Nowy pakiet inicjatyw KE dot. łączności gigabitowej – konsultacje publiczne

Nowy pakiet inicjatyw KE dot. łączności gigabitowej – konsultacje publiczne

Komisja Europejska przedstawiła pakiet inicjatyw mających na celu udostępnienie łączności gigabitowej do 2030 r. wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom w całej UE. Inicjatywy te stanowią podstawy do transformacji sektora łączności w UE, w zgodzie z celami Europejskiej Dekady Cyfrowej (tzw. Digital Decade). Komisja Europejska zachęca wszystkie zainteresowane organizacje, przedsiębiorstwa i osoby indywidualne o wypełnienie ankiety do 19 maja 2023 r.

Pakiet składa się z trzech elementów:

  1. Wniosek dotyczący Aktu o infrastrukturze gigabitowej  (Gigabit Infrastructure Act /GIA(COM(2023)94):

Akt o infrastrukturze gigabitowej zastąpi dyrektywę w sprawie obniżenia kosztów łączności szerokopasmowej 2014/61/EU, tzw. dyrektywę kosztową (Broadband Cost Reduction Directive, BCRD). Poprzez ustanowienie nowych przepisów umożliwiających szybsze, tańsze i bardziej efektywne wdrażanie sieci gigabitowych w całej UE, proponowane rozporządzenie przyczyni się do osiągnięcia celów w zakresie łączności do 2030 r. oraz przyspieszenie wdrażania zaawansowanych sieci opartych na światłowodach i 5G. Rozporządzenie ma na celu przezwyciężenie wyzwania, jakim jest powolne
i kosztowne wdrażanie podstawowej infrastruktury fizycznej wyposażonej w światłowody, tak aby obywatele mogli korzystać z najszybszych usług łączności. KE opublikowała również ocenę skutków projektu ww. rozporządzenia (Impact Assessment).

  1. Projekt zalecenia w sprawie sieci gigabitowej (draft Gigabit Recommendation):

Komisja dokonała przeglądu dwóch zaleceń wydanych przez Komisję na podstawie ram regulacyjnych z 2009 r. w dziedzinie regulacji dostępu  w celu zapewnienia aktualnych wytycznych regulacyjnych. Projekt nowego zalecenia w sprawie promocji regulacyjnej połączeń gigabitowych ma na celu zapewnienie spójnego stosowania przepisów dotyczących dostępu zawartych w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej (EKŁE, czyli dyrektywa 2018/1972, European Electronic Communciation Code) oraz pomoc krajowym organom regulacyjnym i uczestnikom rynku w sprostaniu znacznym wyzwaniom, jakie pojawią się w nadchodzących latach w związku z inwestowaniem w sieci o bardzo dużej przepustowości (VHCN) i ich wdrażaniem.

  1. Konsultacje publiczne na temat przyszłości sektora łączności i infrastruktury:

Komisja rozpoczęła również konsultacje publiczne dotyczące przyszłości sektora łączności
i infrastruktury trwające od 23 lutego do 19 maja 2023 r. Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat zmieniającego się krajobrazu technologicznego i rynkowego oraz tego, jak może on wpłynąć na sektor łączności elektronicznej. Poruszona zostanie również kwestia rodzajów infrastruktury i wielkości inwestycji, których Europa potrzebuje, aby przewodzić transformacji cyfrowej w nadchodzących latach. Konsultacje stanowią część otwartego dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat potencjalnej potrzeby sprawiedliwego udziału w wymaganych inwestycjach wszystkich podmiotów korzystających z transformacji cyfrowej. Komisja przedłoży sprawozdanie z wyników i na ich podstawie rozważy najbardziej odpowiednie działania dla przyszłości sektora łączności elektronicznej. Komisja Europejska zachęca wszystkie zainteresowane organizacje, przedsiębiorstwa i osoby indywidualne o wypełnienie ankiety w ciągu 12 tygodni od opublikowania kwestionariusza. Ostateczny termin nadsyłania odpowiedzi upływa 19 maja 2023 r.

Link do kwestionariusza: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Future_of_Connectivity

Wszelkie dodatkowe informacje na temat powyższej inicjatywy mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_23_985