telefon

Wysokość stawki FTR i MTR od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wyrażona w złotówkach

18 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przyjęła akt delegowany określający maksymalne stawki za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (FTR) oraz mobilnych (MTR). Akt delegowany to rozporządzenie, które wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności transpozycji do prawa krajowego. Jego postanowienia są stosowane od 1 lipca 2021 r.

Wysokość wspomnianych stawek FTR i MTR została w akcie delegowanym wyrażona w EURO
(z wyjątkiem stawki FTR obowiązującej od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., której wysokość wyrażono w PLN).

Celem zapewnienia informacji dla podmiotów działających na rynku zakańczania połączeń FTR/MTR, Prezes UKE publikuje wysokość stawki w PLN na swojej stronie internetowej.

Kurs referencyjny

W 2022 r. przeliczenie euro na złotówki ma być dokonane na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany EUR – PLN publikowanych przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniach 1 września, 1 października i 1 listopada 2021 r. 

 

Lp.

data

Referencyjny kurs EUR - PLN

1

01.09.2021

4,5296

2

01.10.2021

4,6197

3

03.11.2021 (1 listopada 2021 r. nie opublikowano kursów wymiany walut; 3 listopada 2021 r. opublikowano 2 kursy wymiany walut tj. z 29 października 2021 r. oraz 2 listopada 2021 r.). W wyliczeniu przyjęto kurs z 29 października 2021 r.

4,6215

4

Średnia powyższych referencyjnych kursów4,5903

Stawka FTR 

Wysokość stawki FTR w polskich złotych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., biorąc pod uwagę średnią referencyjnych kursów wymiany EUR - PLN  publikowanych przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniach 1 września, 1 października i 1 listopada 2021 r.

Maksymalna stawka za zakończenie połączenia w sieci stacjonarnej (FTR) wyniesie: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. - 0,07 eurocenta za minutę.

Stawka FTR wyrażona w PLN, która ma być stosowana od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. powinna wynosić: 0,0032 PLN [średnia referencyjnych kursów: 4,5903 *0,07 eurocenta (0,0007 EUR)].

Stawka MTR 

Wysokość stawki MTR w polskich złotych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., biorąc pod uwagę średnią referencyjnych kursów wymiany EUR - PLN  publikowanych przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniach 1 września, 1 października i 1 listopada 2021 r.

Maksymalna stawka za zakończenie połączenia w sieci mobilnej (MTR) wyniesie: od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. - 0,55 eurocenta za minutę.

Stawka MTR wyrażona w PLN, która ma być stosowana od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. powinna wynosić: 0,0252 PLN [średnia referencyjnych kursów: 4,5903 *0,55 eurocenta (0,0055 EUR)].