Logo 5G

Stanowisko Prezesa UKE w przedmiocie aukcji 5G

W dniu 28 kwietnia br. do Sejmu RP został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk sejmowy nr 344). Wobec zapytań przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz przedstawicieli mediów Prezes UKE informuje, iż zmiany ujęte w projekcie nie były konsultowane z Urzędem.

Mając na względzie powagę Urzędu i wiarygodność trwającej aukcji 5G, odnieść się należy do pojawiających się w przestrzeni publicznej tez, iż aukcja 5G winna zostać unieważniona z uwagi na wątpliwości prawne powstałe w związku z jej zawieszeniem przez Prezesa UKE, a także z uwagi na pominięcie w niej wymogów w zakresie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej.

Ogłoszona w dniu 6 marca br. aukcja na 4 rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz  jest prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem i została przygotowana w sposób gwarantujący terminową realizację celów Europejskiej Agendy Cyfrowej. W toku przygotowania aukcji rozważono także kwestie cyberbezpieczeństwa sieci 5G.

Zawieszenie terminów w aukcji

W dniu 16 kwietnia br. Prezes UKE opublikował informację o zawieszeniu biegu terminu na złożenie ofert wstępnych w aukcji, które nastąpiło nie na mocy uznaniowej decyzji organu, ale bezpośrednio na mocy art. 15zzs ust. 1 pkt 10 znowelizowanej w dniu 31 marca 2020 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 364, z późn. zm.) („Ustawa antyCOVID”). Zgodnie z powołanym przepisem

„[w] okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w (…):

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres”.

Aukcja jest postępowaniem prowadzonym na podstawie ustawy prawo telekomunikacyjne, zatem powołany przepis ma do niej zastosowanie. Zawieszenie terminów procesowych w postępowaniach dotyczy wszystkich terminów, w tym również określonych datą dzienną (takich jak końcowy termin składania ofert wstępnych w aukcji). Zawieszenie terminu składania ofert wstępnych w aukcji nastąpiło z mocy prawa i nie wymagało zmian w dokumentacji aukcyjnej.

W okresie trwającego od dnia 31 marca br. zawieszenia terminów w aukcji zgodnie z prawem publikowane były wyjaśnienia do dokumentacji aukcyjnej, jak również mogły być składane oferty wstępne. Z ust. 7 powołanego wyżej przepisu wynika bowiem, że w okresie zawieszenia terminów zarówno organ, jak strona, mogą dokonywać czynności w postępowaniu, i czynności te są skuteczne.

Cyberbezpieczeństwo w aukcji

W toku prac nad przygotowaniem procedury aukcyjnej Prezes UKE wystosował do Ministra Cyfryzacji zapytanie ws. intencji zawarcia w dokumentacji aukcyjnej wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa. W dniu 31 października 2019 r. Minister Cyfryzacji przekazał Prezesowi UKE  odpowiedź negatywną, wskazującą, że operatorzy będą musieli w tym zakresie spełnić wymogi wynikające z przepisów prawa (tj. rozporządzeń do art. 175d i 176a ustawy prawo telekomunikacyjne), które zostaną wydane z vacatio legis skorelowanym z planem rozwoju sieci 5G.

Prezes UKE podziela stanowisko Ministra Cyfryzacji z października ubiegłego roku, i wskazuje, iż kwestia cyberbezpieczeństwa powinna być uregulowana na poziomie przepisów prawa, a nie decyzji rezerwacyjnych dotyczących jednostkowych pasm częstotliwości.

Zmiana stanowiska rządu na tym etapie oraz odniesienie wymogów bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej do ogłoszonej już aukcji oznacza konieczność zaplanowania i przeprowadzenia procesu dystrybucji od początku, co wyklucza możliwość realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej z wykorzystaniem pasma 3,6 GHz w 2020 r. Potwierdza to treść projektowanych przepisów, które możliwość unieważnienia aukcji z powodu nieuwzględnienia wymogów bezpieczeństwa wprowadzają dopiero od 21 grudnia 2020 r., tj. na 10 dni przed upływem pierwszego z terminów określonych w Agendzie.

Mimo opóźnień wprowadzonych Ustawą antyCOVID z marca br., uruchomienie 5G w paśmie 3,6 GHz w 2020 r. byłoby możliwe, do czego wystarczające jest uchylenie art. 15zzs tej ustawy, przewidziane w przekazanym do Sejmu projekcie. Kwestie cyberbezpieczeństwa można natomiast we właściwym czasie uregulować na poziomie przepisów prawa (w tym wspomnianych wyżej rozporządzeń, dla których nadal trwa proces legislacyjny), w zgodzie z wcześniejszymi deklaracjami resortu cyfryzacji.