego w relacjach Unii Europejskiej ze Zjednoczonym Królestwem.

Zmiany związane z Brexitem

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegają zasady świadczenia usług w roamingu na terenie Zjednoczonego Królestwa (Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), a także usług połączeń międzynarodowych oraz wysyłania wiadomości SMS, realizowanych z Polski do użytkowników ze Zjednoczonego Królestwa. Zmiany te mogą wpływać na prawa i obowiązki abonentów – zarówno obecnych, jak i tych zawierających umowy po 1 stycznia 2021 r. Dlatego też, w ocenie Prezesa UKE, niezwykle istotne jest, aby dostawcy usług roamingu działający w Polsce w sposób rzetelny i transparentny realizowali obowiązki mające na celu ochronę użytkowników końcowych. 

Działania Prezesa UKE

Mając na uwadze prawidłową realizację tych obowiązków, Prezes UKE monitoruje sytuację rynkową i analizuje działania podjęte przez poszczególnych dostawców w celu dokonania ich oceny pod kątem stwierdzenia ewentualnych naruszeń przepisów prawa krajowego oraz rozporządzeń unijnych. Ponadto, z uwagi na sygnalizowane obecnie wątpliwości dotyczące zakresu realizacji obowiązków dotyczących użytkowników końcowych, Prezes UKE publicznie przedstawia stanowisko, stanowiące kontynuację komunikacji prowadzonej od 2019 r. z czterema operatorami mobilnymi w związku z procesem opuszczania Zjednoczonego Królestwa ze struktur Unii Europejskiej.

Świadczenie usług po 1 stycznia 2021 r.

Z końcem okresu przejściowego Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim do celów unijnych przepisów dotyczących roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii Europejskiej (rozporządzenie (UE) 531/2012). Tym samym od dnia 1 stycznia 2021 r. w przypadku usług roamingu w Zjednoczonym Królestwie nie mają zastosowania ograniczenia dotyczące wysokości dodatkowych opłat za usługi w roamingu regulowanym, przewidziane w art. 6a – 6e rozporządzenia (UE) nr 531/2012. Nie będzie już obowiązywała zasada „Roam like at Home” tj świadczenie usług bez pobierania dodatkowych opłat oprócz ceny krajowej. Wysokość stawek z tytułu usług roamingu w państwach trzecich, w tym na terenie Zjednoczonego Królestwa, określana jest przez dostawców usług na podstawie przejrzystych, obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów (art. 61 ust. 1 oraz ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego). 

Zmiana warunków umów zawartych przed 1 stycznia 2021 r.

Sam fakt wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, czy też zakończenia okresu przejściowego, nie powoduje konieczności modyfikacji ceny usług świadczonych w roamingu w Zjednoczonym Królestwie, ustalonych w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej przed dniem wystąpienia. 
Zmiana określonej w umowie ceny świadczenia usług w roamingu w Zjednoczonym Królestwie, w tym wysokości któregokolwiek elementu składającego się na tą cenę tj. wysokość dodatkowych opłat z tytułu korzystania z usług, a także innych postanowień umownych dotyczących świadczenia usług w roamingu w Zjednoczonym Królestwie, może nastąpić wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w art. 60a ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego oraz 61 ust. 5 Prawa telekomunikacyjnego, tj.:

  1. z zachowaniem formy i postaci informacji o zmianie warunków umowy, w tym cennika, określonych w art. 60a ust. 1 oraz art. 61 ust. 5 Prawa telekomunikacyjnego tj. poprzez publikację na stronie internetowej oraz w przypadku umowy zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej przekazanie informacji o zmianie w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została umowa, chyba że abonent złożył żądanie doręczenia na wskazany adres elektroniczny, natomiast w przypadku pozostałych umów, poprzez przesłanie na udostępniony adres korespondencyjny;
  2. z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem zmian w życie;
  3. wraz z przekazaniem propozycji zmiany warunków umowy abonent powinien być informowany także o tym, że w razie skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmiany warunków umowy lub podwyższenia cen dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie przysługuje zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego.

Obowiązki informacyjne

Dostawcy usług w roamingu zobowiązani są w przypadku usług świadczonych w państwach trzecich, do realizacji obowiązków poinformowania swoich klientów o wysokości opłat roamingowych za świadczone usługi, określonych w art. 14 i 15 rozporządzenia (UE) 531/2012, które będą w dalszym ciągu obowiązywały dostawców w przypadku korzystania z usług w roamingu w Zjednoczonym Królestwie po zakończeniu okresu przejściowego.

Dalsze działania Prezesa UKE

Od początku stycznia Prezes UKE będzie realizował swoje uprawnienia wynikające z Prawa telekomunikacyjnego, mając na celu ochronę abonentów. Prowadzona będzie dogłębna analiza spełniania wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa przez świadczących usługi operatorów mobilnych, przy pomocy środków i narzędzi leżących w gestii Prezesa UKE.