Smartfon w dłoni kobiety

Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej – jawny wykaz numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń

25 września 2023 r. weszła w życie Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 17 ustawy od dnia 26 marca 2024 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej  prowadzi jawny wykaz numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych (skrót nazwy wykazu z jęz. angielskiego Do Not Originate – DNO).

Od 26 marca 2024 r. można składać wnioski o wpis numeru do wykazu DNO. Wnioski mogą składać wyłącznie uprawnione podmioty, tj.:

 1. bank,
 2. oddział banku zagranicznego,
 3. oddział instytucji kredytowej,
 4. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa,
 5. spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa,
 6. firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646 i 825),
 7. fundusz inwestycyjny,
 8. towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
 9. instytucja płatnicza,
 10. zakład ubezpieczeń,
 11. zakład reasekuracji,
 12. jednostka sektora finansów publicznych
 13. przedsiębiorca telekomunikacyjny w zakresie numerów wykorzystywanych przez tego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wyłącznie na potrzeby własnego biura obsługi klientów lub infolinii.

Podmioty uprawnione składają wnioski w zakresie numerów wykorzystywanych przez te podmioty wyłącznie do przyjmowania połączeń

Przed złożeniem wniosku należy upewnić, się, że z numeru wskazanego we wniosku podmiot wnioskujący nie zamierza realizować połączeń wychodzących, gdyż z numeru wpisanego do wykazu NIE BĘDZIE MOŻNA WYKONAĆ POŁĄCZENIA WYCHODZĄCEGO.

Złożenie wniosku możliwe jest WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ za pośrednictwem dedykowanej usługi.

 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uzyskania wpisu do wykazu publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej UKE w zakładce Poradniki > Jak uzyskać wpis w wykazie DNO.