URTiP (2002-2006)

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty został utworzony 1 kwietnia 2002 roku, zastępując istniejący wcześniej Urząd Regulacji Telekomunikacji. Prezesa URTiP powoływał premier na wniosek ministra właściwego ds. łączności na okres 5 lat.

Prezes URTiP był zobowiązany do współpracy z naczelnymi i centralnymi organami administracji publicznej, w szczególności z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w obszarze gospodarki częstotliwościowej oraz z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w obszarach regulacji rynku telekomunikacyjnego, pocztowego oraz kontroli wyrobów.

Kompetencje i obowiązki Prezesa URTiP zostały określone w ustawie Prawo telekomunikacyjne z 21 lipca 2000 roku i innych ustawach oraz aktach prawnych niższego rzędu, regulujących dziedziny telekomunikacji, radiokomunikacji i poczty.

Do zadań Prezesa URTiP należało:

  • zapewnienie powszechnego dostępu do usług telekomunikacyjnych i pocztowych,
  • ochrona interesów konsumentów,
  • wspieranie konkurencji,
  • rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej,
  • zapewnienie ładu w gospodarce zasobami: numeracji, widma częstotliwości fal radiowych oraz orbitalnych,
  • ochrona interesu państwa w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Od 2002 roku jednym z głównych celów działalności Prezesa URTiP stało się podejmowanie działań regulacyjnych zmierzających do harmonijnego rozwoju rynku usług pocztowych, m.in. na podstawie uchwalonej w 2003 roku Ustawy Prawo Pocztowe. W tym czasie oprócz Poczty Polskiej na rynku działało także 58 prywatnych operatorów pocztowych.

6 września 2002 roku nastąpiło oficjalne uruchomienie komory bezechowej w Centralnej Stacji Kontroli Emisji Radiowych w Boruczy. W tym samym roku rozpoczęto budowę Otwartego Pola Pomiarowego o wymiarach 17x20 m wyposażonego w stół obrotowy o średnicy 5,08 m i obciążalności 5 ton.

W 2004 roku zaczęło obowiązywać w Polsce znowelizowane Prawo telekomunikacyjne. Zapisy ustawy nałożyły na Prezesa URTiP nowe zadania, w tym prowadzenie postępowań konsultacyjnych, konsolidacyjnych i mediacyjnych w sporach pomiędzy konsumentami a dostawcami usług telekomunikacyjnych i przedsiębiorcami. Nowa ustawa wprowadziła także instytucję Sądu Polubownego.

URTiP został zlikwidowany 14 stycznia 2006 roku na podstawie ustawy z 29 grudnia 2005 roku, a jego kompetencje zostały przekazane nowo utworzonemu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Prezesem URTiP był Witold Graboś.

Stanowisko Pomiarowe - biurko z monitorami komputerowymi. Na regałach urządzenia pomiarowe

Stanowisko Pomiarowe Krajowego Automatycznego Systemu Monitoringu Widma Częstotliwości (KASMON)

Otwarte Pole Pomiarowe - widok urządzenia na zewnątrz. Czterech pracowników wykonuje prace przy urządzeniu

Otwarte Pole Pomiarowe, Borucza 2003 rok

Samobieżny Zestaw Przeciwlotniczy PZR LOARA do badania na Otwartym Polu Pomiarowym - pojazd wojskowy przed budynkiem CLBT

Samobieżny Zestaw Przeciwlotniczy PZR LOARA do badania na Otwartym Polu Pomiarowym

Pliki do pobrania