fotografia przedstawiająca dłonie na klawiaturze laptopa

Sprawozdanie dotyczące przestrzegania regulacji w zakresie otwartego internetu

Przedstawiamy Państwu szóste sprawozdanie Prezesa UKE dotyczące przestrzegania na polskim rynku telekomunikacyjnym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 w zakresie dostępu do otwartego internetu  w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.

W sprawozdaniu przeanalizowaliśmy warunki świadczenia usługi dostępu do internetu, ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych środków zarządzania ruchem. Sprawdziliśmy również warunki i zasady świadczenia usług specjalistycznych przez dostawców usług internetowych. Przyjrzeliśmy się skargom użytkowników końcowych w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z art. 3 oraz art. 4 ust. 1 Rozporządzenia. Zaprezentowaliśmy również informacje obrazujące jakość usługi dostępu do internetu w Polsce, a także funkcjonowanie udostępnionego konsumentom przez Prezesa UKE certyfikowanego narzędzia monitorowania jakości usług, które zostało wzbogacone w 2020 r. o nowe funkcjonalności.

Analiza sytuacji rynkowej pokazuje, że:

  • na przestrzeni 2016- 2022 widać wyraźny trend wzrostowy w obszarze prędkości transmisji danych w kierunku pobierania i wysyłania danych. Szczególnie duży wzrost poziomu pomiarów realizowanych za pośrednictwem przeglądarki w kierunku pobierania danych zauważalny jest w dwóch ostatnich latach. Średnia prędkość pobierania danych od 2020 r. z poziomu 50,6 Mb/s wzrosła aż do 92,6 Mb/s w 2022 r., co stanowi wzrost o 83%,
  • na polskim rynku świadczone są usługi w modelu zero-rating. Usługi o takim sposobie rozliczeń świadczą zarówno operatorzy infrastrukturalni, jak i operatorzy wirtualni. Wszyscy przedsiębiorcy świadczący usługi zero-rating wskazali, że dostawcy usług i treści mogą wnioskować o to, aby dostęp do świadczonych przez nich usług i treści nie pomniejszał pakietu wolumenu usługi dostępu do internetu.
  • najczęściej wskazywanymi przez ISP usługami specjalistycznymi, podobnie jak w poprzednich latach, były: telewizja linearna IPTV, telefonia VoIP, VPN oraz usługi transmisji danych. W stosunku do ubiegłych lat jeden dostawca usługi dostępu do internetu wskazał w kwestionariuszu UKE jako usługę specjalistyczną usługę telefoniczną, polegającą na ustanowieniu połączeń głosowych za pomocą sieci pozwalających na dwukierunkową łączność np. dotyczących realizacji połączeń na numery alarmowe czy gromadzenia danych o lokalizacji urządzenia końcowego w związku z kierowaniem połączeń do właściwej jednostki służb ustawowo powołanej do niesienia pomocy,
  • przeprowadzona kontrola dokumentów umownych szesnastu ISP w zakresie informacji wymaganych art. 4 ust. 1 lit. d (część pierwsza) Rozporządzenia dotyczących jakości świadczonych usług dostępu do internetu wykazała, że zaledwie sześciu z szesnastu ISP spełnia wymagania Rozporządzenia,

 

Warto dodać, że 8 marca 2022 r. Prezes UKE poinformował ISP o obowiązku blokowania dostępu do informacji rozpowszechnionych przez RT- Russia Today English, RT- Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France, RT- Russia Today Spanish and Sputnik, oraz wyjaśnił, że realizacja ww. obowiązku mieści się w zakresie wyjątków określonych w art. 3 ust. 3 lit. a Rozporządzenia, stanowiącego o możliwości stosowania ponadstandardowych środków zarządzania ruchem, w celu zapewnienia m.in. zgodności z aktami prawodawczymi Unii[1].

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem.

Pliki do pobrania