Wysokość stawki FTR i MTR od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wyrażona w PLN

Wysokość stawki FTR i MTR od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wyrażona w PLN

18 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przyjęła akt delegowany określający maksymalne stawki za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (FTR) oraz mobilnych (MTR). Akt delegowany to rozporządzenie, które wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej bez konieczności transpozycji do prawa krajowego. Jego postanowienia są stosowane od 1 lipca 2021 r.

Wysokość wspomnianych stawek FTR i MTR została w akcie delegowanym wyrażona w EURO
(z wyjątkiem stawki FTR obowiązującej od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., której wysokość wyrażono w PLN).

Celem zapewnienia informacji dla podmiotów działających na rynku zakańczania połączeń FTR/MTR, Prezes UKE publikuje wysokość stawki w PLN na swojej stronie internetowej.

Kurs referencyjny

W 2024 r. przeliczenie euro na złotówki ma być dokonane na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany EUR – PLN publikowanych przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniach 1 września, 1 października i 1 listopada 2023 r. 

Lp.

data

Referencyjny kurs EUR - PLN

1

01.09.2023 r.

4,4673

2

02.10.2023 r. (1 października 2023 r. nie opublikowano kursów wymiany walut)

4,6283

3

03.11.2023 r. (1 listopada 2022 r. nie opublikowano kursów wymiany walut; 3 listopada 2023 r. opublikowano 3 kursy wymiany walut tj. z 31 października 2023 r.;  1 listopada 2023 r. oraz 2 listopada 2023 r. ). W wyliczeniu przyjęto kurs z 31 października 2023 r.

4,4405

4

Średnia powyższych referencyjnych kursów4,5120

 

Stawka FTR 

Wysokość stawki FTR w polskich złotych od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., biorąc pod uwagę średnią referencyjnych kursów wymiany EUR - PLN publikowanych przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniach 1 września, 1 października i 1 listopada 2023 r. (patrz wyjaśnienia powyżej).

Maksymalna stawka za zakończenie połączenia w sieci stacjonarnej (FTR) 

Od 1 stycznia 2024  r. do 31 grudnia 2024 r. 

0,07 eurocenta za minutę połączenia

 

Stawka FTR wyrażona w PLN, która ma być stosowana od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. powinna wynosić:

  • 0,0032 PLN [średnia referencyjnych kursów: 4,5120 *0,07 eurocenta (0,0007 EUR)].

Stawka MTR 

Wysokość stawki MTR w polskich złotych od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., biorąc pod uwagę średnią referencyjnych kursów wymiany EUR - PLN  publikowanych przez Europejski Bank Centralny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniach 1 września, 1 października i 1 listopada 2023 r. (patrz wyjaśnienia powyżej).

Maksymalna stawka za zakończenie połączenia w sieci mobilnej (MTR) 

Od 1 stycznia 2024  r. do 31 grudnia 2024 r. 

0,2 eurocenta za minutę połączenia

 

Stawka MTR wyrażona w PLN, która ma być stosowana od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. powinna wynosić:

  • 0,0090 PLN [średnia referencyjnych kursów: 4,5120 *0,2 eurocenta (0,002 EUR)].