Logotyp organizacji BEREC

Zaproszenie do udziału w kwestionariuszu BEREC IP-IC

BEREC przygotowuje "Raport na temat ekosystemu wzajemnych połączeń IP" zgodnie programem prac BEREC na 2023 r Raport będzie aktualizacją "Raportu BEREC w sprawie praktyk w zakresie połączeń międzysieciowych IP w kontekście neutralności sieci" opublikowanego w 2017 r.

Przeanalizowane zostaną bieżące trendy i zmiany zachodzące na rynku od 2017 r., takie jak relacje między różnymi stronami, wykorzystanie płatnego peeringu i sieci dostarczania treści (CDN). Raport obejmie okres od początku 2017 r. do jesieni 
2023 r. Raport obejmie również perspektywiczną analizę trendów do 2030 r. w zakresie, w jakim dostępne są obiektywne dane.

W celu uzupełnienia raportu o badania empiryczne, BEREC przygotował kwestionariusz. Niniejszy kwestionariusz stanowi wniosek o udzielenie informacji zgodnie z art. 20 Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej. Dane zawarte 
w kwestionariuszu zostaną przekazane BEREC i będą mogły być konsultowane z innymi krajowymi organami regulacyjnymi uczestniczącymi w pracach grupy roboczej BEREC na zasadzie „potrzebnej wiedzy”, w szczególności do celów sporządzania sprawozdań BEREC. BEREC i odpowiednie krajowe organy regulacyjne uzyskujące dostęp do danych w imieniu BEREC lub uzyskujące dostęp do danych odpowiednich krajowych uczestników rynku zachowują poufność przekazywanych informacji i traktują je jako tajemnicę handlową. Przetwarzanie i analiza danych do celów sporządzania sprawozdań BEREC będzie prowadzona przez BEREC.

Publiczna wersja raportu zostanie opublikowana na stronie internetowej BEREC i może obejmować informacje statystyczne i zagregowane, które mogą pochodzić z odpowiedzi na niniejszy kwestionariusz. Nie będzie możliwe wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat poszczególnych przedsiębiorstw z jakiejkolwiek publikacji na podstawie zebranych danych.

Gromadzenie danych obejmuje okres od 15 września do 14 października 2023 r.

Kwestionariusz skierowany jest do:

  • dostawców stacjonarnych i mobilnych usług dostępu do Internetu reprezentujących odpowiednio co najmniej 80% rynku krajowego pod względem liczby połączeń internetowych.
  • co najmniej jednego mniejszego dostawcę usług stacjonarnego dostępu do Internetu.
  • Kwestionariusz powinien być skierowany wyłącznie do uczestników rynku, którzy posiadają własną sieć (co najmniej jeden system autonomiczny, AS).

Termin nadsyłania odpowiedzi do BEREC upływa 31 października 2023 roku. Przedłużenie tego terminu nie jest możliwe.

Będziemy wdzięczni za udzielenie przez Państwa odpowiedzi na kwestionariusz internetowy, który znajduje się w poniższym linku do 31 października 2023 r.

Prosimy pamiętać, że przedłużenie tego terminu nie jest możliwe.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ip-ic-questionnaire2023  

W przypadku pytań dotyczących zrozumienia kwestionariusza, prosimy kierować je do pani Doroty Wilkowskiej (dorota.wilkowska@uke.gov.pl, tel. 22 534 91 45) 

Pliki do pobrania